Szerző Téma: Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.  (Megtekintve 264292 alkalommal)

0 Felhasználó és 1 vendég van a témában

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3211
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #675 Dátum: 2012 Július 08, 13:27:51 »
   Ézs 42,16    
A vakokat oly úton vezetem, a melyet nem ismernek, járatom őket oly ösvényeken, a melyeket nem tudnak; előttök a sötétséget világossággá teszem, és az egyenetlen földet egyenessé; ezeket cselekszem velök, és őket el nem hagyom.


Mózes I. könyve 6. rész

1.    
Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének.
2.    
És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak feleségeket mind azok közűl, kiket megkedvelnek vala.
3.    
És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz húsz esztendő.
4.    
Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szűlének nékik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak.
5.    
És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz.
6.    
Megbáná azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódék az ő szívében.
7.    
És monda az Úr: Eltörlöm az embert, a kit teremtettem, a földnek színéről; az embert, a barmot, a csúszó-mászó állatokat, és az ég madarait; mert bánom, hogy azokat teremtettem.
8.    
De Noé kegyelmet talála az Úr előtt.
9.    
Noénak pedig ez a története: Noé igaz, tökéletes férfiú vala a vele egykorúak között. Istennel jár vala Noé.
10.    
És nemze Noé három fiat: Sémet, Khámot és Jáfetet.
11.    
A föld pedig romlott vala Isten előtt és megtelék a föld erőszakoskodással.
12.    
Tekinte azért Isten a földre, és ímé meg vala romolva, mert minden test megrontotta vala az ő útát a földön.
13.    
Monda azért Isten Noénak: Minden testnek vége elérkezett előttem, mivelhogy a föld erőszakoskodással telt meg általok: és ímé elvesztem őket a földdel egybe.
14.    
Csinálj magadnak bárkát gófer fából, rekesztékeket csinálj a bárkában, és szurkozd meg belől és kivűl szurokkal.
15.    
Ekképen csináld pedig azt: A bárka hoszsza háromszáz sing legyen, a szélessége ötven sing, és a magassága harmincz sing.
16.    
Ablakot csinálj a bárkán, és egy singnyire hagyd azt felülről; a bárka ajtaját pedig oldalt csináld; alsó, közép, és harmad padlásúvá csináld azt.
17.    
Én pedig ímé özönvizet hozok a földre, hogy elveszessek minden testet, a melyben élő lélek van az ég alatt; valami a földön van, elvész.
18.    
De te veled szövetséget kötök, és bemégy a bárkába, te és a te fiaid, feleséged és a te fiaidnak feleségei teveled.
19.    
És minden élőből, s minden testből, mindenből kettőt-kettőt vígy be a bárkába, hogy veled együtt életben maradjanak: hímek és nőstények legyenek.
20.    
A madarak közűl az ő nemök szerint, a barmok közűl az ő nemök szerint és a földnek minden csúszó-mászó állatjai közűl az ő nemök szerint; mindenből kettő-kettő menjen be hozzád, hogy életben maradjanak.
21.    
Te pedig szerezz magadnak mindenféle eledelt, mely megehető, és takarítsd be magadhoz, hogy neked is, azoknak is legyen eledelűl.
22.    
És úgy cselekedék Noé; a mint parancsolta vala néki Isten, mindent akképen cselekedék.

Áldott Testvérek, mielőtt felmutatnám az összefüggést a kezdő Ige, és Noah története között, az értelem kedvéért tisztázzunk egy két pontot!
Mindjárt elsőként az I Mózes 6,3.    
És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz húsz esztendő.

Tehát hogy értsük a dolgot: A Testi ember testi életének hosszát lekorlátozza az Örökkévaló, mivelhogy értelmetlen és gonosz a léte!
Ennek oka és magyarázata pedig az I Mózes második felyezetéből tudjuk:  7. És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. ...Az Pedig hogy a testet a földnek porából formálta, jelenti azt, hogy közönséges-lényegtelen a test anyaga, tehát csupán egy edény a lélek számára! Vagyis egy hordozó edény! A Testnek önmagában nem volt élete... A Testet a lélek elevenítette meg, hogy az értékes tartalmat, a lelket hordozza! Ha összerakjuk ezen részleteket, megérthetjük, hogy az Örökkévaló azért és arra teremtette az embert, hogy az ember mindenkor Ővele legyen egységben! Hiszen a maga lelkéből adott az emberbe, továbbá a maga képére és hasonlatosságára teremtette az embert, szintén azért, hogy mindenben közösségben legyen vele! Összefoglalva tehát: Amíg az Isten által meghatározott rend tart, addig van az ember egységben és békességben Istennel! Ám a bukás borítékolva van, ám hogy mind értelemre jussunk, és megértsük az Isteni rendet az újbóli bukást elkerülendő, figyeljük meg az alább következő részeket is: I.Mózes 2,15. És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté őt az Éden kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt.
  16. És parancsola az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél.
  17. De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon ejéndel arról, bizony meghalsz...

Majd azt is olvassuk ugyan ebben a felyezetben: 25. Valának pedig mindketten mezítelenek, az ember és az ő felesége, és nem szégyenlik vala.(!!!)

Ezek után, mind tudjuk mi következik... Vagy legalábbis azt mondjuk hogy tudjuk-értjük, pedig nem is értjük mi történik ezek után...
Jött tehát a kígyó, és nem véletlenül volt hogy Évával kezdett "beszélgetni"! Ebben az esetben ugyan csak két ember volt a földön, És kettejük közül Éva volt a gyengébb cserépedény, ezért lett éva a célpontja a Sátánnak! Mindíg a gyengébbet támadja először, mert ha azt megnyeri az ügyének, akkor azon keresztül támadhatja az erősebbet is!  Valaha elgondolkodtunk-e már azon, hogy amikor Éva traccsolt a kígyóval, HOL VOLT ÁDÁM??? Ádámnak mi bokros teendői lehettek vajon hogy Évára mint a gyengébbre nem vigyázott?   ( Azt gondolom sajnos ebben sincs változás...)
Azonban visszatérve a témánkhoz: Figyeljük csak meg Sátán támadásának irányultságát: Mózes I. könyve 3. rész

1.    
A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?...

Értsük meg Testvérek ezt, mert ez a csapdába csalás, ami mit sem változott azóta sem...
Jézust a mi urunkat is így támdta: Mt 4,3    
És hozzámenvén a kisértő, monda néki: Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké.

Tehát mindezekben láthatjuk Sátán támadásának a módszerét: Elbizonytalanítás-megkérdőjelezés... Ezzel nyit, mintegy magára vonja az Ember figyelmét, azután Ő magyaráz... Magyarázni aztán pedig tud! Ha Évához hasonlatosan belemegyünk ebbe a "beszélgetésbe-vitába, akkor Évához hasonlatosan el is bukunk!
Jézus nem vitatkozott vele, hanem elutasította magától, mintegy lezárta a témát! Mt.4,10 Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.

Éva tehát mint tudjuk horogra akadt, és beszélgetni kezdett a kísértővel!
Lássuk a továbbiakban hova akart kilyukadni Sátán: I Mózes 3,4.    
És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg;
5.    
Hanem tudja az Isten, hogy a mely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.

Pontosan a Testi kívánságokra hívta fel Éva figyelmét a kísértő! Az Egó-ra! És ebben a pillanatban elkezdett Éva engedni a Testi kívánságnak!
Lássuk csak: I Mózes 3,6.    
És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kivánatos az a fa a bölcseségért: szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada vele levő férjének is, és az is evék.
 


A Bűncselekmény tárgyát képező gyümölcsre tehát emberileg, mintegy: Testileg néz! Kedves a szemnek, kívánatos... és el is követi azt, ami Istentől tiltva volt! Bűnbeesett, és vitte magával a párját is, hiszen olvassuk is: 6.... és ada vele levő férjének is, és az is evék.

Ez tehát a bukás története, ám egyben ez a történet a "TESTI EMBER SZÜLETÉSÉNEK AZ IDŐPONTJA IS! Innen datálódik az "Értelmetlen ember" (Ézs 27,11    
És ha megszáradnak gallyai, összetöretnek, az asszonyok előjövén, megégetik azokat; mert értelem nélkül való e nép, ezért nem könyörül meg rajta Teremtője, és nem kegyelmez néki alkotója.
)  Értelmetlen, mert az Ember csakis az Istennel való közösségben juthat értelemre! AZ ISTENNEL VALÓ KAPCSOLATUNK, ÉS AZ ISTENNEL VALÓ MEGBONTHATATLAN EGYSÉG,AD EGYEDÜL ÉRTELMET A LÉTÜNKNEK!  ;  "Istentől elidegenült ember" (    Ef 4,18    
Kik értelmökben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, mely az ő szívök keménysége miatt van bennök     color];) Elidegenült, hiszen az Istennel való járást csak Lélekben, és a lélektől vezéreltetve tehetjük! Ezért is mondja Pál: Rm 8,14    
Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.


Istentől való elszakítás volt a célja a kísértőnek! Hogy a lelkünk halál állapotába kerülése által, de már Istentől elidegenülve-életünk értelmét vesztetten járjunk testi emberként, hogy Istennel többé egységbe ne kerülhessünk!

Olvassuk csak tovább a bukás eredményét: I Mózes 3,7.    
És megnyilatkozának mindkettőjöknek szemei s észrevevék, hogy mezítelenek; figefa levelet aggatának azért össze, és körülkötőket csinálának magoknak.
8.    
És meghallák az Úr Isten szavát, a ki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala; és elrejtőzék az ember és az ő felesége az Úr Isten elől a kert fái között.

A Bűnbe esés pillanatában, az Istetől kapott lélek megkötöztetett a bűn által, és megnyílt a Testi értelem... A Testi értelem pedig bujkál- menekül Isten elől, mindeközben pedig bűnt-bűnre halmoz... I Mózes 3,9.    
Szólítá ugyanis az Úr Isten az embert és monda néki: Hol vagy?
10.    
És monda: Szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivelhogy mezítelen vagyok, és elrejtezém.
11.    
És monda Ő: Ki mondá néked, hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, melytől tiltottalak, hogy arról ne egyél?
12.    
És monda az ember: Az asszony, a kit mellém adtál vala, ő ada nékem arról a fáról, úgy evém.
13.    
És monda az Úr Isten az asszonynak: Mit cselekedtél? Az asszony pedig monda: A kígyó ámított el engem, úgy evém.


Egymásra mutogatni-védekezni-mentegetőzni... És ez még csak a kezdet...Ezek után a versengés-irigység-gyilkosságok...és még nincs vége a bűn növekedésének!

Na ebből lett elege Istennek, amikor Noé könyvében ezt olvassuk: I Mózes 6,3.    
És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz húsz esztendő.


Ám egyben ez a Noé könyve az, amit ha az Isteni értelemmel olvassuk és értelmezzük, akkor megláthatjuk benne Isten szabadítását, a szabadulás egyszerűségét is!

Az Isteni értelem ne legyen előttünk oly "meredek"... ne féljünk ettől a kijelentéstől Testvérek! Ez nem egy elvont fogalom, vagy méginkább ne legyen előttünk Istenkísértés... Olvassuk az Igét és értsük meg: 1Kor.2,14.    
Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképen ítéltetnek meg.
15.    
A lelki ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg.
16.    
Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt? BENNÜNK PEDIG KRISZTUS ÉRTELME VAN!

De most lássuk az Igét: Rm 15,4    
Mert a melyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg: hogy békességes tűrés által és az írásoknak vígasztalása által reménységünk legyen.


Szögezzük le egyszer-s mindenkorra Testvérek: Noé története nem egy szép lírikus történet, hanem Példa és egyben tanítás is azoknak, akik Istennel való közösségre éheznek!

Mert A Róma 15,4 alapján, ez az Írás, vagyis Noé könyve, Magyarázat-Előkép-Tanítás is egyben!

Azt mondtam: Magyarázat. Mert megmagyarázza, azt, hogy kik azok akik megmenekülhetnek és mi az Ismertető jele azoknak akik megmenekülnek...Tehát kik azok, akiket Isten lelke vezet!
Azt mondtam : Előkép. Mert Előre vetíti azt ami az idők végén lesznek, olyannyira hogy ezért említette az utolsó időkre vonatkozó próféciaként Jézus a Noé történetét...
Azt is mondtam : Tanítás. És azért Tanítás, mert megérteti velünk, hogy miként kerülhetjük el az ítéletet, hogyan követhetjük Istent, ... És megérteti velünk azt, miért nem adhat kegyelmet az Isten azoknak, akik nincsennek vele közösségben, tehát a testieknek!

Kezdjük talán a Magyarázattal: Isten tehát szólt Noénak, hogy készítsen bárkát, a maga, a családja, és az állatok megmenekedésére! És Noé, okoskodás és gondolkodás nélkül elkezdte a bárka építését... Nem kérdezősködött, nem is csinált úgy mintha nem hallotta volna, nem kételkedett abban amit hallott... Bárkát készített tehát. Csak az érdekesség kedvéért megemlítem: Ennek a bárkának a hossza: 300 sing, vagyis 300×44,5 cm= 133.5 méter !; szélessége: 50 sing= 22 és negyed méter; magassága: 30 sing = 13.35 méter !

tehát nem kis feladat, és az elkészítése sem napokban mérhető!
Noé tehát nekikezd a munkának, és az ő engedelmességét nem befolyásolhazják a körülmények! Sem az általános megvetés, sem az ő öreg kora, sem a munka nagysága... sem pedig a testi okoskodása!
Gondoljuk csak meg Testvérek: Az Örökkévaló, részletekbe menően megadja a bárka készítésének a módját... Gondja van a vízállóságra,(szurkozni kívül-belül...)
Gondja van a szálláshelyek elszeparáltságára, ( Rekeszek...) Gondja van a világításra-szellőzésre ( Ablakok)... DE HOL A KORMÁNY?
Egy mai hithős, ha engedelemben el is jut addig hogy elkezdi az Úrtól rá bízott munkát, biztos hogy fennakad akkor, ha az irányítás lehetősége neki nem adatik meg!
Noé nem csinált palotaforradalmat az irányítás lehetősége miatt, hanem neki természetes volt az egész életében hogy az irányítás Istennél van! Ezért is választotta őt az Úr! Ezért olvassuk ezt: I Mózes 6,8.    
De Noé kegyelmet talála az Úr előtt.
9.    
Noénak pedig ez a története: Noé igaz, tökéletes férfiú vala a vele egykorúak között. Istennel jár vala Noé.


Noé tehát az Istennel járt egész életében, és soha nem akarta az irányítást magának...
Erről egy másik történet jutott eszembe...
Testvérek: Mint ahogy arról már az előzőekben megegyeztünk: Amennyiben az Isten valaminek különösen nagy fontosságot tulajdonít, arra újra felhívja a figyelmünket,SŐT: akár több esetben is megismétlődhet az Igében!

Így van ez az engedelmes követésre vonatkozóan is! Ezzel is kezdtük ezt az anyagot:    Ézs 42,16    
A vakokat oly úton vezetem, a melyet nem ismernek, járatom őket oly ösvényeken, a melyeket nem tudnak; előttök a sötétséget világossággá teszem, és az egyenetlen földet egyenessé; ezeket cselekszem velök, és őket el nem hagyom.


Ismeretlen utak-ismeretlen ösvények... az ismeretlen úton nem vezethetünk... a vezetés azé, aki ismeri az utat, és tudja hova vezet!

Ezen megvilágításban figyeljük csak meg ismét Ábrahám kihívását: Mózes I. könyve 12. rész

  1. És monda az Úr Ábrámnak: Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, a földre, a melyet én mutatok néked.
  2. És nagy nemzetté tészlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszesz.
  3. És megáldom azokat, a kik téged áldanak, és a ki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei.


Vagyis: Gyere ki abból a környezetből amit ismersz, hagyd el a szokásaidat-ismertségedet, és ismeretségedet, gyere ki a te neveltetésedből és hagyd el az eddigi értékrendedet, haggy fel az eddigi életedet, gyere ki idegenként és átutazóként arra a földre amit nem tudsz hol van, bízd rám a vezetést és kövess engem, engedd hogy én vezesselek téged arra a földre melyet neked tartok fennt, ahol is az engedelmes követésért hatalmasan megjutalmazlak és örökölheted mindazokat az ígéreteket és áldásokat amikről szóltam neked!

Ezek után azt olvassuk, hogy :  4. És kiméne Ábrám, a mint az Úr mondotta vala néki, és Lót is kiméne ő vele: Ábrám pedig hetvenöt esztendős vala, mikor kiméne Háránból.

Tehát Ábrahám sem hiányolta a kormányt! Nem kért utitervet Istentől... nem ragaszkodott térképhez sem! Hitte Ábrahám, hogy aki kihívta az be is vezeti az ígéret földjére! Elhitte, hogy az irányítja a lépéseit, aki kihívta! Ezért nem forgolódott körbe-körbe mint a strasszer galamb. mert ha kételkedett volna az Örökkévaló vezetésében, valószínűleg még mindig körbe-körbe járna a kanapéja körül...Ellenben Ábrahám tehát hitt, és hitének megnyilvánulásaként követte Istent Engedelemben!  Ő sem zavartatta magát a körülményektől... nem érdekelte őt az emberek méltatlankodásai, nem figyelt a rosszindulatú megjegyzésekre, sem pedig a hosszú és nehéz útra... Hitében erős volt, hitte hogy az Úr vezeti őt, és bízott abban aki az igéretet tette!

Az felől is értelemre jutottunk már, hogy Mindazok részesülhetnek az Ábrahámi szövetségből, akik követik az Ábrahám hitbeli engedelmességét, és ők is az Iste Igéje által, hiszen láthatjuk, hogy a szövetséget az Örökkévaló nem Ábrahámmal kötötte meg, mert Ábrahámra mély álmot bocsájtott,( I Mózes 15,12-17)
Vagyis azok lehetnek az Ábrahámi szövetség részesei, akik a vezetést Istenre bízzák! (Rm 8,14    
Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.
) És ezért mondja Jézus: Jn 8,35    
A szolga pedig nem marad mindörökké a házban: a Fiú marad ott mindörökké.


Mindezekből megérthetjük, hogy az Örökkévaló a Testiség eltörlését elvégezte már, és az ítélet végrehajtása nem várat már sokáig magára!
Megérthetjük, hogy a test a bűnnek melegágya, és az ember aki testben van, és testileg szándékozik élni: nem számíthat bűnbocsánatra!
Ezért mondja az írás: II Kor.5,4.    
Mert a kik e sátorban vagyunk is, sóhajtozunk megterheltetvén; mivelhogy nem kívánunk levetkőztetni, hanem felöltöztetni, hogy a mi halandó, elnyelje azt az élet.
5.    
A ki pedig minket erre elkészített, az Isten az, a ki a Lélek zálogát is adta minékünk.
6.    
Azért mivelhogy mindenkor bízunk, és tudjuk, hogy e testben lakván, távol vagyunk az Úrtól.
7.    
(Mert hitben járunk, nem látásban);
8.    
Bizodalmunk pedig van, azért inkább szeretnénk kiköltözni e testből, és elköltözni az Úrhoz.


És ismét: 1Kor 15,50    
Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.

Illetve: I Kor.2,14. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképen ítéltetnek meg.

Ezért rendelte eleve az Örökkévaló, hogy: 1Móz 3,19    
Orczád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszesz.

Majd az idő teljességének elközeledtével így teljesedik ki ez az igéret: Prédikátor 12,8.    
Minekelőtte elszakadna az ezüst kötél és megromolna az arany palaczkocska, és a veder eltörnék a forrásnál, és beletörnék a kerék a kútba,
9.    
És a por földdé lenne, mint azelőtt volt; a lélek pedig megtérne Istenhez, a ki adta volt azt.

És itt már igéretről, mintegy: LEHETŐSÉGRŐL Szól, hiszen meg van az Istenhez való VISSZATÉRÉS Lehetősége!

Mindezek értelmében megértésre jutunk Jézus figyelmeztetése felől: János Evangyélioma 3. rész

1.    
Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere:
2.    
Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki sem teheti e jeleket, a melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele.
3.    
Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.
4.    
Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?
5.    
Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.
6.    
A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az.
7.    
Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.
8.    
A szél fú, a hová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, a ki Lélektől született.

Ezért ismételte meg ezt a beszédét a Somró beli asszonynak : Jn.4,23.    
De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul.
24.    
Az Isten lélek: és a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.


Mindezek világosságánál megérthetjük azt a példa szerű tanítást, amit az Örökkévaló a Noé történetében adott arra vonatkozóan, miért vsak az Igazak kaphatnak kegyelmet:

Figyeljük csak meg ezen tanítás ezeddig elrejtett mivoltát: I Mózes 6,8.    
De Noé kegyelmet talála az Úr előtt.
9.    
Noénak pedig ez a története: Noé igaz, tökéletes férfiú vala a vele egykorúak között. Istennel jár vala Noé.


Tehát az Isten csak Noét találta igaznak! Ám láthatjuk, hogy másoknak is kegyelmet ad: I Mózes 6,17.    
Én pedig ímé özönvizet hozok a földre, hogy elveszessek minden testet, a melyben élő lélek van az ég alatt; valami a földön van, elvész.
18.    
De te veled szövetséget kötök, és bemégy a bárkába, te és a te fiaid, feleséged és a te fiaidnak feleségei teveled.


Mivel hogy csak Noé volt az Igaz Isten kijelentése szerint, ámde kegyelmet nyertek az ő fiai is, nem is várat magára sokat a bűn meggyökerezése és felburjánzása a a bűntől megtisztult-megmosott földön! A kilencedik fejezet, iszonyatos bűnről tanúskodik... ( Többről van ott szó, mint amennyit az általunk teljesnek vélt írásban olvashatunk!)

Most tehát ezek után olvassuk Ézsaiás Próféta magyarázatát: Ézs 22,14    
És megjelenté magát füleimben a seregek Ura: Meg nem bocsáttatik e bűn tinéktek, míg meg nem haltok; szól az Úr, a seregek Ura.
Az ebben a felyezetben előbb felsorolt bűnök a Testi cselekedetek bűnei, és ezekre van ez az ítélet!
És így folytatódik a magyarázat: Ézs 26,10    
Ha kegyelmet nyer a gonosz, nem tanul igazságot, az igaz földön is hamisságot cselekszik, és nem nézi az Úr méltóságát.

Mindezeket Pál így foglalja össze számunkra: Gal.6,7.    
Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert a mit vet az ember, azt aratándja is.
8.    
Mert a ki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; a ki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető E.Edit

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1427
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #676 Dátum: 2012 Július 12, 14:28:46 »
SZENTHAROMSAG

ATYA – FIU – SZENTLELEK


Keresztenyek ezrei ismerik Istennek eme megjelenesi formajat es meghatarozasat. Elfogadjak,hasznaljak is a kommunikaciojukban es ertik is. Legalabbis ugy gondoljak! De valoban ertik? Ertik-e valodi melysegeben annyira,hogy szemleletesen, szavakkal eltudjak magyarazni? Ertik-e a benne rejlo teljes osszeforrottsagot? Azt,hogy bar harom,megis egy,aztan,hogy egy de megis harom? Ha oszinten belegondolunk,emberi elmevel ezt igazan felfogni lehetetlen.Kizarolag Isten az aki megtudja vilagitani,megerthetove tudja tenni  ketrecbe zart ertelmunk szamara. Nos,Istentol kapott kijelentes alapjan ( amit egy Skype osszejovetel alkalman kaptunk mindannyian akik ott voltunk), teszek egy kiserletet arra nezve,hogy emberi szavakkal megprobaljam szemleletesse tenni.
A teremtes pillanatatol indulnek ki:

“1 Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. 2 A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött. 3 Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság! És lett világosság.”  1Moz.1-3

Erdekes modon pont harom versszak van,kovetve egyik a masikat,annyira osszekapcsolodva,hogy egymas nelkul ertelmetlenek. Ezzel kezdodik minden es mondhatnam,hogy egyik pillanat koveti a masikat. Az elso versben Isten van jelen,a masodikban a Lelke is,a harmadikban mar Jezus is. A masodik versben van egy kulcsfontossagu szocska,a DE. Tehat mar abban a pillanatban,amikor elindult az alkotas,tulajdonkeppen nem is „egyedul” volt Isten. Es abban a pillanatban,ahogy megszolal Isten,a Lelkevel egyutt,mar ott is van Jezus.

"Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága."   Janos8:12.


A „vilag vilagossaga” ertelmezesem szerint:az emberek (a Fold lakoinak) vilagossaga.
Ez a vilagossag nem az amit mi erzekelunk szemeinkkel a nappalok folyaman. Ugyanis a vilagitotesteket csak a negyedik napon teremtette Isten. (1Moz.1:14)

Visszaterve tehat az eredeti gondolathoz,akkor,abban a pillanatban,ahogy Isten az O eltervezese szerint megteremti a Foldet,ott all a Lelkevel egyutt es abban a pillanatban ahogy kiejti a LEGYEN VILAGOSSAG-ot,mar jelen is van Jezus. Tehat Isten szava,maga Jezus.
Ezt igyekszik megmagyarazni Janos apostol is,rogton a levele elejen:


„1 Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. 2 Ő kezdetben az Istennél volt. 3 Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. 4 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága.”  Janos1:1-4.

Tehat az „élet volt az emberek világossága ”. Jezus mit mond?

„En vagyok az út,az igazsag es az ELET”   Janos14:6

Ebbol tisztan kiveheto,hogy nem a nappali vilagossagrol szol a teremtes elso napjan.
Tehat Jezus tulajdonkeppen Isten hangja,Isten kimondott szava.
Az ember megteremtesenel a kovetkezoket olvassuk:

„7 Azután megformálta az ÚRisten az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába.
Így lett az ember élőlénnyé.”  1Moz.2:7.


Tehat Isten az O lehelletet lehelte a megformalt emberbe. Ez a lehellet tulajdonkeppen Isten Lelke,azaz a Szentlelek. Igy mar talan kezd korvonalazodni a harmassag. Maga Isten,az O lehellete a Szentlelek es a hangja pedig Jezus. Probaljuk meg magunkele kepzelni a jelenetet egy nagyon hideg teli napon. Egy VALAKI amint all,abban a pillanatban ahogy MEGSZOLAL (hang) azonnal latszik a LEHELLETE.

Ezekutan tehat,ha belegondolunk,Isten SAJAT MAGAT aldozta fel erettunk,hogy Onmagaval megbekeltessen,mintahogy annakidejen is SAJAT MAGAVAL kotott szovetseget,aztan adta azt Abrahamnak. Abraham ugyanis melyen aludt mikoris a FUSTOLGO KEMENCE es a TUZES FAKLYA atment a kettevagott husdarabok kozott.  1Moz.15:12     1Moz.15:17.

Nemtudom mennyire sikerult eleg szemleletesen elmagyaraznom de,ha csak egy ember ez altal kozelebb kerult Isten Szentharomsaganak a megertesehez , akkor mar nem volt hiabavalo,hogy szavakba probaljam foglalni a szinte lehetetlent.


 :2smitten:
"Ne félj, csak higgyj!"  Márk ev.5:36/b

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #677 Dátum: 2012 Július 12, 15:54:31 »
Kedves Edit!

Nagyon köszönöm, hogy összefoglaltad, amit tegnap este Isten Ígéjében „felfedeztünk“, és megértettük a mélyebb értelmét az „egység“ szónak. Erre utal az eredeti héber kifejezés is:

Shma Ysrael, Adonai Eloheinu, Adonai echad

Halld meg, Izráel: Az ÚR a mi Istenünk, egyedül az ÚR!
5Móz. 6:4.    

Itt az „echad” szó „egyedül” kifejezéssel van fordítva. Azonkivül, hogy kizárólagosságot jelent, többes számban van.

Ezért is nem meglepö és nem  okozhat gondot, amikor olvassuk a Tórában/Mózes könyvében:

"Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik."
1Móz 1,26

Hiszen itt is az egyedül és kizárólag egy Isten többes számban beszél. Miért?

A mondat így kezdödik: „mondta Isten /Isten Szava: El Dabar “ – márpedig, ha Jézus Isten Testben megjelent Igéje/Szava (mint ahogy ezt más nyelveken fordítják) akkor ott volt a teremtésnél.

Még valami történik az ember teremtésénél:

7. Azután megformálta az ÚRisten az embert a föld porából, és élet (Chai)  leheletét (Ruah)  lehelte orrába. Így lett az ember élőlénnyé.
1Móz 2,7


Itt héberben a Ruah szó áll amit lehelletnek fordítottak. Ám héberül a Ruah kifejezést találjuk ott is, ahol Isten Lelkéröl van szó. Az eredeti héber nem tesz különbséget:

Ruah: lehellet, Lélek: Ruah Elohim: Isten Lelke

Nézzük meg:

A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke (Ruah) lebegett a vizek fölött.
1Móz 1,2

Tehát a kizárólagos és egyetlen ÚR a mi Istenünk:  Szava,  Yeshua/Jézus, a Messiás, a testben megjelent Dabar/Ígéje, és lehellete a Ruah, Isten Szent Lelke: Ruah HaKodesh.

Igy mondhatjuk: Egyedül Ö az ÚR, ami Istenünk.

Erre utal és ott is találkozunk az „echad” kifejezéssel Zakariásnál:

Az ÚR lesz a király az egész földön. Azon a napon az ÚR lesz az egyetlen Isten, és neve az egyetlen név.
Zak 14,9

Nézzük meg a párhuzamot:

Echad: egyetlen és megis többes szám és itt is találkozunk a fent leírt egységgel:

Ez lett a sarokkő (Jézus), amelyet ti, az építők, megvetettetek, 12. és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk."
Apcsel 4,11-12

És ki jelentette ezt ki Péternek?

Ekkor Péter, megtelve Szentlélekkel, így szólt hozzájuk:
Apcsel 4,8


Akkor elment Mózes, és elmondta a népnek az ÚR minden igéjét (El Dabar - Isten Ígéje tesben megjelenve Jézus)) és rendelkezését. Az egész nép pedig egyhangúlag így felelt: Megtesszük mindazt, amit elrendelt az ÚR. 4. Akkor leírta Mózes az ÚR összes igéjét, és korán reggel oltárt épített a hegy lábánál, és tizenkét szent oszlopot állított fel Izráel tizenkét törzse szerint.
2Móz 24,3-4

Dicsöség az Úrnak!
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #678 Dátum: 2012 Július 12, 19:56:11 »
Ebben az aspektusban értjük meg jobban az Igeverseket is:

Az Úr szavára /Jézus /lettek az egek, és szájának leheletére /Ruah/minden seregök.
Zsolt 33,6

Én és az Atya egy vagyunk."
Jn 10,30

Az Isten Lélek,(Ruah)
Jn4,24

Én ismerem őt, hiszen tőle származom, és ő küldött el engem."
Jn 7,29

Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég"

Mert benne (a Messiásban, az Isten Ígéjében) lakik az istenség egész teljessége testileg,
Kol 2,9

Talán nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van?
Jn14,10

Ez a név adatott neki: az Isten Igéje.
Jel 19,13

És monda nékem: Prófétálj a léleknek, prófétálj embernek fia, és mondjad a léleknek: Ezt mondja az Úr Isten: A négy szelek felől jőjj elő lélek, és lehelj (Ruah)  ezekbe a megölettekbe, hogy megéledjenek!
Ez 37,9    

És mikor ezt mondta, rájuk lehelle (Ruah), és monda nékik: Vegyetek Szent Lelket:
Jn 20,22


A következö két Igevers is szorosan összefügg:
   
És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével (Ruah), és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével;
2Thess 2,8
   
Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel (Ruah)! azt mondja a Seregeknek Ura.
Zak 4,6 b

Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #679 Dátum: 2012 Július 12, 22:55:32 »
Még egy nagyon fontos kijelentése Jézusnak, érdekes ebben az aspektusban.

Habár az Evangéliumok eredeti szövegét görög nyelven ismerjük, ám Jézus Izraelben nem gondolnám, hogy görögül tanított volna. Héberül pedig, ismerjük hogy úgy a Lélek, a lehellet és a szél kifejezések megfelelöje a Ruah szó,

És most értjük meg miért  a széllel hasonlítja össze a Lélektöl való újjászületést.

6. A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől (Ruah) született, lélek az.
7. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.
8. A szél (Ruah)  fú, a hová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, a ki Lélektől (Ruah) született.

Jn 3,6-8

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #680 Dátum: 2012 Július 23, 08:19:56 »

Kövesd az igazságot!

 Efézus:6:11:
Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.

2Korintus:10:4-5:
Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására;
Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak
Rom: 6:13-23:
Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.
15
Mit is tehát? Vétkezzünk-é mivelhogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen.
16
Avagy nem tudjátok, hogy akinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?
17
De hála az Istennek, hogy jóllehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok.
18
Felszabadulván pedig a bűn alól, az igazságnak szolgáivá lettetek.
19
Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt. Mert amiképpen oda szántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáiul a hamisságra: azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a megszenteltetésre.
20
Mert mikor a bűn szolgái valátok, az igazságtól szabadok valátok.
21
Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, amiket most szégyenletek? mert azoknak a vége halál.
22
Most pedig, minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek: megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet.
23
Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus JézusbanSe ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek.
1 Péter: 4:2-3:Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt.
3
Mert elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járván feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, ivásokban és undok bálványimádásokban

Efézus:6:12   Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.
 Efézus 2:1-2:
1
Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt,
2
Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik;

GALATA: 1:15-16:
De mikor az Istennek tetszett, ki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva és elhívott az ő kegyelme által,
16
Hogy kijelentse az ő Fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között: azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel,

Jetremiás:1:5:
Mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméhből kijövél, megszenteltelek; prófétának rendeltelek a népek közé.

Ap. Csel:9:15:...Eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok, és Izráel fiai előtt.

Filippi:2:5-16:Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is,
6
Aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő,
7
Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;
8
És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.
9
Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, amely minden név fölött való;
10
Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.
11
És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
12
Annakokáért, szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket;
13
Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.
14
Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek;
15
Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon.
16
Életnek beszédét tartván elébök; hogy dicsekedhessem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, sem nem fáradtam hiába

Filippi:3:8-11:
.Sőt annakfelette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,
9
És találtassam Ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján:
10
Hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához;
11
Ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására


Filippi:3:14:
De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam megett vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára


Filippi:3:20-21:Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk;
21
Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez, amaz Ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket.

 Kolossé:3:

Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén,
2
Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel.
3
Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.
4
Mikor a Krisztus, a mi életünk, megjelen, akkor majd ti is, Ő vele együtt, megjelentek dicsőségben.
5
Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, ami bálványimádás;
6
Melyek miatt jő az Isten haragja az engedetlenség fiaira;
7
Melyekben ti is jártatok régenten, mikor éltetek azokban.
8
Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat; haragot, fölgerjedést, gonoszságot és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet.
9
Ne hazudjatok egymás ellen, mivelhogy levetkeztétek amaz ó embert, az ő cselekedeteivel együtt.
10
És felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van Annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt:
11
Ahol nincs többé görög és zsidó: körülmetélkedés és körülmetélkedetlenség, idegen, scithiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus.
12
Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést;
13
Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképpen ti is;
14
Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele.
15
És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek.
16
A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.
17
És mindent, amit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa.
18
Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, amiképpen illik az Úrban.
19
Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántok keserű kedvűek.
20
Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek mindenben; mert ez kedves az Úrnak.
21
Ti atyák, ne bosszantsátok a ti gyermekeiteket, hogy kétségbe ne essenek.
22
Ti szolgák, szót fogadjatok mindenben a ti test szerint való uraitoknak, nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem szíveteknek egyenességében, félvén az Istent.
23
És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek;
24
Tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát: mert az Úr Krisztusnak szolgáltok.
25
Aki pedig igazságtalanságot cselekszik, jutalmát veszi igazságtalanságának; és nincsen személyválogatás

1Thess:5:2-11:
Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel.
3
Mert amikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképpen meg nem menekednek.
4
De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket.
5
Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!
6
Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok.
7
Mert akik alusznak, éjjel alusznak; és akik részegek, éjjel részegednek meg.
8
Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe.
9
Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által,
10
Aki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk ő vele.
11
Vígasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen cselekeszitek is

2Thess:1:2-3:Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
3
Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, atyámfiai, ti érettetek, amiképpen méltó is, mivelhogy felettébb megnövekedék a ti hitetek, és mindnyájatokban bővölködik az egymáshoz való szeretet;
2 Thess:2:13-17:

Mi pedig mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek ti érettetek atyámfiai, akiket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre, a Lélek szentelésében és az igazság hitében;
14
Amire elhívott titeket a mi evangyéliomunk által, a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségének elvételére.
15
Miért is atyámfiai, legyetek állhatatosak és tartsátok meg a tudományt, amelyre akár beszédünk, akár levelünk által taníttattatok.
16
Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus, és az Isten a mi Atyánk, aki szeretett minket és kegyelméből örök vígasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg,
17
Vígasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden tudományban és jó cselekedetben.
 1 Timótheus:1:15-17:
Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én.
16
De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosszútűrését, példa gyanánt azoknak, akik hiendenek ő benne az örök életre.
17
Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké! Ámen.

 Rom: 16.25-27:
Annak pedig, aki titeket megerősíthet az én evangyéliomom és a Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titoknak kijelentése folytán, mely örök időtől fogva el volt hallgatva,
26
Most pedig megjelentetett a prófétai írások által, az örök Isten parancsolata szerint, a hitben való engedelmesség végett minden pogányoknak tudomására adatván,
27
Az egyedül bölcs Istennek a Jézus Krisztus által dicsőség mindörökké. Ámen.

1Korintus:2:9-12:Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.
10
Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.
11
Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek lelke, amely ő benne van? Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke.
12
Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk.
1 Korinthus:3:11:Mert más fundamentomot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus.

Ézsaiás:28:16:Ezért így szól az Úr Isten: Ímé, Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal, aki benne hisz, az nem fut!
Efézus:2:20
Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus,

zsolt:118:22:
A kő amelyet az építők megvetettek, szegeletkővé lett!
 Máté: 21:42.:
Monda nékik Jézus: Sohasem olvastátok-é az írásokban: amely követ az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje; az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt.
Ap csel: 4:11-12:

Ez ama kő, melyet ti építők megvetettetek, mely lett a szegeletnek fejévé.
12
És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.

Roma:9:33:Amint meg van írva: Ímé beleütközés kövét és megbotránkozás szikláját teszem Sionba; és aki hisz benne, nem szégyenül meg.
Roma: 11:32-36:
Mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön.
33
Óh Isten gazdagságának, bölcseségének és tudományának mélysége! Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei s kinyomozhatatlanok az ő útai!
34
Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét? vagy kicsoda volt néki tanácsosa?
35
Avagy kicsoda adott előbb néki, hogy annak visszafizesse azt?
36
Mert ő tőle, ő általa és ő reá nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen.

Roma: 14:7-9:Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának:
8
Mert ha élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.
9
Mert azért halt meg és támadott fel és elevenedett meg Krisztus, hogy mind holtakon mind élőkön uralkodjék.

Roma: 14:17-18:
Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.
18
Mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek, és az emberek előtt megpróbált.
 Roma: 15:30:
Kérlek pedig titeket atyámfiai a mi Urunk Jézus Krisztusra és a Lélek szerelmére, tusakodjatok velem együtt az imádkozásokban, én érettem Isten előtt,
2  Korinthus.1:11:
Velünk együtt munkálkodván ti is az érettünk való könyörgésben, hogy a sokak által nékünk adatott kegyelmi ajándék sokak által háláltassék meg mi érettünk.
efézus:6:18-19:Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért,
19
Én érettem is, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ösmertessem meg az evangyéliom titkát,

 Filippi:4:4-7:Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!
5
A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel!
6
Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
7
És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Filippi:4:19-20:

Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.
20
Az Istennek pedig és a mi Atyánknak dicsőség mind örökkön örökké. Ámen.

Filippi:4:23:A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájatokkal! Ámen.
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #681 Dátum: 2012 Július 23, 08:59:06 »
ÁMEN és ÁMEN! Köszönjük drága Ildikó!

 :thanks: :026:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10

Nem elérhető E.Edit

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 1427
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #682 Dátum: 2012 Július 23, 12:01:25 »
Koszonjuk Ildiko,hogy tovabbadtad amit kaptal uzenetkent az Urtol.
 :thanks: :026:
"Ne félj, csak higgyj!"  Márk ev.5:36/b

Nem elérhető torokildiko46

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 4531
  • http://ildiko-torok.blogspot.com/
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #683 Dátum: 2012 Július 24, 10:20:25 »
 :igen:
 áldott testvérnők ! én köszönöm az Úrnak és hálát adok neki hogy használ  engemet!
 csodálatos az Úr Igéje! és köszönöm hogy megoszthattam veletek ! igazán nagy megtiszteltetés ez az én számomra! :ima02:
 áldott legyen az ÚR neve Örökkön örökké! ámen! :igen:
Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.! Jób:19:25

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3211
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #684 Dátum: 2012 Július 29, 14:24:23 »
   Dilemma a Tizedről- avagy: fizessek vagy ne fizessek?

Mózes IV. könyve 3. rész

1.    
Ezek pedig Áronnak és Mózesnek szülöttei azon a napon, a melyen szólott az Úr Mózesnek a Sinai hegyen;
2.    
Ezek az Áron fiainak nevei: Az elsőszülött Nádáb, azután Abihú, Eleázár és Ithamár.
3.    
Ezek Áron fiainak, a felkenetett papoknak nevei, a kiket papi szolgálatra avattak fel.
4.    
De Nádáb és Abihú meghala az Úr előtt, mikor idegen tűzzel áldozának az Úr előtt a Sinai pusztájában, fiaik pedig nem valának nékik. Eleázár és Ithamár viselék azért a papságot, Áronnak, az ő atyjoknak színe előtt.
5.    
Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván:
6.    
Hozd elő Lévi törzsét, és állassad Áron pap elé, hogy szolgáljanak néki.
7.    
És ügyeljenek az ő ügyére, és az egész gyülekezet ügyére a gyülekezet sátora előtt, hogy végezhessék a hajlék körül való szolgálatot.
8.    
Ügyeljenek pedig a gyülekezet sátorának minden eszközére is, és Izráel fiainak ügyeire is, hogy végezhessék a hajlék körül való szolgálatot.
9.    
És adjad a lévitákat Áronnak és az ő fiainak; mert valóban néki adattak Izráel fiaitól.
10.    
Áront pedig és az ő fiait rendeld föléjök, hogy őrizzék az ő papságukat; és ha idegen járulna oda, haljon meg.
11.    
Szóla azután az Úr Mózesnek, mondván:
12.    
Ímé én kiválasztottam a lévitákat Izráel fiai közül, minden elsőszülött helyett, a mely az ő anyjának méhét megnyitja Izráel fiai között: azért legyenek a léviták enyéim.
13.    
Mert enyém minden elsőszülött; a mikor megöltem minden elsőszülöttet Égyiptom földén, magamnak szenteltem minden elsőszülöttet Izráelben; akár ember, akár barom, enyéim legyenek: én vagyok az Úr.


Ez tehát a Szövetség első felére vonatkozó rendelés, az Ároni főpapság, és a Levitai Papok kiválasztását illetően.
A Szövetség első felére vonatkozó jellemzők tehát: 1;    Áron főpaság
                     2;    Lévitai papok
                     3;    A róluk való gondoskodás. (ezt nevezzük tizednek)

A Léviták 50 éves korukig, minden nap, a nap 24 órájában szolgálatban álltak a gyülekezet sátorában, illetve majd később a Templomban is.
Nekik nem lehetett örökrészük Izraél törzseivel, Nem volt birtokuk, nem volt vagyonuk. Nekik az Úr volt az örökrészük!

IV. Mózes 8,16.    
Mert bizony nékem adattak ők Izráel fiai közül; mind azok helyett, a kik az ő anyjok méhét megnyitják; Izráelnek elsőszülöttei helyett vettem őket magamnak.
17.    
Mert enyém minden elsőszülött Izráel fiai között, emberből és baromból; a naptól fogva, hogy megöltem minden elsőszülöttet Égyiptom földén, magamnak szenteltem azokat.
18.    
A lévitákat pedig minden elsőszülött helyett vettem magamnak Izráel fiai között.
19.    
És odaadtam a lévitákat adományul Áronnak és az ő fiainak Izráel fiai közül, hogy Izráel fiainak tisztében járjanak a gyülekezet sátorában, és hogy engesztelést végezzenek Izráel fiaiért, és ne legyen Izráel fiai között csapás, ha a szenthelyhez közelednek Izráel fiai.
20.    
Úgy cselekedék azért Mózes és Áron, és Izráel fiainak egész gyülekezete a lévitákkal; a mint parancsolt vala az Úr Mózesnek a léviták felől, mindazt úgy cselekedék ő velök Izráel fiai.
21.    
És megtisztíták magokat a léviták, és megmosák ruháikat, és meglóbálá őket Áron áldozatul az Úr előtt, és engesztelést szerze nékik Áron, hogy tisztákká tegye őket.
22.    
Azután pedig bemenének a léviták, hogy végezzék az ő szolgálatukat a gyülekezetnek sátorában Áron előtt és az ő fiai előtt; a miképen parancsolt vala az Úr Mózesnek a léviták felől, akképen cselekedének velök.
23.    
Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván:
24.    
Ez is a lévitákra tartozik: Huszonöt esztendős korától fogva és azon felül, menjen be, hogy szolgálatot teljesítsen a gyülekezet sátorának szolgálatában.
25.    
Ötven esztendős korától pedig lépjen ki e szolgálatnak sorából, és ne szolgáljon többé.
26.    
Hanem segítse az ő atyafiait a gyülekezet sátorában, hogy azok az ő tisztökben eljárjanak; de szolgálatot ne teljesítsen. E képen cselekedjél a lévitákkal az ő szolgálatukban.


IV.Mózes 18,20.    
Monda pedig az Úr Áronnak: Az ő földjökből örökséged nem lesz, sem osztályrészed nem lesz néked ő közöttök: Én vagyok a te osztályrészed és a te örökséged Izráel fiai között.
21.    
De ímé a Lévi fiainak örökségül adtam minden tizedet Izráelben; az ő szolgálatjokért való osztályrész ez a melylyel teljesítik ők a gyülekezet sátorának szolgálatát.
22.    
És ne járuljanak ezután Izráel fiai a gyülekezetnek sátorához, hogy ne vétkezzenek, és meg ne haljanak.
23.    
De a léviták teljesítsék a gyülekezet sátorának szolgálatát, és ők viseljék az ő bűnüket; örökkévaló rendelés legyen a ti nemzetségeiteknél, hogy Izráel fiai között ne birjanak örökséget.
24.    
Mivelhogy Izráel fiainak tizedét, a mit felemelt áldozatul visznek fel az Úrnak, adtam a lévitáknak örökségül: azért végeztem ő felőlök, hogy Izráel fiai között ne birjanak örökséget.
25.    
És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
26.    
A lévitáknak pedig szólj, és mondd meg nékik: Mikor beszeditek Izráel fiaitól a tizedet, a melyet örökségtekül adtam néktek azoktól, akkor áldozzatok abból felemelt áldozatot az Úrnak; a tizedből tizedet.
27.    
És ez a ti felemelt áldozatotok olyanul tulajdoníttatik néktek, mint a szérűről való gabona és mint a sajtóból kiömlő bor.
28.    
Így vigyetek ti is felemelt áldozatot az Úrnak minden ti tizedetekből, a melyet beszedtek Izráel fiaitól, és adjátok abból az Úrnak felemelt áldozatot Áronnak, a papnak.
29.    
Minden ti ajándékotokból vigyétek a felemelt áldozatokat az Úrnak, mindenből a kövérjét, a mi abból szentelni való.
30.    
Mondd meg azt is nékik: Mikor a kövérjét áldozzátok abból, olyanul tulajdoníttatik az a lévitáknak, mintha a szérűről és sajtóból adnák.
31.    
Megehetitek pedig azt minden helyen, ti és a ti házatok népe; mert jutalmatok ez néktek a gyülekezet sátorában való szolgálatokért.
32.    
És nem lesztek bűnösök a miatt, ha abból a kövérjét áldozzátok: és Izráel fiainak szent dolgait sem fertőztetitek meg, és meg sem haltok.

Mindezekből láthatjuk: A Szövetség első felében, az Ároni rend szerinti Főpap és a Léviták voltak a közbenjárók Isten és az Emberek között!
Ők voltak akik Közben jártak, engesztelést szereztek, és Istentől közvetítettek az emberek felé.

Akkor még ugye az Ember nem mehetett közvetlenül Istenhez, ezért kellettek a közbenjárók!

/2Móz 20,19   
És mondának Mózesnek: Te beszélj velünk, és mi hallgatunk; de az Isten ne beszéljen velünk, hogy meg ne haljunk.                                         ; IV Mózes 3,9.    
És adjad a lévitákat Áronnak és az ő fiainak; mert valóban néki adattak Izráel fiaitól.
10.    
Áront pedig és az ő fiait rendeld föléjök, hogy őrizzék az ő papságukat; és ha idegen járulna oda, haljon meg... /Áron, mint Főpap kiválasztásáról is Tudunk pedig: Mózes IV. könyve 17. rész

1.    
És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
2.    
Szólj Izráel fiainak, és végy tőlök egy-egy vesszőt az ő atyáiknak háza szerint; az ő atyáik házának valamennyi fejedelmétől tizenkét vesszőt; és kinek-kinek a nevét írd fel az ő vesszejére.
3.    
Az Áron nevét pedig írd a Lévi vesszejére: mert egy vessző esik az ő atyjok házának fejéért.
4.    
És tedd le azokat a gyülekezet sátorában a bizonyság ládája elé, a hol megjelenek néktek.
5.    
És lesz, hogy annak a férfiúnak vesszeje, a kit elválasztok, kihajt; így hárítom el magamról Izráel fiainak zúgolódásait, a melyekkel zúgolódnak ti ellenetek.
6.    
Szóla azért Mózes Izráel fiainak, és adának néki mind az ő fejedelmeik egy-egy vesszőt egy-egy fejedelemért; az ő atyáiknak háza szerint tizenkét vesszőt; az Áron vesszeje is azok között a vesszők között vala.
7.    
És letevé Mózes a vesszőket az Úr elé a bizonyság sátorában.
8.    
És lőn másnap, hogy beméne Mózes a bizonyság sátorába; és ímé kihajtott vala a Lévi házából való Áronnak vesszeje, és hajtást hajtott, és virágot növelt, és mandolát érlelt.
9.    
És kihozá Mózes mind azokat a vesszőket az Úr színe elől mind az Izráel fiai elé, és miután megnézték vala, vevé kiki az ő vesszejét.
10.    
És monda az Úr Mózesnek: Vidd vissza az Áron vesszejét a bizonyság ládája elé, hogy őriztessék ott a lázadó fiaknak jegyül, hogy megszünjék az én ellenem való zúgolódások, hogy meg ne haljanak.
11.    
És megcselekedé Mózes; a mint parancsolta vala az Úr néki, akképen cselekedék.
12.    
És szólának Izráel fiai Mózesnek, mondván: Ímé pusztulunk, veszünk, mi mindnyájan elveszünk!
13.    
Valaki közel járul az Úrnak sátorához, meghal. Avagy mindenestől elpusztulunk-é?!

Ez Tehát a szövetség első felére szóló kiválasztás. Ebből világosan kiderül: A Főpapi Rendbe születés által lehetett bekerülni, tehát: Kizárólag az Áron leszármazottai tölthették be ezt a tisztséget!/ Koheniták / Mintahogy azt is láthatjuk: A Léviták rendjébe sem kerülhetett be senki,csak az lehetett közbenjáró,templomi szolgáló,áldozati rend betöltője... aki Lévi leszármazottja!

Ők tehát, a nap 24, órájában szolgáltak az oltár körül, Örökségük az Israéllel nem lehetett, vagyonuk nem volt, más munkát nem végezhettek... Ezért rendelte az Örökkévaló a tizedfizetést, hogy nekik legyen ennivalójuk.

Lássunk ezekre még egy példát, ami egyben az utolsó tizedfizetésre való felhívás is: Mal.3,7.    
Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendeléseimtől és nem tartottátok meg azokat. Térjetek hozzám, és én is hozzátok térek, azt mondja a Seregeknek Ura. De azt mondjátok: Miben térjünk meg?
8.    
Avagy az ember csalhatja-é az Istent? ti mégis csaltatok engem. És azt mondjátok: Mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldozni valóval.
9.    
Átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem: a nép egészben!
10.    
Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen.
11.    
És megdorgálom érettetek a kártevőt, és nem veszti el földetek gyümölcsét, és nem lesz a szőlőtök meddő a mezőn, azt mondja a Seregeknek Ura.

Ugye azért senki nem gondolja hogy Isten Éhezett, és ezért kérte a tizedet? Nézzük csak szó szerint mit is mond? Mal.3,10.    
Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban...


Hogy legyen ennivaló tehát a hol? AZ ISTEN HÁZÁBAN! Vagyis a BÉJT HA MIDRASH-BAN! A Templomban!

Miért a templomról szól az Úr?

Nos azért, mert előre szólt: V.Mózes 12,5.    
Hanem azt a helyet, a melyet kiválaszt az Úr, a ti Istenetek minden ti törzsetek közül, hogy az ő nevét oda helyezze és ott lakozzék, azt gyakoroljátok és oda menjetek.
6.    
És oda vigyétek egészen égőáldozataitokat, véres áldozataitokat, tizedeiteket, kezeiteknek felemelt áldozatát, mind fogadásból, mind szabad akaratból való adományaitokat, és a ti barmaitoknak és juhaitoknak első fajzását.
7.    
És ott egyetek az Úrnak, a ti Isteneteknek színe előtt, és örvendezzetek ti és a ti házatok minden népe, kezetek minden keresményének, a melyekkel megáld téged az Úr, a te Istened.

Sőt!

V Mózes 12,13.    
Vigyázz, hogy a te egészen égőáldozataidat ne áldozzad minden helyen, a melyet meglátsz;
14.    
Hanem azon a helyen, a melyet kiválaszt az Úr a te törzseid közül valamelyikben: ott áldozzad a te egészen égőáldozatidat, és ott cselekedjél mindent, a mit én parancsolok néked.!

Mindezzel tehát el van rendelve Istentől: 1, Csak az általa kijelölt helyen  lehetséges áldozni- vagyis végezni a Szenthely munkáit!
                 2; Csak azok jogosultak a Tized szedésére, akiket az Örökkévaló kiválasztott az oltár munkáira!

Most tehát summázzuk az eddigieket:

Az hogy kizárólag az Áron leszármazottai tölthették be a Főpapi tisztet, az TÖRVÉNY!
Hogy kizárólag a Léviták szolgálhattak a Szenthely körül,           az Törvény!
Hogy Nekik nem lehett semmijük, tehát sem vállalkozásuk, sem magántulajdonuk, sem vagyonuk, az TÖRVÉNY!
Az hogy kizárólag a róluk való gondoskodás a Tized fizetés, az TÖRVÉNY!
Hogy csak ők voltak jogosultak a Tized szedésre, az TÖRVÉNY!
Hogy kizárólag az Örökkévaló által kiválasztott helyen volt szabad Áldozni-közbenjárni... az, TÖRVÉNY!

A TÖRVÉNY PEDIG NEM LEHETŐSÉG, NEM IS EGYÉNI ELBÍRÁLÁS,NEM IS ÖNKÉNTESSÉG... HANEM MEGKÉRDŐJELEZHETETLEN, VITATHATATLAN  RENDELÉSE AZ ÖRÖKKÉVALÓNAK!

 A Messiás után 70-ben a Béjt ha Midrash, a Templom leromboltatott, az áldozási rend megszűnt, átadva a helyét a TÖKÉLETESNEK, Tehát az egyszer s mindenkorra tökélyre vitt, és örök időre szóló engesztelés vérének, és Föpapjának!

A Messiás engesztelő áldozata óta nincs tehát véres áldozat, ezért az Örökkévaló megszüntette a Szenthely helyhez kötöttségét, és az Ő kegyelmét kiárasztotta a nemzetekre is!

Az V Mózes 12,13-14 tehát, vagyis: V Mózes 12,13.    
Vigyázz, hogy a te egészen égőáldozataidat ne áldozzad minden helyen, a melyet meglátsz;
14.    
Hanem azon a helyen, a melyet kiválaszt az Úr a te törzseid közül valamelyikben: ott áldozzad a te egészen égőáldozatidat, és ott cselekedjél mindent, a mit én parancsolok néked.!

Ez tehát felfüggesztésre került! Hiszen az Istetisztelet módja-lehetősége már nincs helyhez kötve, pontosan azért, mert a tökéletes engesztelés okán, szükségtelenné váltak a további véráldozatok!

Az Úr tehát az Ő mérhetetlen szeretetéből, kiárosztotta a kegyelmet a nemzetekre is!
Ezt bár jó előre jelezte, de valójában csak akkor teljesedett be, amikor ezt mondta: Mt.28, 18.    
És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
19.    
Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
20.    
Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

Most pedig lecsillapodva, figyeljük csak meg mit is mondott az Úr?
1; 19.    
Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket.
.. Tehát nem azt mondta: engedjétek tanítani a nemzetekbelieket,az Ismeret nélkül, hanem hogy TANÍTSÁTOK MEG NEKIK!
Hiszen így is folytatja: 20.    
Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek...


És ez akkor, és még hosszú ideig így is volt! Mert az Apostolok nevelték ki a szolgálókat a nemzetekbeliek között, és az Isteni Tant ők tanították!
Íme egy ige erre: Apcsel 15,19.    
Azokáért én azt mondom, hogy nem kell háborgatni azokat, kik a pogányok közül térnek meg az Istenhez;
20.    
Hanem írjuk meg nékik, hogy tartózkodjanak a bálványok fertelmességeitől, a paráznaságtól, a fúlvaholt állattól és a vértől.
21.    
Mert Mózesnek régi nemzedékek óta városonként megvannak a hirdetői, mivelhogy a zsinagógákban minden szombaton olvassák.

Nagyon régóta letette az örökkévaló a tanítás alapköveit, hiszen már Ézsaiásnál is ezt mondta: Ézs 2,3   
És eljönnek sok népek, mondván: Jertek menjünk fel az Úr hegyére, Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az Ő útaira, és mi járjunk az Ő ösvényein, mert tanítás Sionból jő, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde;

Ez a tanítványozás pedig: kb.: a Messiás után 325-ig így is volt! Ekkor következett be a szakadás, amiről Pál is prófétált: 2Thess 2,3   
Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia...

Ez a szakadás pedig abban nyilvánul meg Pál szavai szerint: Effezosz 2,11.    
Annakokáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevez vala amaz úgynevezett s a testen kézzel megcsinált körülmetélkedés,
12.    
Hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon;
13.    
Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által.
14.    
Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat,
15.    
Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén;
16.    
És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést.
17.    
És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak.
18.    
Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.
19.    
Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek,
20.    
Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus,
21.    
A kiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban;
22.    
A kiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.

Tehát amit Isten egybekötött, azt a Nemzetek, Róma vezetésével szétszakították! Az Isten által adatott Szent Tant- kannonizálták, az Újszövetségi írásokat hirdették, mert ha valaki csak az Újszövetségi írásokat olvassa, annak érthetetlen és megismerhetetlen a Szent tan! Mivelhogy az Isten tanítását meg nem ismerték, ami egyébbként az alapköve és eredeztetője lehet a kegyelemnek, ezért aztán láthatjuk is azt a szörnyű tévelygést, ami a Keresztény gyülekezetekben folyik...

Azt mondtam hogy az Istentől való tanítottság az alapköve a bűnbocsánatnak! Azért mondom, mert ezt így határozta meg az ÖrökkévalÓ!

Jer.31,27.    
Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr, és bevetem az Izráel házát és a Júda házát embernek magvával és baromnak magvával.
28.    
És a miképen gondom volt arra, hogy kigyomláljam és elrontsam, letörjem és pusztítsam és veszedelembe sodorjam őket, azonképen vigyázok arra, hogy megépítsem és beplántáljam őket, azt mondja az Úr!
29.    
Ama napokban nem mondják többé: Az atyák ették meg az egrest, és a fiak foga vásott el bele.
30.    
Sőt inkább kiki a maga gonoszságáért hal meg; minden embernek, ki megeszi az egrest, tulajdon foga vásik el bele.
31.    
Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr; és új szövetséget kötök az Izráel házával és a Júda házával.
32.    
Nem ama szövetség szerint, a melyet az ő atyáikkal kötöttem az napon, a melyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Égyiptom földéből, de a kik megrontották az én szövetségemet, noha én férjök maradtam, azt mondja az Úr.
33.    
Hanem ez lesz a szövetség, a melyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek.
34.    
És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyjafiát, mondván: Ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem.

35.    
Ezt mondja az Úr, a ki adta a napot, hogy világítson nappal, a ki törvényt szabott a holdnak és a csillagoknak, hogy világítsanak éjjel, a ki felháborítja a tengert és annak habjai zúgnak, Seregek Ura az ő neve:
36.    
Ha eltünnek e törvények előlem, azt mondja az Úr, az Izráelnek magva is megszakad, hogy soha én előttem nép ne legyen.
37.    
Ezt mondja az Úr: Ha megmérhetik az egeket ott fenn, és itt alant kifürkészhetik a föld fundamentomait: én is megútálom Izráelnek minden magvát, mindazokért, a miket cselekedtek, azt mondja az Úr!

Figyeljük csak meg: 33.    
Hanem ez lesz a szövetség, a melyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek.
34.    
És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyjafiát, mondván: Ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem.


Tehát első, az Istentől való Tanítottság! és csak az után a bűnbocsánat!

Áldott Testvérek: Amiről az eddigiekben szóltam, az nem egy egyetemi diszkurzus! Nem egy Teológiai ötletelés!
EZ ISTEN IGÉJE!

Az eddigiekben elhangzott dolgok, mind az Örökkévaló szavai!

Igyekeztem felmutatni azt az Istentelen tévelygést, ami manapság folyik, mégpedig azok között, akik Istenről neveztetik magukat!

A kérdés tehát: Fizessek-e tizedet a gyülekezetemnek?    Én is kérdeznék valamit:

Mijen jogon akarsz tizedet fizetni?

mert ha valaki Tizedet fizet, az azt jelenti: Nem a szövetség jelen időre vonatkozó szabályai szerint él! Mert a Szövetség egykori szabálya ez volt: Áron és a Lévi nemzetségét választotta az Örökkévaló közbenjáróknak! Őket valóban el kellett Tartani! Mivel nekik Isten rendelése szerint nem lehetett semmijük, ezért hogy ne haljanak éhen, a Tized volt az Ő részük! Ezt másra tilos volt fordítani! Ez nem fizetés volt! Ebből nem lehetett házakat építeni,nem lehetett Autót venni, ezt nem fordíthatták nyaralásra, nem ebből javítgatták a Templomot sem!

A templom felszerelését, és a templom javítását adományokból kellett karban tartani!

Királyok II. könyve 12. rész

1.    
Jéhunak hetedik esztendejében tették Joást királylyá, és negyven esztendeig uralkodott Jeruzsálemben; az ő anyjának pedig Sibja vala neve, a ki Beersebából való volt.
2.    
És cselekedék Joás kedves dolgot az Úr szemei előtt mindaddig, a míg Jójada pap oktatá őt;
3.    
Azonban a magaslatok oltárai nem rontattak le, a nép még mindig ott áldozott és tömjénezett a magaslatok oltárain.
4.    
És megparancsolá Joás a papoknak, hogy minden pénzt, a mely Istennek szenteltetik és az Úr házába bevitetik, mind a megszámlálás pénzét és a személyek váltságának pénzét, mind pedig, a melyet kiki szabad akaratja szerint az Úr házához bevisz.
5.    
Vegyék magokhoz a papok, mindenik a maga ismerősétől, és építsék meg az Úr házának romlásait mindenütt, a hol romlást látnak rajta.
6.    
De mikor Joás király huszonharmadik esztendejéig sem építették meg a papok az Úr házának romlásait,
7.    
Előhivatta Joás király Jójada papot a többi papokkal együtt, és monda nékik: Miért nem építitek meg az Úr házának romlásait? Ezután ne vegyétek a pénzt magatokhoz a ti ismerőseitektől, hanem az Úr háza romlásainak építésére adjátok azt.
8.    
És a papok beleegyeztek, hogy többé semmi pénzt nem vesznek el a néptől, és nem javítják ki a ház romlásait.
9.    
És Jójada pap vett egy ládát, és annak a fedelén csinált egy nyílást, és helyhezteté azt az oltár mellé jobbfelől, a mely felől az Úr házába bemennek, hogy abba töltsenek a papok, a templom küszöbinek őrizői minden pénzt, a melyet az Úr házába hoznak.
10.    
És mikor látták, hogy sok pénz van a ládában, felment a király íródeákja a főpappal együtt, csomóba kötötték és megszámlálták a pénzt, a mely az Úr házában találtatott.
11.    
És a megmért pénzt a munka vezetőinek kezeibe adták, a kik az Úr házához voltak rendelve, és ezek kiadták azt az ácsoknak és építőknek, a kik a házon dolgoztak,
12.    
És a kőmíveseknek és a kőfaragóknak, fa és faragott kő vásárlására, az Úr háza romlásainak kijavítására, és mindarra, a mi a ház javítására szükséges volt.
13.    
De abból a pénzből, a melyet bevittek az Úr házába, nem csináltattak az Úr házához sem ezüst poharakat, sem késeket, sem medenczéket, sem trombitákat, sem valami egyéb arany vagy ezüst edényt.
14.    
Hanem a munkásoknak adták azt, és csak az Úr házát javították ki abból.
15.    
Számot sem vettek azoktól az emberektől, a kiknek keze által kiadták a pénzt a munkásoknak, mert híven jártak el.

Tehát akik most szednek Tizedet, az Ige szerint illetéktelen dolgot tesznek, hiszen : 1; nem a Koheniták törzséből valók, nem is Lévi törzséből valók!
                                    2; Nem a szövetség jelen időre vonatkozó szabályai szerint járnak el!
                                    3; Akkor tehát rájuk nem érvényes a Messiás engesztelése, hiszen                                  közbenjárói tisztet töltenek be!
                                    4; Nem arra fordítják, amire az Örökkévaló elrendelte!


A Szövetség jelen idejére vonatkozó változás pedig ez: 1Pt 2,9   
Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.


Azért lettünk Papi nemzet mi mind, mert az Úr törvénye szerint a poklosságból megtisztult ember az Úrnak szenteltetik!
 A III.Mózes 14,1-32-ig, ugyan azt a Felkenetést rendeli a poklosságból megtisztult ember számára, mint a Papi felkenetés! ( III.Mózes 8)
A Testnek a poklosság, ugyan az, mint a léleknek a bűn! Abból kigyógyulni lehetetlen! Abból csak Isten állíthat helyre! Ezért a Poklosságot megtisztítani- Bűnt megbocsájtani csak Isten Teheti! Ez Tehát Messiási csoda! Amit a Messiás meg is Tett!

Minthogy tehát mint az Örökkévaló Papjai, mi mind járulhatunk az Isten elé, Yessua által, (Ő a Főpapunk), Nincs szükség más közben járóra!
Ezt mondta Pál Is: 1Tim 2,5   
Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus.

Mint ahogy a közbenjárásért a Szövetség első felében is kellett adni a közbenjárónak, Úgy van ez ma is, csak a fizetség TÖBB MINT AKKOR VOLT!
Mert az Ároni főpapság idején minden szerzemény Tized részét rendelte az Isten, Most a Tökéletes közbenjárásért a Tized már nem elég! MINDENÜNK AZ ÖVÉ!
ÚGY AZ ÉLETÜNK,MINT VAGYONUNK...MINDENÜNK AZ ÚRÉ!
Ezért mondja Pál: Gal 2,20   
Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, a ki szeretett engem és önmagát adta érettem.


És ismét: 2Kor 5,15   
Úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak; és azért halt meg mindenkiért, hogy a kik élnek, ezután ne magoknak éljenek, hanem annak, a ki érettök meghalt és feltámasztatott.

Ha pedig ez így van, akkor mi után, és miből adjunk tizedet?

És ez Testvérek rendkívül komoly dolog!

Pontosan ez az Oka, hogy az Újszövetségi írásokban nem ismétlődik többé a Tizedfizetésre való felszólítás!
VAn ugyan Adakozásra való felszólítás!
Ez pedig a Testvéri szeretet megnyilvánulása, és ennek más- sokkal inkább önkéntes indíttatása van!

Sajnos éppen az Ismeret hiánya miatt, sokan a mai napig keverik a szezont a fazonnal...
Mert a Tized az Törvény volt, addig az Adakozás önkéntes alapú!
A Kettőt pedig nem lehet, és nem is szabad összemosni!
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3211
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #685 Dátum: 2012 Július 29, 14:31:27 »
Ésaiás próféta könyve 56. rész

1.    
Így szól az Úr: Őrizzétek meg a jogosságot, és cselekedjetek igazságot, mert közel van szabadításom, hogy eljőjjön, és igazságom, hogy megjelenjék:
2.    
Boldog ember, a ki ezt cselekszi, és az ember fia, a ki ahhoz ragaszkodik! a ki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és megőrzi kezét, hogy semmi gonoszt ne tegyen.
3.    
És ne mondja ezt az idegen, a ki az Úrhoz adá magát: Bizony elszakaszt az Úr engem az Ő népétől! ne mondja a herélt sem: Ímé, én megszáradt fa vagyok!
4.    
Mert így szól az Úr a herélteknek: A kik megőrzik szombatimat és szeretik azt, a miben gyönyörködöm, és ragaszkodnak az én szövetségemhez:
5.    
Adok nékik házamban és falaimon belül helyet, és oly nevet, a mely jobb, mint a fiakban és lányokban élő név; örök nevet adok nékik, a mely soha el nem vész;
6.    
És az idegeneket, a kik az Úrhoz adák magukat, hogy néki szolgáljanak és hogy szeressék az Úr nevét, hogy Ő néki szolgái legyenek; mindenkit, a ki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és a szövetségemhez ragaszkodókat:
7.    
Szent hegyemre viszem föl ezeket, és megvídámítom őket imádságom házában; egészen égő és véres áldozataik kedvesek lesznek oltáromon; mert házam imádság házának hivatik minden népek számára!
8.    
Így szól az Úr Isten, a ki összegyűjti Izráel elszéledt fiait: Még gyűjtök ő hozzá, az ő egybegyűjtötteihez!
9.    
Mezőnek minden vadai! jertek el enni, erdőnek minden vadai!
10.    
Őrállói vakok mindnyájan, mitsem tudnak, mindnyájan néma ebek, nem tudnak ugatni; álmodók, heverők, szunnyadni szeretők!
11.    
És ez ebek telhetetlenek, nem tudnak megelégedni, pásztorok ők, a kik nem tudnak vigyázni; mindnyájan a magok útára tértek, kiki nyeresége után, mind együtt!
12.    
Jertek, hadd hozzak bort, és igyunk részegítő italt! és legyen a holnap olyan, mint a ma, nagy és dicső felettébb!


Ezen Prófécia, rögtön az első versszakban a lényegre tér: "1.    
Így szól az Úr: Őrizzétek meg a jogosságot, és cselekedjetek igazságot, mert közel van szabadításom, hogy eljőjjön, és igazságom, hogy megjelenjék:"

Megőrizni a jogosságot-cselekedni Igazságot! Azért mert: KÖZEL A VÉG! Hiszen ez: "közel van szabadításom..." Mindennek a végét jelzi!

Abban az előzőekben már egyességre jutottunk, ha valamely kijelentésnek rendkívüli fontosságot tulajdonít az Úr, akkor az adott esetben többször is megismétlődik a Szentírásban...

Minthogy z ebben az esetben is így van, Hiszen ez a végidőkre vonatkozó prófécia! Lássuk hol ismétlődik meg ezen kijelentés...

Mik 6,8   
Megjelentette néked, oh ember, mi légyen a jó, és mit kiván az Úr te tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel.

Tehát újfent az Igazság cselekvése-Irgalmasság gyakorlása, és az Igaz Isten ismeret! Mert aki megismerte az Örökkévalót, attól távol van a felfuvalkodottság... Ezért hív bennünket alázatosságra!

Lássunk még ismétlődő kijelentéseket erről:

Mt.24,3.    
Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzá menének a tanítványok magukban mondván: Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének?
4.    
És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket,
5.    
Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek.
6.    
Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég.
7.    
Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.
8.    
Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.
9.    
Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.
10.    
És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást.
11.    
És sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek.
12.    
És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.
13.    
De a ki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.
14.    
És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.

A 13-dik. vers amire most reflektálnék: Mindvégig állhatatosnak maradni! De miben vajon? A 9-es verstől kezd izgalmassá válni, és egyben itt van a kulcs is, aminek megértésével, értelemre juthatunk a prófécia felett: Az Ő nevéért lesznek gondjaik azoknak akik Benne hisznek...
Most hát lássuk csak mi is az Ő neve? Jel 19,13   
És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve és a neve Isten ígéjének neveztetik.

HA Ő Isten Igéje, minthogy valósággal az, akkor tehát azoknak lesznek problémáik-üldöztetéseik, akik Isten Igéje szerint, tehát Isten Tanítása szerint járnak!

A próféciák tanusága szerint, az utolsó időkre jellemző az általánosnak mondható viszálykodás-veszekedés-sötétség-harag-haragtartás-patvarkodások...
Ez maga a "MEGROSTÁLÁS" időszaka, amiről Zakariás Próféta szólt:
Zak.13,7.    
Fegyver, serkenj fel az én pásztorom ellen és a férfiú ellen, a ki nékem társam! így szól a Seregeknek Ura. Verd meg a pásztort és elszélednek a juhok, én pedig a kicsinyek ellen fordítom kezemet.
8.    
És lészen az egész földön, így szól az Úr: a két rész kivágattatik azon és meghal, de a harmadik megmarad rajta.
9.    
És beviszem a harmadrészt a tűzbe, és megtisztítom őket, a mint tisztítják az ezüstöt és megpróbálom őket, a mint próbálják az aranyat; ő segítségül hívja az én nevemet és én felelni fogok néki; ezt mondom: Népem ő! Ő pedig ezt mondja: Az Úr az én Istenem!

Ez az az időszak, amiről így szól az Úr Igéje: Jel.13,10.    
Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy; ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Itt van a szentek békességes tűrése és hite.

Azaz, ami számunkra rendkívül fontos üzenetet hordoz: NEM SZABAD A MÁSIK OLDAL ESZKÖZEIHEZ NYÚLNUNK! Tilos egyébb eszközökhöz folyamodnunk-használatba vennünk, csak azt szabad megtartanunk, mégpedig erősen, amit Isten adott, hogy azzal küzdjünk!
Ebben kell hát állhatatosnak lennünk! Ha bennünket szidalmaznak, nem szabad viszont szidalmaznunk! ha üldöznek, nem szabad viszont üldöznünk, ha bántanak-sértegetnek, nem szabad azzal viszonoznunk...

Erről beszélt Jézus is: Mt.5,38.    
Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért.
39.    
Én pedig azt mondom néktek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem a ki arczul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orczádat is.
40.    
És a ki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda néki a felsőt is.
41.    
És a ki téged egy mértföldútra kényszerít, menj el vele kettőre.
42.    
A ki tőled kér, adj néki; és a ki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól.
43.    
Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet.
44.    
Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket.
45.    
Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, a ki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.
46.    
Mert ha azokat szeretitek, a kik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekeszik-é?
47.    
És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek, mit cselekesztek másoknál többet? Nemde a vámszedők is nem azonképen cselekesznek-é?
48.    
Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.

Legyünk Isten előtt tökéletesek... legyünk neki Szent!

Pál azt mondja: Rm 12,21   
Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg.   
HA ugyan azokkal az eszközökkel élünk, amiket e világ, vagy éppen a megtévedt Testvérek  használnak, úgymint: gyűlölködés,harag,leuralás,türelmetlenség,hadakozás,rágalmazás,súsárlás... akkor éppen azt bizonyítjuk, hogy meggyőzettünk a gonosztól! Ez azt jelenti: beláttuk hogy a gonosz tanítása számunkra elfogadhatóbb mint az Isten tanítása... Ugye ez nem igaz?

Lássuk csak Pál rejtett üzenetét: Gal.5,13.    
Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak.
14.    
Mert az egész törvény ez egy ígében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat.
15.    
Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emészszétek.
16.    
Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.
17.    
Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, a miket akartok.
18.    
Ha azonban a Lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt.
19.    
A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.
20.    
Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések,
21.    
Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.
22.    
De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.
23.    Az ilyenek ellen nincs törvény.
24.    
A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.
25.    
Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.
26.    
Ne legyünk hiú dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irígykedők.

Vajon mely gyümölcsök jelennek meg bennünk, amikor konfrontálódunk? Testi-vagy Lelki gyümölcsöket mutatunk fel ilyenkor?

Mert mindenről ami Testi, nyilvánvaló kijelentése van az Isten Igéjének: Először is: 1Kor 2,14   
Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképen ítéltetnek meg.

És végezetül: 1Kor 15,50   
Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.

Ezeket azért mindenkor tartsuk szem előtt Testvérek!Tehát az Ézsaiás 56,1-8-ig Hirdeti az úgy a zsidók-mint a nemzetekbeliek eggyéválását, és egységes Isten szerinti Istentisztelet eredményét...

Ebben megláthatjuk hogy Nem személyválogató az Isten! Megláthatjuk hogy ugyan azon ígéretek örökösei vagyunk, ha valóban az Isten tanítása szerint járjuk a Hit útját!
Az Istennek való engedelmesség, Istentől való áldása egységes és valóságos! és ebben nincs különbség!

Ámde az Úr igéretei egyenlőre még csak igéretek! Ezen Igéretektől pedig el is lehet esni! mégpedig pont azzal, ha nem az Úr tanítása szerint járunk!

Mert Jézusról ezt hagyta ránk az Evangelista: János 2,23.    
A mint pedig Jeruzsálemben vala husvétkor az ünnepen, sokan hivének az ő nevében, látván az ő jeleit, a melyeket cselekszik vala.
24.    
Maga azonban Jézus nem bízza vala magát reájok, a miatt, hogy ő ismeré mindnyájokat,
25.    
És mivelhogy nem szorult rá, hogy valaki bizonyságot tegyen az emberről; mert magától is tudta, mi volt az emberben.

Tehát azt írja: "És mivelhogy nem szorult rá, hogy valaki bizonyságot tegyen az emberről; mert magától is tudta, mi volt az emberben."
Tehát azt mondja: Az Ember BEN! És nem azt, hogy : AZ EMBER!
Mit jelent ez?
Nos körülbelül ezt jelenti: Ef 6,12   
Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.


Vagyis tehát értsük meg Testvérek: Az Ember nem több, mint egy hordozó edény! Nem a forma a fontos, hanem a tartalom!
Hogy mi van az emberben az a fontos!
Az eredendő állapot lenne a kívánatos! Eredetileg az Örökkévaló ezt úgy határozta meg, hogy az Ő lelkének a hordozója legyen a Test!
Így is van megírva: 1Móz 2,7   
És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké.

Majd a bűnbeesés pillanatától, datálódott a "testi ember" fogalma! Ettől a pillanattól az emberben az Örökkévaló lelke elveszítette az irányítás lehetőségét.
Ezért mondta az Örökkévaló: 1Móz 6,3   
És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz húsz esztendő.

Ezért szükség az újjászületés, hogy elhagyva mindent ami Testi-Lelki emberként élve-cselekedve-gondolkodva, Isten előtt, neki kedves dolgokat cselekedjünk!

Az Ézsaiás 56,9-12 es Igéi, pedig azon szolgálókhoz-azon őrállókhoz szól intőleg, akik a jeleket nem veszik észre, és nem teljesítik a kötelességüket!
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3211
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #686 Dátum: 2012 Július 29, 14:41:55 »

Ézs 29,13   És szólt az Úr: Mivel e nép szájjal közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel engem, szívepedig távol van tőlem, úgy hogy irántam való félelmök betanított emberi parancsolat lőn:   


Jn.5,24.    
Bizony, bizony mondom néktek, hogy a ki az én beszédemet hallja és hisz annak, a ki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.
25.    
Bizony, bizony mondom néktek, hogy eljő az idő, és az most vagyon, mikor a halottak hallják az Isten Fiának szavát, és a kik hallják, élnek.
26.    
Mert a miként az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában:
27.    
És hatalmat ada néki az ítélettételre is, mivelhogy embernek fia.
28.    
Ne csodálkozzatok ezen: mert eljő az óra, a melyben mindazok, a kik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát,
29.    
És kijőnek; a kik a jót cselekedték, az élet feltámadására; a kik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására.
30.    
Én semmit sem cselekedhetem magamtól; a mint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos; mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, a ki elküldött engem, az Atyáét.
31.    
Ha én teszek bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem nem igaz.
32.    
Más az, a ki bizonyságot tesz rólam; és tudom, hogy igaz az a bizonyságtétel, a melylyel bizonyságot tesz rólam.
33.    
Ti elküldtetek Jánoshoz, és bizonyságot tett az igazságról.
34.    
De én nem embertől nyerem a bizonyságtételt; hanem ezeket azért mondom, hogy ti megtartassatok.
35.    
Ő az égő és fénylő szövétnek vala, ti pedig csak egy ideig akartatok örvendezni az ő világosságában.
36.    
De nékem nagyobb bizonyságom van a Jánosénál: mert azok a dolgok, a melyeket rám bízott az Atya, hogy elvégezzem azokat, azok a dolgok, a melyeket én cselekszem, tesznek bizonyságot rólam, hogy az Atya küldött engem.
37.    
A ki elküldött engem, maga az Atya is bizonyságot tett rólam. Sem hangját nem hallottátok soha, sem ábrázatát nem láttátok.
38.    
Az ő ígéje sincs maradandóan bennetek: mert a kit ő elküldött, ti annak nem hisztek.
39.    
Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, a melyek bizonyságot tesznek rólam;
40.    
És nem akartok hozzám jőni, hogy életetek legyen!
41.    
Dicsőséget emberektől nem nyerek.
42.    
De ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek:
43.    
Én az én Atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be engem; ha más jőne a maga nevében, azt befogadnátok.
44.    
Mimódon hihettek ti, a kik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, a mely az egy Istentől van, nem keresitek?
45.    
Ne állítsátok, hogy én vádollak majd benneteket az Atyánál; van a ki vádol titeket, Mózes, a kiben ti reménykedtetek.
46.    
Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek; mert én rólam írt ő.
47.    
Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, mimódon hisztek az én beszédeimnek?


Mielőtt továbbmennénk, mindenek előtt lássuk meg, miért hivatkozott Jézus, JN.5,45-47-ig Mózesre?

Lássuk hát a Mózes Jézusra vonatkozó Próféciáit: V.Mózes 18,15.    
Prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened te közüled, a te atyádfiai közül, olyat mint én: azt hallgassátok!
16.    
Mind a szerint, amint kérted az Úrtól, a te Istenedtől a Hóreben a gyülekezésnek napján mondván: Ne halljam többé az Úrnak, az én Istenemnek szavát, és ne lássam többé ezt a nagy tüzet, hogy meg ne haljak!
17.    
Az Úr pedig monda nékem: Jól mondták a mit mondtak.
18.    
Prófétát támasztok nékik az ő atyjokfiai közül, olyat mint te, és az én ígéimet adom annak szájába, és megmond nékik mindent, a mit parancsolok néki.
19.    
És ha valaki nem hallgat az én ígéimre, a melyeket az én nevemben szól, én megkeresem azon!

Csak emlékeztetőül: A 16-os Vers sor felidézi az Úr megjelenését a Hóreben... A Történetből tudjuk, mivel a nép csak testileg mosódott meg, és nem lélekben,( II Mózes 19,10), ezért az Úr megjelenése számukra rémületes lett volna, és ezt ők érezték is. Azt Tudták, az Úr szentségének jelenlétében, lángra lobban minden közönséges!( II.Mózes 20)

Mózes tehát előre jelezte: V.Mózes 18,18.    
Prófétát támasztok nékik az ő atyjokfiai közül, olyat mint te, és az én ígéimet adom annak szájába, és megmond nékik mindent, a mit parancsolok néki.
19.    
És ha valaki nem hallgat az én ígéimre, a melyeket az én nevemben szól, én megkeresem azon!

Minden betanított okfejtést félretéve, pusztán csak, és kizárólag az Igére hagyatkozva, vesézzük ki János evangéliumának az 5. felyezetét!

Jn. 5,31 Ha én teszek bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem nem igaz.
32.    
Más az, a ki bizonyságot tesz rólam; és tudom, hogy igaz az a bizonyságtétel, a melylyel bizonyságot tesz rólam.
33.    
Ti elküldtetek Jánoshoz, és bizonyságot tett az igazságról.
34.    
De én nem embertől nyerem a bizonyságtételt; hanem ezeket azért mondom, hogy ti megtartassatok.
35.    
Ő az égő és fénylő szövétnek vala, ti pedig csak egy ideig akartatok örvendezni az ő világosságában.
36.    
De nékem nagyobb bizonyságom van a Jánosénál: mert azok a dolgok, a melyeket rám bízott az Atya, hogy elvégezzem azokat, azok a dolgok, a melyeket én cselekszem, tesznek bizonyságot rólam, hogy az Atya küldött engem.
37.    
A ki elküldött engem, maga az Atya is bizonyságot tett rólam. Sem hangját nem hallottátok soha, sem ábrázatát nem láttátok.
38.    
Az ő ígéje sincs maradandóan bennetek: mert a kit ő elküldött, ti annak nem hisztek.

Ugye a legtöbb magyarázat szerint, Jézus ezen szavai a Farizeusoknak és az írástudóknak lett címezve, éspedig csak ott és akkor... Hát ez nem igaz Testvérek, mert Jézus szavai Örök érvényűek! Sajnos ebben a tekintetben is azok...

Azt mondja a Messiásról szóló prófécia: Ésaiás próféta könyve 42. rész

1.    
Ímé az én szolgám, a kit gyámolítok, az én választottam, a kit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek.
2.    
Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utczán.
3.    
Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg.
4.    
Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására....
Illetve ugyan ezen felyezet:21.    
Az Úr igazságáért azt akarta, hogy a törvényt nagygyá teszi és dicsőségessé.

Azután a Máté 5.-felyezet, amiben elkezdi a Törvényt naggyá tenni, és igazán megjelenteni... Nem ismerték fel ebből... Bár Jézus magáról szavakban nem tett bizonyságot, de a cselekedetei IGEN!
Az Akkoriak ebből nem ismertek rá, pedig betéve tudták az Isten Igéit...  De mi van ma?  Ma pedig, minthogy a Kereszténység elszakította magát a gyökértől, az Israél házától, Jézusban nem ismerik fel az Atyát...
Ezért mondja Jézus: Jn.5,39.    
Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, a melyek bizonyságot tesznek rólam;
40.    
És nem akartok hozzám jőni, hogy életetek legyen!
41.    
Dicsőséget emberektől nem nyerek.
42.    
De ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek:
43.    
Én az én Atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be engem; ha más jőne a maga nevében, azt befogadnátok...

Foglaljuk össze pár gondolatban azokat Jézus személyéről, amikben eddig az előzőekben már megeggyeztünk: Jézus az Isten Igéje! / Böresit 1,1-; Jézus a világ világossága /I Mózes 1,3- Ésa 9,2-Ésa 60- Jn.1,4-Jn.8,12/ Jézus az élet kenyere: V.Mózes 8,3-Jn.6,33-35/

Bár általánosságban majd minden hívő vallja hogy tudja, ám ha ez így is van, akkor sem értik! Mert Istenről tudjuk hogy az Ő neve: ÖRÖKKÉVALÓ! Tudjuk, mert Ő nevezte így magát(II.Mózes 3,14) A Vagyok jelentése: Volt van lesz= Örökkévaló! HA tehát az Isten Örökkévaló, akkor az Ő Igéje, vagyis kijelentése-szava...is örökkévaló! Tehát Jézus Isten által Örökkévaló, hiszen Jézus, Isten Kijelentése! János 5 alapján tehát azt látjuk: Akár akkor-akár most, Isten Igéjét próbálják elszakítani Istentől-szembe fordítani Istennel... Azonban, ez a mostani időre sújossabb formában jelenik meg, hiszen írva van:    2Móz 20,3   
Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.

Ha pedig a mostaniak, Jézusban nem ismerik meg magát az Atyát, akkor Bálványimádókká válnak, midőn Jézusból megpróbálnak egy Idegen Istent faragni! Hiszen ha nem az Atya dicsőségét látják benne, akkor van az, hogy azt hangoztatják, Jézus megváltoztatta az Örökkévaló rendeléseit-parancsolatjait... Tehát felülbírálta az Atya Örök rendeléseit, és félre tette azokat... Ha pedig ezt mondják, (minthogy mondják is!) Akkor ezzel azt is mondják: " Lett egy új Isten, új rend, új törvény...) Ez pedig már bálvány, és bálvány imádat...
Ezért mondja Jézus: Jn.5,36.    
De nékem nagyobb bizonyságom van a Jánosénál: mert azok a dolgok, a melyeket rám bízott az Atya, hogy elvégezzem azokat, azok a dolgok, a melyeket én cselekszem, tesznek bizonyságot rólam, hogy az Atya küldött engem.
37.    
A ki elküldött engem, maga az Atya is bizonyságot tett rólam. Sem hangját nem hallottátok soha, sem ábrázatát nem láttátok.
38.    
Az ő ígéje sincs maradandóan bennetek: mert a kit ő elküldött, ti annak nem hisztek.

Tehát úgy akkor-mint ma is voltak akik Hitetleneknek-tévelygőknek bizonyulnak ezekszerint!
Lássuk csak Pál figyelmeztetését ebben a dologban a maiaknak címezve : Róma 11,17.    
Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának;
18.    
Ne kevélykedjél az ágak ellenében: ha pedig kevélykedel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.
19.    
Azt mondod azért: Kitörettek az ágak, hogy én oltassam be.
20.    
Úgy van; hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hit által állasz; fel ne fuvalkodjál, hanem félj;
21.    
Mert ha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd néked sem kedvez.
22.    
Tekintsd meg azért az Istennek kegyességét és keménységét: azok iránt a kik elestek, keménységét; irántad pedig a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben; különben te is kivágatol.
23.    
Sőt azok is, ha meg nem maradnak a hitetlenségben, beoltatnak; mert az Isten ismét beolthatja őket.

Ami ebben egy pici magyarázatra szorul, mert sajnos teljesen tévesen értelmezik Pál sorait, az pedig a kegyesség: 22.    
Tekintsd meg azért az Istennek kegyességét és keménységét: azok iránt a kik elestek, keménységét; irántad pedig a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben; különben te is kivágatol.


Nem arról beszél Pál, hogy a mi kegyes életünk miatt tartatunk meg, hanem arról, hogy igyekezzünk megmaradni engedelmesség által Isten kegyességében-vagyis KEGYELMÉBEN!
Maga a szó: Kegyesség, jelenti: a Kegyelem gyakorlása!

Hogyan maradhatunk meg ebben az Istentől való állapotban?
Mit mond erről Jézus, az Isten Igéje?
János 8,31.    
Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonynyal az én tanítványaim vagytok;
32.    
És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.
33.    
Felelének néki: Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek: mimódon mondod te, hogy szabadokká lesztek?
34.    
Felele nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy mindaz, a ki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek.
35.    
A szolga pedig nem marad mindörökké a házban: a Fiú marad ott mindörökké.
36.    
Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.

Tehát elsősorban: Megmaradni az Igében! Vagyis Jézusban! Megmaradni pedig ezt teszi:  5Móz 4,2   
Semmit se tegyetek az ígéhez, a melyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait, a melyeket én parancsolok néktek.


Tehát ha ily módon ragaszkodom az Ige tisztaságához, akkor Az Ige szabaddá tesz! Mert az Isten Igéje az Igazság! ( Jn.17,17)

Szabaddá tesz a: Tévelygéstől-a megtévesztéstől-a hazugságtól-a félelemtől-a bűntől-a kárhozattól...

Gyakorta hallottam már azt a kérdést: Ki lehet-e esni a kegyelemből?

Felszínes kérdésre, csak felszínes választ lehet adni!

A Felszínes válasz, pedig megtévesztésre alkalmas!
Mintahogy már sokan estek áldozatul a felszínességnek...

A Kimerítő kédés, és az azokra érkező válasz:

Ki lehet-e esni a kegyelemből? A válasz erre: NEM! Mert nem magunkat őrizzük az Isten kegyelmében, hanem Ő őriz bennünket! (1Pt 1,5   
A kiket Isten hatalma őriz hit által az idvességre, a mely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen.)


Ki ragadhat-e valaki vagy valami Isten kegyelméből?  A válasz: NEM! Mert Jézus mondja: János 10,27.    
Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem:
28.    
És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.
29.    
Az én Atyám, a ki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél; és senki sem ragadhatja ki azokat az én Atyámnak kezéből.
30.    
Én és az Atya egy vagyunk.

Valamiképp elveszíthetem-e az Üdvösségem? A Válasz: IGEN!!!   Mert a Hit által adatott Igéretet el lehet adni-meg lehet vetni!!!...

I Mózes 25,20.    
Izsák pedig negyven esztendős vala, a mikor feleségűl vette Rebekát a Siriából való Bethuélnek leányát, Mésopotámiából, a Siriából való Lábánnak húgát.
21.    
És könyörge Izsák az Úrnak az ő feleségéért, mivelhogy magtalan vala, és az Úr meghallgatá őt: és teherbe esék Rebeka, az ő felesége.
22.    
Tusakodnak vala pedig a fiak az ő méhében. Akkor monda: Ha így van, miért vagyok én így? Elméne azért, hogy megkérdezze az Urat.
23.    
És monda az Úr őnéki: Két nemzetség van a te méhedben; és két nép válik ki a te belsődből, egyik nép a másik népnél erősebb lesz, és a nagyobbik szolgál a kisebbiknek.
24.    
És betelének az ő szülésének napjai, és ímé kettősök valának az ő méhében.
25.    
És kijöve az első; vereses vala, mindenestől szőrös, mint egy lazsnak; azért nevezék nevét Ézsaúnak.
26.    
Azután kijöve az ő atyjafia, kezével Ézsaú sarkába fogódzva; azért nevezék nevét Jákóbnak. Izsák pedig hatvan esztendős vala, a mikor ezek születének.
27.    
És felnevekedének a gyermekek, és Ézsaú vadászathoz értő mezei ember vala; Jákób pedig szelíd ember, sátorban lakozó.
28.    
Szereti vala azért Izsák Ézsaút, mert szájaíze szerint vala a vad; Rebeka pedig szereti vala Jákóbot.
29.    
Jákób egyszer valami főzeléket főze, és Ézsaú megjövén elfáradva a mezőről,
30.    
Monda Ézsaú Jákóbnak: Engedd, hogy ehessem a veres ételből, mert fáradt vagyok. Ezért nevezék nevét Edomnak.
31.    
Jákób pedig monda: Add el hát nékem azonnal a te elsőszülöttségedet.
32.    
És monda Ézsaú; Ímé én halni járok, mire való hát nékem az én elsőszülöttségem?
33.    
És monda Jákób: Esküdjél meg hát nékem azonnal, és megesküvék néki és eladá az ő elsőszülöttségét Jákóbnak.
34.    
S akkor Jákób ada Ézsaúnak kenyeret, és főtt lencsét, és evék és ivék, és felkele és elméne. Így veté meg Ézsaú az elsőszülöttséget.

Először is tisztázzuk, mit jelent az elsőszülöttségi jog? Nos az elsőszülött, jog szerint örökli az áldást és az igéreteket! De kik az elsőszülöttek? Ennek magyarázatához vissza kell mennünk a teremtéshez, éspedig az ember teremtéséhez!

I Mózes 2,7.    
És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké.

Ez tehát az elsőszülött! És mindenki aki Az Istennel való közösséghez visszatér a lélek által, az mind elsőszülött!
A "másodszülött" Pedig a testi ember! Hiszen, I.Mózes 2,15. És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté őt az Éden kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt.
  16. És parancsola az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél.
  17. De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon ejéndel arról, bizony meghalsz.

Tehát amíg valaki Istennel engedelemben jár és Őt szolgálja, addig első szülött, Azonban amint "megveti" az Isten parancsolatját, és ellenkezik Istennel, Testivé lett, akár Ádám és Éva, és meg van Írva: 1Kor 15,50   
Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.

Azokról akik soha nem tértek meg, nyilvánvaló hogy miért testiek... de hogyan lehet az, hogy valaki hívő létére lesz, újra testté?

Egyszerűen! Ézsau bár jog szerint, örökölhette volna az elsőszülöttséget, de a jelen szükségei-vágyai miatt azt megvetette!
Pontosan így van ez a maiakkal is...
Mert vannak sokan akik jól indultak... A Megtérésig el is jutottak, de a világi, testi szükségleteik-vágyaik miatt az ígéreteket eladják egy tál lencséért-bagóért... egyszóval aprópénzre váltják...


Jézus ezt mondja:Mt.6,19.    
Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és a hol a tolvajok kiássák és ellopják;
20.    
Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, a hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.
21.    
Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.

És a kulcs pontosan a 21-es Igében van elrejtve: 21.    
Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.

Azaz: Ahol arat a munkás ott él!!!   HA valaki a láthatalanba vet, tehát a léleknek vet, az lélekből is arat majd! Ezek tehát az elsőszülöttek!
Aki pedig a láthatóban akar aratni, az Testbe vet... a test pedig nem örökölheti az Isten országát!   /Gal 6,8   
Mert a ki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; a ki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet./


Vannak hívők, akik tudathasadásos állapotban küszöbön ugrálnak! Ők azok akik szájukkal vallják hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják! (Tit 1,16   
Vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják, mivelhogy útálatosak és hitetlenek és minden jó cselekedetre méltatlanok.)

Róluk szólt az Örökkévaló, Ézsaiás könyvében: Ézs 29,13   
És szólt az Úr: Mivel e nép szájjal közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, úgy hogy irántam való félelmök betanított emberi parancsolat lőn...


És vannak szolgálók is ily módon, akik bár valamikor jól indultak, mégis egy ponton visszafordultak, mert inkább kell nekik az elismerés, az ismerttéválás, kell az itteni dicsőség, az emberektől való dícséret... Ők azok akik megvetették az elsőszülöttségi áldásokat és ígéreteket!
Hozzájuk szól ma is Jézus, mondván: János 5,41.    
Dicsőséget emberektől nem nyerek.
42.    
De ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek:
43.    
Én az én Atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be engem; ha más jőne a maga nevében, azt befogadnátok.
44.    
Mimódon hihettek ti, a kik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, a mely az egy Istentől van, nem keresitek?...
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3211
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #687 Dátum: 2012 Július 29, 14:49:37 »
Ézsiás 57,16.    
Mert nem örökké perlek, és nem mindenha haragszom, mert a lélek előttem megepedne, és a leheletek, a kiket én teremtettem.
17.    
Mert a telhetetlenségnek vétkéért haragudtam meg, és megvertem őt, elrejtém magamat és megharagudtam; és ő elfordulva, szíve útjában járt.
18.    
Útait láttam, és meggyógyítom őt; vezetem őt, és vígasztalást nyujtok néki és gyászolóinak,
19.    
Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét. Békesség, békesség a messze és közel valóknak, így szól az Úr; én meggyógyítom őt!


Áldott Testvérek. Amiről ma beszélnünk kell, az az Örökkévalóval, mint jótevővel-gondviselővel-szerető Atyával való kapcsolatunk!
Azt mondja az Örökkévaló Igéje: Jer.31,10.    
Halljátok meg az Úrnak szavát, ti pogányok, és hirdessétek a messzevaló szigeteknek, és ezt mondjátok: A ki elszórta az Izráelt, az gyűjti őt össze, és megőrzi, mint a pásztor a maga nyáját.
11.    
Mert megváltotta az Úr Jákóbot, és kimentette a nálánál erősebbnek kezéből.
12.    
És eljőnek és énekelnek a Sion ormán, és futnak az Úrnak javaihoz, búza, bor, olaj, juhok és barmok nyája felé, és az ő lelkök olyan lesz, mint a megöntözött kert, és nem bánkódnak többé.
13.    
Akkor vígadoz a szűz a seregben, és az ifjak és a vének együttesen, és az ő siralmokat örömre fordítom, és megvígasztalom és felvidámítom őket az ő bánatukból.
14.    
És a papok lelkét megelégítem kövérséggel, és az én népem eltelik javaimmal, azt mondja az Úr.

Ezen Jeremiási Prófécia,Isten irántunk való szeretetéről-gondviseléséről-és az Istentől nekünk szánt örömről tanúskodik.
A Vele való kapcsolatunk egyik rendkívül fontos eleme az engedelmesség mellet, a Tőle átvett áldások,és a tőle érkező segítségnyújtásban való felettébb örvendezés!
Ezekkel mintegy megemlékezünk a Ő, irántunk való jóságáról-az életünkben való valós jelenlétéről!
Figyeljük csak meg ezt a történetet:
I.Mózes 22,6.    
Vevé azért Ábrahám az égő áldozathoz való fákat, és feltevé az ő fiára Izsákra, ő maga pedig kezébe vevé a tüzet, és a kést, és mennek vala ketten együtt.
7.    
És szóla Izsák Ábrahámhoz az ő atyjához, és monda: Atyám! Az pedig monda: Ímhol vagyok, fiam. És monda Izsák: Ímhol van a tűz és a fa; de hol van az égő áldozatra való bárány?
8.    
És monda Ábrahám: Az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam; és mennek vala ketten együtt.
9.    
Hogy pedig eljutának arra a helyre, melyet Isten néki mondott vala, megépíté ott Ábrahám az oltárt, és reá raká a fát, és megkötözé Izsákot az ő fiát, és feltevé az oltárra, a fa-rakás tetejére.
10.    
És kinyújtá Ábrahám az ő kezét és vevé a kést, hogy levágja az ő fiát.
11.    
Akkor kiálta néki az Úrnak Angyala az égből, és monda: Ábrahám! Ábrahám! Ő pedig felele: Ímhol vagyok.
12.    
És monda: Ne nyujtsd ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt: mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlenegyednek én érettem.
13.    
És felemelé Ábrahám az ő szemeit, és látá hogy ímé háta megett egy kos akadt meg szarvánál fogva a szövevényben. Oda méne tehát Ábrahám, és elhozá a kost, és azt áldozá meg égő áldozatul az ő fia helyett.
14.    
És nevezé Ábrahám annak a helynek nevét Jehova-jire-nek. Azért mondják ma is: Az Úr hegyén a gondviselés.

Mielőtt bárminemű következtetésre jutnánk e felől a történet felől, figyeljük csak meg a 10-es verset: "És kinyújtá Ábrahám az ő kezét és vevé a kést, hogy levágja az ő fiát."
Ábrahám tehát valóságban is elszánta magát az engedelmességre, és ezt az elhatározást tett követte... volna, ha az Úr angyala közbe nem avatkozott volna...
Ábrahám tehát ott van ebben a helyzetben, és eldöntötte, hogy az Istennek való engedelmesség okán, kezet emel a szeretett fiára, ezzel mintegy kidobott az életéből mindent, természetesen az Istennel való kapcsolatán
kívül.
Ábrahám életének egyetlen öröme a fia volt és egyben ez a fiú volt a következendő dolgoknak a főszereplője-mintegy : értelme is!
Meg kell érteni azt a gondolkodást, és értékrendszert, amiben akkor gyakorolták magukat az akkoriak, és a közelkeleti népek, mind máig gyakorolják is magukat...
Ábrahám így szólt az Örökkévalóhoz, amikor az Úr neki az ígéreteket tette: 1Móz 15,2   
És monda Ábrám: Uram Isten, mit adnál énnékem, holott én magzatok nélkűl járok, és az, a kire az én házam száll, a Damaskusbeli Eliézer?

Ellentétben a mai felvilágosult nagyvilági felfogással, akkor ott, és bizonyos népeknél mind máig is, a gyermekre úgy tekintettek és tekintenek, mint Isten Áldása!
/Zsolt 127,3   
Ímé, az Úrnak öröksége, a fiak; az anyaméh gyümölcse: jutalom.
/

Tehát Ábrahám mindezt veszni hagyta, és az Angyal közbeavatkozása számára rendkívüli örömre indította őt... El is nevezte az Ige bizonysága szerint azt a hegyet:Jehova-jire-nek

Most figyeljük meg a hívást!

Zsoltárok könyve 95. rész

1.    
Jőjjetek el, örvendezzünk az Úrnak; vígadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának!
2.    
Menjünk elébe hálaadással; vígadozzunk néki zengedezésekkel.
3.    
Mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden istenen felül.
4.    
A kinek kezében vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magasságai is az övéi.
5.    
A kié a tenger, és ő alkotta is azt, és a szárazföldet is az ő kezei formálták.
6.    
Jőjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le; essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt!
7.    
Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei és az ő kezének juhai vagyunk; vajha ma hallanátok az ő szavát.
8.    
Ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Meribáhnál, mint Maszszáh napján a pusztában:
9.    
A hol megkisértettek engem a ti atyáitok; próbára tettek engem, jóllehet látták az én cselekedetemet.
10.    
Negyven esztendeig bosszankodtam e nemzetségen, és mondám: Tévelygő szívű nép ők, és nem tudják ők az én útamat!
11.    
A kiknek megesküdtem haragomban: Nem mennek be az én nyugalmam helyére.

A Hetes verstől változik a hangnem! figyeljük csak:

7.    
Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei és az ő kezének juhai vagyunk; vajha ma hallanátok az ő szavát.
8.    
Ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Meribáhnál, mint Maszszáh napján a pusztában:
9.    
A hol megkisértettek engem a ti atyáitok; próbára tettek engem, jóllehet látták az én cselekedetemet.
10.    
Negyven esztendeig bosszankodtam e nemzetségen, és mondám: Tévelygő szívű nép ők, és nem tudják ők az én útamat!
11.    
A kiknek megesküdtem haragomban: Nem mennek be az én nyugalmam helyére.

Hogy megértsük hogy miről is van szó, keressük a kulcsot, ami megnyitja előttünk az Ige kijelentésének tárházát!

A 9-10-es vers adja a kulcsot...
Meribáh... mi is volt ez? Mi is történt ott?

Nos Meribáh jelentése: Versengés... Már értjük is ugye?

Mózes II. könyve 17. rész

1.    
És elindula Izráel fiainak egész gyülekezete a Szin pusztájából, az Úr rendeléséhez képest az ő útjok rendje szerint és tábort ütének Refidimben. De a népnek nem vala inni való vize.
2.    
Verseng vala azért a nép Mózessel és mondák: Adjatok nékünk vizet, hogy igyunk. És monda nékik Mózes: Miért versengtek én velem? Miért kísértitek az Urat?
3.    
És szomjúhozik vala ott a nép a vízre és zúgolódék a nép Mózes ellen és monda: Miért hoztál ki minket Égyiptomból? hogy szomjúsággal ölj meg minket, gyermekeinket és barmainkat?
4.    
Mózes pedig az Úrhoz kiálta mondván: Mit cselekedjem ezzel a néppel? Kevés hijja, hogy meg nem köveznek engemet.
5.    
És az Úr monda Mózesnek: Eredj el a nép előtt és végy magad mellé Izráel vénei közűl; pálczádat is, melylyel a folyót megsujtottad, vedd kezedbe és indulj el.
6.    
Ímé én oda állok te elődbe a sziklára a Hóreben, és te sujts a sziklára, és víz jő ki abból, hogy igyék a nép. És úgy cselekedék Mózes Izráel vénei szeme láttára.
7.    
És nevezé annak a helynek nevét Masszának és Méribának, Izráel fiainak versengéséért, és mert kísértették az Urat, mondván: Vajjon köztünk van-é az Úr vagy nincsen?

Tehát a történet lényege ez: Az Örökkévaló,kiszabadítja a népét a rabszolgatartó kezéből, rendkívüli csodák részeseivé tette őket az Úr, látható és minden szempontból,
érzékelhető módon volt velük az Úr.
Ám a nép, mindíg elégedetlen és hitetlen maradt! Nekik nem volt elég, Isten gondviselése! És amikor az Örökkévaló egy szorult hejzetből kiemelte őket,
az helyett hogy örömünnepet hirdettek volna, a soron következő kívánságokkal-problémákkal-elvárásokkal fárasztották Őt!
Nekik soha semmi nem volt elég jó! nekik soha semmi nem adott okot a hálára! Nekik soha semmi nem volt elég!...

Nade ma???

A Mai nemzedékkel miúság?
A maiak tudnak hálásak lenni? tudnak vígasztalódni a múltban történt szabadításban-gondviselésben-megsegítésben?
A mai generáció reménységteljes várakozással tekint Istenre a nehéz helyzetekben, avagy elvárásokkal-elégedetlenséggel fárasztja az Urat, akárcsak azok akik el is vesztek?
A Hálátlanság, igenis Bűn! És ez a bűn nemcsupán a bűn mivolta miatt választhat el sok esetben az Istentő, hanem még egy további dolog miatt is...

Zsolt 100,4   
Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornáczaiba dicséretekkel; adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét!

Mózesnek így szólt az Örökkévaló,midőn az Ő rendelése szerint nekiállt, hogy elkészítse a Sátort, és minden tárgyat ami abba kerül: 2Móz 25,40   
Vigyázz, hogy arra a formára csináld, a mely a hegyen mutattatott néked.


És így épült fel a sátor, és az alapján épült a Béjt haMidrash is!

Az Úr elé való járulás is az szerint történhetett!

Volt először is a kapu! És ezen Zsoltár szerint: Zsolt 100,4   
Menjetek be az ő kapuin hálaadással...

Testvérem: Ha a te szívedben nincsen hála Isten felé, akkor te soha nem is jutsz Isten elé!!! A Kaput megkerülni lehetetlen! a kapun, pedig csak hálaadással lehetséges bemenni!
És bár a földön már nem áll a Béjt ha Midrásh, de a Mennyekben még igenis megvan,és ez nem változik!
És ez a kijelentésem, a Zsidókhoz írt levél 3 szerint áll!

Zsidókhoz írt levél 3. rész

1.    
Annakokáért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek, a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra,
2.    
A ki hű ahhoz, a ki őt rendelte, valamint Mózes is az ő egész házában.
3.    
Mert ez nagyobb dicsőségre méltattatott, mint Mózes, a mennyiben a ház építőjének nagyobb a tisztessége, mint a háznak.
4.    
Mert minden háznak van építője, a ki pedig mindent elkészített, az Isten az.
5.    
Mózes is hű volt ugyan az ő egész házában, mint szolga, a hirdetendőknek bizonyságára,
6.    
Krisztus ellenben mint Fiú a maga háza felett, a kinek háza mi vagyunk, ha a bizodalmat és a reménységnek dicsekedését mind végig erősen megtartjuk.
7.    
Annakokáért a mint a Szent Lélek mondja: Ma, ha az ő szavát halljátok,
8.    
Meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés ama napján a pusztában,
9.    
A hol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértének engem és látták az én cselekedeteimet negyven esztendeig.
10.    
Azért megharagudtam arra a nemzetségre és mondám: mindig tévelyegnek szivökben; ők pedig nem ismerték meg az én útaimat.
11.    
Úgy hogy megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni az én nyugodalmamba.
12.    
Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon;
13.    
Hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményíttessék meg a bűnnek csalárdsága által:
14.    
Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk.
15.    
E mondás szerint: Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor.
16.    
Mert kik keseredtek el, mikor ezt hallák? Nemde mindazok, a kik kijövének Égyiptomból Mózes által?
17.    
Kikre haragudott vala pedig meg negyven esztendeig? avagy nem azokra-é, a kik vétkeztek, a kiknek testei elhullottak a pusztában?
18.    
Kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanemha az engedetleneknek?
19.    
Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt.


Azt mondja a Prédikátor: Préd 3,15   
A mi most történik, régen megvan, és a mi következik, immár megvolt, és az Isten visszahozza, a mi elmult.


Ennek a kijelentésnek a bizonysága szerint pedig, a II Mózes 17.ben leírt végzetes történet a mai kor nemzedékében újra megismétlődik!
Mert ezek serint vannak és lesznek olyan emberek, akik azért nem mehetnek be az Úr nyugodalmába, mert nem tudnak hálásak lenni!
A Hálátlanság pedig a Zsidókhoz írt levél szerzője szerint, nem más mint : HITETLENSÉG!
Mivel pedig, hogy Isten szerint :5Móz 19,15   
Ne álljon elő egy tanú senki ellen semmiféle hamisság és semmiféle bűn miatt; akármilyen bűnben bűnös valaki, két tanú szavára vagy három tanú szavára álljon a dolog.


Lássuk ugyan erről a dologról, hogyan vélekedik Pál?

Korinthusbeliekhez írt I. levél 10. rész

1.    
Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyámfiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek által;
2.    
És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben;
3.    
És mindnyájan egy lelki eledelt ettek;
4.    
És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, a mely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt.
5.    
De azoknak többségét nem kedvelé az Isten, mert elhullának a pusztában.
6.    
Ezek pedig példáink lőnek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, a miképen azok kívántak.
7.    
Se bálványimádók ne legyetek, mint azok közül némelyek, a mint meg van írva: Leüle a nép enni és inni, és felkelének játszani.
8.    
Se pedig ne paráználkodjunk mint azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek egy napon huszonháromezeren.
9.    
Se a Krisztust ne kísértsük, a mint közülök kísértették némelyek, és elveszének a kígyók miatt.
10.    
Se pedig ne zúgolódjatok, miképen ő közülök zúgolódának némelyek, és elveszének a pusztító által.
11.    
Mindezek pedig példaképen estek rajtok; megírattak pedig a mi tanulságunkra, a kikhez az időknek vége elérkezett.
12.    
Azért a ki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék.
13.    
Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hű az Isten, a ki nem hágy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.
14.    
Azért szerelmeseim, kerüljétek a bálványimádást.

Vajon csak számomra tűnik úgy, hogy teljes az összhang a Tanítók között ebben a dologban?

Jézus, a mi Urunk, erre nézve is kódolt egy tanítást számunkra!
Olvassuk együtt:

Lukács 11,9.    
Én is mondom néktek: Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.
10.    
Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.
11.    
Melyik atya pedig az közületek, a kitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ád néki? vagy ha halat, vajjon a hal helyett kígyót ád-é néki?
12.    
Avagy ha tojást kér, vajjon skorpiót ád-é néki?
13.    
Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, a kik tőle kérik.

Mielőtt megzavarna bennünket a 13.vers, miszerint: 13.    
Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, a kik tőle kérik.

Jussunk értelemre az felett, hogy itt nem a Szentlélek keresztségről szól az Úr, hanem egy más aspektust mutat fel a Szentlélekkel kapcsolatban!
Jn 16,13   
De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.

Elvezet tehát minden Igazságra, és ebben az is benne van, hogy Isten nem rabszódikusan-vagy felületesen gondviselő Isten, hanem TÖKÉLETES!
Ahogyan a múltban teljesítette a vágyainkat,beteljesítette a szükségeinket, úgy most is meg fog segíteni, és ez után is!

Mert forrjon ezzel is egybe a következő Ige egyszer és mindenkorra: Jak 1,17   
Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.

Tehát a Luk.11-ben megadott Tanítással, mintegy felmutatja nekünk, hogy az Istennel való kapcsolatunk felmérhető a családunkkal, illetve az emberekkel való kapcsolatunkban!
Hiszen ezt is Jézus mondja:
Mt.7,12.    
A mit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták.

Gondoljuk csak meg Testvérek: Ha mi ember létünkre, valamely családtagunkat-barátunkat-felebarátunkat megajándékozunk-megsegítünk, ha hálát nem is várunk,(minthogy mi csupán emberek vagyunk), ámde az azért jól esik, ha láthatjuk a megajándékozott-megsegített örömét!
Menyire le tud minket is lombozni, ha az, amit látunk, nélkülözi az örömöt...
Mennyivel inkább az Istent!

Valamiért az van, hogy úgy ahogyan régen, úgy ma sem tudnak az emberek hálásak lenni! Mert amikor egy testvér megsegít bennünket, szánkkal mondjuk ugyan hogy Isten által történt a dolog,
és ezért hálásak vagyunk,
Ám sajnos a következő pillanatban már az megy végbe sokakban, hogy: ez a szükség kipipálva, jöhet a következő!
És ez Isten szemében gonosz dolog!
Ráadásul, akár régen úgy ma is: Nemcsak hogy Isten felé nincs hála, de sajnos többször tanuja voltam annak a gyakorlatnak, hogy abba a Testvérbe akit Isten használt a segítség-
az áldás közlésébe, nos a következő pillanatban már bele is rúgott az, aki részesült az áldásban...

Testvérek. Amíg van időnk, tanuljunk meg hálásak lenni Istennek! Emlékezzünk meg irántunk való jóságáról, és dicsőítsük őt!
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Shomer ayin

 • Moderátor
 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 3211
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #688 Dátum: 2012 Július 29, 14:51:20 »
Áldott Testvéreim. Köszönöm a türelmeteket amit irántam tanusítottatok. Mint láthatjátok is,az írásos anyagot már fel is tettem, a hanganyagot pedig mielőbb elkészítem és küldöm.
Ézs 60,19    
Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed,

Nem elérhető Elisabeth

 • Testvérünk
 • *
 • Hozzászólások: 7213
Re:Kérdések- válaszok, avagy gondolkodjunk együtt.
« Válasz #689 Dátum: 2012 Július 29, 17:59:43 »
Köszönjük, áldott Testvérem a szolgálatodat. Jó többször is végigtanulmányozni és egy mélyebben megérteni, az Örökkévaló Igazságait, és Igéjét Jézus Krisztust.

 :2smitten:
Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton!
Zsolt 143,10