Bölcsesség

Bölcsesség

Példabeszédek 9,10
"A bölcseségnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség."

Ez tehát a bölcsességre vezető út, megismerni Istent, azaz megismerni a bölcsességet. Mert a bölcsesség maga Isten, az Ő Lelke által kaphatunk mi is bölcsességet.

Példabeszédek 8,12-36

Figyeljünk az olvasottakra, felismerünk benne valakit?

"Én bölcsesség lakozom az eszességben, és a megfontolás tudományát megnyerem. Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése; a kevélységet és felfuvalkodást és a gonosz útat, és az álnok szájat gyűlölöm. Enyém a tanács és a valóság, én vagyok az eszesség, enyém az erő. Én általam uralkodnak a királyok, és az uralkodók végeznek igazságot. Én általam viselnek a fejedelmek fejedelemséget, és a nemesek, a földnek minden birái. Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Gazdagság és tisztesség van nálam, megmaradandó jó és igazság. Jobb az én gyümölcsöm a tiszta aranynál és színaranynál, és az én hasznom a válogatott ezüstnél. Az igazságnak útán járok, és az igazság ösvényének közepén. Hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem. Az Úr az ő útának kezdetéül szerzett engem; az ő munkái előtt régen. Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva. Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala; még mikor semmi források, vízzel teljesek nem voltak. Minekelőtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem. Mikor még nem csinálta vala a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét. Mikor készíté az eget, ott valék; mikor felveté a mélységek színén a kerekséget; Mikor megerősíté a felhőket ott fenn, mikor erősekké lőnek a mélységeknek forrásai; Mikor felveté a tengernek határit, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját, mikor megállapítá e földnek fundamentomait: Mellette valék mint kézmíves, és gyönyörűsége valék mindennap, játszva ő előtte minden időben. Játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban. És most fiaim, hallgassatok engemet, és boldogok, akik az én útaimat megtartják. Hallgassátok a tudományt és legyetek bölcsek, és magatokat el ne vonjátok! Boldog ember, aki hallgat engem, az én ajtóm előtt virrasztván minden nap, az én ajtóim félfáit őrizvén. Mert aki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jóakaratot. De aki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén; minden, valaki engem gyűlöl, szereti a halált!"

Ráismertünk Jézusra testvérek?

Ézs 11,1-2
"És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevekedik. Akin az Úrnak lelke megnyugoszik: bölcseségnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke."

Akié tehát Jézus, azé az Ő bölcsessége. A bölcsesség nagyságát pedig a vele való kapcsolat határozza meg.

Máté evangéliuma 7,24-25
"Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát: És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett."

Aki tehát Jézusra építkezik, az bölcs ember!

1Korintusi levél 2,6-8
"Bölcseséget pedig a tökéletesek között szólunk; ámde nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcseségét; Hanem Istennek titkon való bölcseségét szóljuk, azt az elrejtettet, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre;Melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség Urát:"

Mi tehát ez a titkon való bölcsesség? Ez az Atya üdvösségterve, melyet Fia váltságáldozata által tett elérhetővé számunkra. De miért titkon való bölcsesség ez? Így írja az ige:

"e világ fejedelmei közül senki sem ismert"

Nem volt ismert számukra az üdvösség útja, míg Jézus be nem töltötte azt! Viszont ez a titok már ismert e világ erői előtt, a sátán és a cinkosai előtt, éppen ezért azon igyekeznek, hogy ezt továbbra is titokban tartsák hogy sokakat eltávolítsanak Istentől! Eltitkolják, elhomályosítják és elmásítják az üdvösség útját, hogy ha már ők sem mehetnek be akkor másokat is megakadályoznak ebben mondván: "Nem kell annyi olaj, Isten úgy is mikor eljön magához fogad!" De ha nincs olaj, nincs fény sem, nincs mi megvilágítana hogy felismerjen Isten!

De ezt a titkot valami nyitja. Egy kulcs, mégpedig a Dávid kulcsa. Igen, az Istenismeret, amely a bölcsességre vezet.

1Péter 1,12
Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek a mennyből küldött Szentlélek által, és amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni.”

Efézusi levél 3,9-10
"És hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképpen rendelkezett Isten ama titok felől, amely elrejtetett vala örök időktől fogva az Istenben, aki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által; Azért, hogy megismertettessék most a mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle bölcsesége,"

Folytatva ezzel az igével:

Kolosse levél 2,1-3
"Mert akarom, hogy tudtotokra legyen, hogy milyen nagy tusakodásom van ti érettetek, és azokért, kik Laodiceában vannak, és mindazokért, akik nem láttak engem személy szerint e testben; Hogy vígasztalást vegyen az ő szívök, egybeköttetvén a szeretetben, és hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának megismerésére, Amelyben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve."

Istenben van minden kincs elrejtve. Ami érték, ami számít, az nála található meg.

Máté evangéliuma 13,44
"Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet megtalálván az ember, elrejté azt; és afelett való örömében elmegy és eladván mindenét amije van, megveszi azt a szántóföldet."

Nincs ami Hozzá hasonlatos a Földön, mindenről érdemes lemondani ahhoz, hogy megnyerjük Istent. Nézzük meg a világi bölcsesség és az Istentől jövő bölcsesség gyümölcseit:

Jakab levele 3,13-18
"Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével. Ha pedig keserű irígység és civódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen. Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irígység és civakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató. Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik békességen munkálkodnak."

Jakab elénktárta a bölcsesség tükrét, ebben mindenki szemlélje meg magát. Bár sokan vannak akik belenéznek, mégsem látják meg azt, amit meg kellene. Becsapják magukat, mert nem tartanak önvizsgálatot. Nagyszerűen tudják másokra vonatkoztatni, de valahogy ők mindig kivételek. Nem úgy járulnak Isten igéjéhez mint akik méltatlanok de Isten méltókká emelt, hanem úgy mint akik felmagasztalták önmagukat. Isten igéje számukra csupán ez: "tükröm tükröm mondd meg nékem, ki a legszebb a vidéken".

Az Úr igéje viszont figyelmeztet minket:

Jakab levele 4,6
"Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja".

Legyünk tehát azok akik kutatják az írásokat és éhezik az Isten ismeretét.Csak azzal táplálkozzunk amely Istentől származik. Mert sokan vannak akik magukat megtévesztik és más kijelentések után is futkosnak mondván; Ismerjük az írást, tudjuk mi van benne! De mégis annyi sok szemetet esznek! Bocsánat Testvéreim a hasonlatért, de a majom is ismeri a banánt mégis meghámozza mielőtt megenné.

Befejezésül pedig legyen ez az ige:

Efézusi levél 5,17
„Éppen azért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.”

Ámen

 


Nyomtatás