A hitelességről

A hitelességről

 

Ezékiel próféta könyve 34,1-31
„És lőn az Úrnak beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! prófétálj Izráel pásztorai felől, prófétálj és mondjad nékik, a pásztoroknak: Így szól az Úr Isten: Jaj Izráel pásztorainak, a kik önmagokat legeltették! Avagy nem a nyájat kell-é legeltetni a pásztoroknak? A tejet megettétek, és a gyapjúval ruházkodtatok, a hízottat megöltétek; a nyájat nem legeltettétek. A gyöngéket nem erősítettétek, és a beteget nem gyógyítottátok, s a megtöröttet nem kötözgettétek, s az elűzöttet vissza nem hoztátok és az elveszettet meg nem kerestétek, hanem keményen és kegyetlenül uralkodtatok rajtok; Szétszóródtak hát pásztor nélkül, és lőnek mindenféle mezei vadak eledelévé, és szétszóródtak; Tévelygett nyájam minden hegyen s minden magas halmon, és az egész föld színén szétszóródott az én nyájam, s nem volt, a ki keresné, sem a ki tudakozódnék utána. Annakokáért, ti pásztorok, halljátok meg az Úr beszédét: Élek én, ezt mondja az Úr Isten, mivelhogy az én nyájam ragadománynyá lőn, és lőn az én nyájam mindenféle mezei vadak eledelévé, pásztor hiányában, és nem keresték az én pásztoraim az én nyájamat, hanem legeltették a pásztorok önmagokat, és az én nyájamat nem legeltették; Ennekokáért, ti pásztorok, halljátok meg az Úr beszédét: Így szól az Úr Isten: Ímé, megyek a pásztorok ellen, és előkérem nyájamat az ő kezökből, s megszüntetem őket a nyáj legeltetésétől, és nem legeltetik többé a pásztorok önmagokat, s kiragadom juhaimat szájokból, hogy ne legyenek nékik ételül. Mert így szól az Úr Isten: Ímé, én magam keresem meg nyájamat, és magam tudakozódom utána. Miképen a pásztor tudakozódik nyája után, a mely napon ott áll elszéledt juhai között; így tudakozódom nyájam után, és kiszabadítom őket minden helyről, a hova szétszóródtak a felhőnek s borúnak napján. És kihozom őket a népek közül s egybegyűjtöm a földekről, és beviszem őket az ő földjökre, és legeltetem őket Izráel hegyein, a mélységekben s a föld minden lakóhelyén. Jó legelőn legeltetem őket, és Izráel magasságos hegyein leszen akluk, ott feküsznek jó akolban, s kövér legelőn legelnek Izráel hegyein. Én magam legeltetem nyájamat, s én nyugosztom meg őket, ezt mondja az Úr Isten; Az elveszettet megkeresem, s az elűzöttet visszahozom, s a megtöröttet kötözgetem, s a beteget erősítem; és a kövéret s erőset elvesztem, és legeltetem őket úgy, mint illik. Ti pedig, én juhaim, így szól az Úr Isten, ímé én ítéletet teszek juh és juh között, a kosok és bakok közt. Avagy kevés-é néktek, hogy a jó legelőt legelitek, hogy még legelőitek maradékát lábaitokkal eltapodjátok? és hogy a víz tisztáját iszszátok, hogy még a maradékát lábaitokkal felzavarjátok? És az én juhaim a ti lábaitok tapodását legelik, s lábaitok zavarását iszszák! Annakokáért így szól az Úr Isten hozzájok: Ímé én, én teszek ítéletet kövér és ösztövér juh között, Mivelhogy oldallal és vállal eltaszíttok és szarvaitokkal elökleltek minden erőtelent, míg szétszórván, azokat kiűzitek; És megtartom az én juhaimat, hogy többé ne legyenek zsákmányul, és ítéletet teszek juh és juh között. És állatok föléjök egyetlenegy pásztort, hogy legeltesse őket: az én szolgámat, Dávidot, ő legelteti őket s ő lesz nékik pásztoruk. Én pedig, az Úr, leszek nékik Istenök, és az én szolgám, Dávid, fejedelem közöttök. Én, az Úr mondottam. És szerzek ő velök békességnek frigyét, és megszüntetem a gonosz vadakat a földről, hogy bátorságosan lakhassanak a pusztában és alhassanak az erdőkben. És adok reájok és az én magaslatom környékére áldást, és bocsátom az esőt idejében; áldott esők lesznek. A mező fája megadja gyümölcsét s a föld megadja termését, és lesznek földjökön bátorságosan, és megtudják, hogy én vagyok az Úr, mikor eltöröm jármok keresztfáit, és kimentem őket azok kezéből, kik őket szolgáltatják. És nem lesznek többé prédául a pogányoknak, s a föld vadai nem eszik meg őket; és laknak bátorságosan, s nem lesz, a ki felijeszsze őket. És támasztok nékik drága plántaföldet, hogy többé meg ne emésztessenek éhség miatt a földön, s ne viseljék többé a pogányok gyalázatát; És megismerik, hogy én, az Úr, az ő Istenök, velök vagyok, és ők népem, Izráel háza, ezt mondja az Úr Isten; Ti pedig az én juhaim, legelőm nyája vagytok, emberek vagytok, én pedig Istenetek, ezt mondja az Úr Isten.”

Áldott Testvérek. Eme Ige fejezet, valójában több mint aminek első olvasatra látszik... Ez egyebekben minden Igére igaz állítás, hiszen tudjuk, hogy az Ige, Isteni bölcsességgel szól! Valójában ezért is mondjuk Yessuát-Jézust: A Bölcsesség fejedelmének. Róla tesz bizonyságot az Ézsaiási Prófécia:

Ésaiás próféta könyve 11,1-5
„És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevekedik. A kin az Úrnak lelke megnyugoszik: bölcseségnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik: Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett; megveri a földet szájának vesszejével, és ajkai lehével megöli a hitetlent. Derekának övedzője az igazság lészen, és veséinek övedzője a hűség.”

És Őrá hívja fel a figyelmet, az Isteni bölcsesség által szóló Salamon is:

Példabeszédek 4,1-27
„Halljátok meg, fiaim, atyátok erkölcsi tanítását, és figyelmezzetek az értelemnek megtudására. Mert jó tanulságot adok néktek; az én tudományomat el ne hagyjátok. Mert én atyámnak fia voltam, gyenge és egyetlenegy az én anyám előtt. Tehát tanított engem, és mondá nékem: tartsa meg az én beszédemet a te elméd, hogy megtartván az én parancsolatimat, élj; Szerezz bölcseséget, szerezz eszességet; ne felejtkezzél el, se el ne hajolj az én számnak beszéditől. Ne hagyd el azt, és megtart téged; szeresd azt, és megőriz téged. A bölcseség kezdete ez: szerezz bölcseséget, és minden keresményedből szerezz értelmet. Magasztald fel azt, és felmagasztal téged; tiszteltté tesz téged, ha hozzád öleled azt. Ád a te fejednek kedvességnek koszorúját; igen szép ékes koronát ád néked. Hallgasd, fiam, és vedd be az én beszédimet; így sokasulnak meg néked a te életednek esztendei. Bölcseségnek útára tanítottalak téged, vezettelek téged az igazságnak ösvényin. Mikor jársz, semmi nem szorítja meg a te járásodat; és ha futsz, nem ütközöl meg. Ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el; őrizd meg azt, mert az a te életed. A hitetleneknek útjára ne menj, se ne járj a gonoszok ösvényén. Hagyd el, át ne menj rajta; térj el tőle, és menj tovább. Mert nem alhatnak azok, ha gonoszt nem cselekesznek: és kimegy szemükből az álom, ha mást romlásra nem juttatnak. Mert az istentelenségnek étkét eszik, és az erőszaktételnek borát iszszák. Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig. Az istentelenek útja pedig olyan, mint a homály, nem tudják miben ütköznek meg. Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben. Mert életök ezek azoknak, a kik megnyerik, és egész testöknek egészség. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Vesd el tőled a száj hamisságát, és az ajkak álnokságát távoztasd el magadtól. A te szemeid előre nézzenek, és szemöldökid egyenest magad elé irányuljanak. Egyengesd el lábaid ösvényit, s minden te útaid állhatatosak legyenek. Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el a te lábadat a gonosztól.”

És végül: Önmagáról beszél Yessua, szintén a Példabeszédek könyvében:

Példabeszédek 8,1-36
„Avagy a bölcsesség nem kiált-é, és az értelem nem bocsátja-é ki az ő szavát? A magas helyeknek tetein az úton, sok ösvény összetalálkozásánál áll meg. A kapuk mellett a városnak bemenetelin, az ajtók bemenetelinél zeng. Tinéktek kiáltok, férfiak; és az én szóm az emberek fiaihoz van! Értsétek meg ti együgyűek az eszességet, és ti balgatagok vegyétek eszetekbe az értelmet. Halljátok meg; mert jeles dolgokat szólok és az én számnak felnyitása igazság. Mert igazságot mond ki az én ínyem, és útálat az én ajkaimnak a gonoszság. Igaz én számnak minden beszéde, semmi sincs ezekben hamis, vagy elfordult dolog. Mind egyenesek az értelmesnek, és igazak azoknak, kik megnyerték a tudományt. Vegyétek az én tanításomat, és nem a pénzt; és a tudományt inkább, mint a választott aranyat. Mert jobb a bölcseség a drágagyöngyöknél; és semmi gyönyörűségek ehhez egyenlők nem lehetnek. Én bölcsesség lakozom az eszességben, és a megfontolás tudományát megnyerem. Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése; a kevélységet és felfuvalkodást és a gonosz útat, és az álnok szájat gyűlölöm. Enyém a tanács és a valóság, én vagyok az eszesség, enyém az erő. Én általam uralkodnak a királyok, és az uralkodók végeznek igazságot. Én általam viselnek a fejedelmek fejedelemséget, és a nemesek, a földnek minden birái. Én az engem szeretőket szeretem, és a kik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Gazdagság és tisztesség van nálam, megmaradandó jó és igazság. Jobb az én gyümölcsöm a tiszta aranynál és színaranynál, és az én hasznom a válogatott ezüstnél. Az igazságnak útán járok, és az igazság ösvényének közepén. Hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem. Az Úr az ő útának kezdetéül szerzett engem; az ő munkái előtt régen. Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva. Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala; még mikor semmi források, vízzel teljesek nem voltak. Minekelőtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem. Mikor még nem csinálta vala a földet és a mezőket, és a világ porának kezdetét. Mikor készíté az eget, ott valék; mikor felveté a mélységek színén a kerekséget; Mikor megerősíté a felhőket ott fenn, mikor erősekké lőnek a mélységeknek forrásai; Mikor felveté a tengernek határit, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját, mikor megállapítá e földnek fundamentomait: Mellette valék mint kézmíves, és gyönyörűsége valék mindennap, játszva ő előtte minden időben. Játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban. És most fiaim, hallgassatok engemet, és boldogok, a kik az én útaimat megtartják. Hallgassátok a tudományt és legyetek bölcsek, és magatokat el ne vonjátok! Boldog ember, a ki hallgat engem, az én ajtóm előtt virrasztván minden nap, az én ajtóim félfáit őrizvén. Mert a ki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jóakaratot. De a ki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén; minden, valaki engem gyűlöl, szereti a halált!”

Nos áldott Testvérek, Itt valójában Jézusról, tesznek bizonyságot, illetve maga Jézus beszél önmagáról. Sajnos rendkívül sokan vannak, akik szerint, Jézus elsőként a Máté Evangéliumában jelenik meg, illetve szólal meg... Jézus így szól, és hangja visszhangzik az idők végtelejében:

János Evangyélioma 10,1-16
„Bizony, bizony mondom néktek: A ki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másunnan hág be, tolvaj az és rabló. A ki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtónálló ajtót nyit; és a juhok hallgatnak annak szavára; és a maga juhait nevökön szólítja, és kivezeti őket. És mikor kiereszti az ő juhait, előttök megy; és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól: mert nem ismerik az idegenek hangját. Ezt a példázatot mondá nékik Jézus; de ők nem értették, mi az, a mit szól vala nékik. Újra monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja. Mindazok, a kik előttem jöttek, tolvajok és rablók: de nem hallgattak rájok a juhok. Én vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam megy be, megtartatik és bejár és kijár majd, és legelőt talál. A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek. Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért. A béres pedig és a ki nem pásztor, a kinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jőni, és elhagyja a juhokat, és elfut: és a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat. A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra. Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim, A miként ismer engem az Atya, és én is ismerem az Atyát; és életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nékem, a melyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor.”

Tehát azok akik az Övéi, "ismerik" Őt, és felismerik a hangját... Akik nem az Övéi, nem ismerik sem Őt, sem pedig a hangját nem ismerik fel... Az Ő hangjára a szív adja az ütemet! Az Ő hangját a szívünk ismeri fel! Ez azért van, mert meg van írva:

Ezekiél 31,21-34
„Rendelj magadnak útjelzőket, rakj útmutató oszlopokat, vigyázz az ösvényre, az útra, a melyen mentél, jőjj vissza Izráelnek leánya, jőjj vissza ide a te városodba! Meddig bújdosol, oh szófogadatlan leány? Mert az Úr új rendet teremt e földön. Asszony környékezi a férfit. Ezt mondja a Seregek Ura, Izráel Istene: Újra e szókat mondják majd a Júda földén és az ő városaiban, mikor visszahozom az ő foglyaikat: Áldjon meg téged az Úr, oh igazságnak háza, oh szent hegy! És ott lakoznak majd Júda és minden ő városa, a szántóvetők és baromtartók együttesen. Mert megitatom a szomjú lelket, és minden éhező lelket megelégítek. Ezért vagyok ébren és vigyázok, és az én álmom édes nékem. Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr, és bevetem az Izráel házát és a Júda házát embernek magvával és baromnak magvával. És a miképen gondom volt arra, hogy kigyomláljam és elrontsam, letörjem és pusztítsam és veszedelembe sodorjam őket, azonképen vigyázok arra, hogy megépítsem és beplántáljam őket, azt mondja az Úr! Ama napokban nem mondják többé: Az atyák ették meg az egrest, és a fiak foga vásott el bele. Sőt inkább kiki a maga gonoszságáért hal meg; minden embernek, ki megeszi az egrest, tulajdon foga vásik el bele. Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr; és új szövetséget kötök az Izráel házával és a Júda házával. Nem ama szövetség szerint, a melyet az ő atyáikkal kötöttem az napon, a melyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Égyiptom földéből, de a kik megrontották az én szövetségemet, noha én férjök maradtam, azt mondja az Úr. Hanem ez lesz a szövetség, a melyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki az ő felebarátját, és senki az ő atyjafiát, mondván: Ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem.”

Tehát a szívünkbe íratott Isten Igéje... Ezt úgy is mondhatjuk: A Szívünk Jézus trónszéke! Őt nem intellektuálisan ismerjük... úgy nem lehetséges, hiszen az Intellektuális tudás, vagy ismeret, valami racionálishoz kötődik... Tehát az intellektuális ismeret elsőként racionalizál! Na! Ez az amit Yessuával nem lehet megtenni! És éppen ezért, azok számára, akiknek a hit nem az életük, illetve nem az Egy Igaz Istenben hisznek, Őt nem keresik-utána nem tudakozódnak, hanem Hitben állhatatlanok vagy csupán önmaguk tévelygésével megelégedettek... azok számára az Ige kapuja zárva marad, mert az Ige kapuján a zörgetés, az Igazság utáni olthatatlan vágy! Van különbség az Isten szerint való, és a Test szerint való Igazság keresésében... Az Isten szerint való Igazság keresők, önmagukat félretolva, az Igazság által szeretnének élni! A Test szerint valók, pedig az Igazságot szeretnék önmagukhoz idomítani... Most tehát, ha: Yehezkiél slosim arbaa- vö ha: Johann eszer... bocsesz...Ezekiél 34 és a János 10 alapján, vizsgáljunk meg egy fontos kérdést: Kik az Övéi? Mi az amiről őket felismeri a világ? Az Első kérdésünk tehát: Kik az Övéi? A Válasz bár egyszerű, de az értelem miatt, járjuk picit körbe ezt a dolgot... Az Úr Tehát a Főpásztor... A Főpásztor pedig tereli-vezeti a nyáját. A Nyája Ismeri Őt, Ismeri a hangját, és követi Őt. Ha tehát:Megszólít téged a mindennapjaidban-bizonyos szituációkban... Egyszer csak megszólal benned az Ige,és te a Szívedben felismered az Ő hangját, és akár azt mondja: Ezt rosszul tetted!... vagy azt: Ezt és ezt kell tenned-mondanod... vagy ehhez hasonlókat, de tehát megszólít, akkor ez azt jelenti: Nemcsak hogy él benned, de közösséged is van vele! És ha ezek hatására engedelemben követed Őt, akkor ez pedig azt jelenti: Ő a te Pásztorod, hiszen vezet! És ha te csak az Ő vezetésére figyelsz, és mást nem követsz, akkor szabad leszel minden más vezetéstől-követeléstől-ilyesztéstől-hazugságtól-tévtanoktól-megtévesztéstől...stb. Jézus ezt mondja:

Jn.8,31-32
„Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonynyal az én tanítványaim vagytok; És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.”

Ezek alapján lesz Jézusból a számodra: Jahve Rói... azaz a személyes Pásztor! Általánosan megvallja Őt minden hívő Pásztorának... mi hát a különbség? Nos ahogyan Jézus mondja:

Lk 6,46
„Miért mondjátok pedig nékem: Uram! Uram! ha nem mívelitek, a miket mondok?”

Vagyis: Miért nevezi Őt Urának az, aki nem engedelmeskedik neki? Van egy sokak által találgatott Ige a Szent Tanban:

Mt.21,42-44
„Monda nékik Jézus: Sohasem olvastátok-é az írásokban: A mely követ az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje; az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt. Annakokáért mondom néktek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, a mely megtermi annak gyümölcsét. És a ki e kőre esik, szétzúzatik; a kire pedig ez esik reá, szétmorzsolja azt.”

Erről az Igéről rengeteg találgatás látott napvilágot, de az értelem képlékeny még... Ellenben ha a szövegkörnyezetébe visszahelyezzük, akkor egyértelműen meglátjuk, hogy az előzmények ugyan arról szólnak, mint amiről az eddigiekben beszéltünk... És ha ehhez hozzátesszük ezt az Igét?

2Pt 2,19
„Szabadságot ígérvén azoknak, holott ők magok a romlottság szolgái; mert a kit valaki legyőzött, az annak szolgájává lett.”

A Végső kijelentésre koncentráljunk, mert nagy titkot leplez le: "mert a kit valaki legyőzött, az annak szolgájává lett." Figyeljetek csak: Van itt egy "ismeretlen szerzőtől való vers az Igaz megtérésről:

Ismeretlen szerzőtől.

Ó megannyi fájdalom és bánat ami volt a múltban,
Milyen büszkén mondtam akkor Jézusnak:
Semmit sem belőled,mindent csak általam.

De Ő mégis rám talált,néztem a fán melyet megátkoztak
Ezt mondta halkan a szívem
Egy kicsit belőled-de a többit önmagam által.

Napról-napra szelíden segített, hogy lejjebb szálljak
Közben ezt mondtam:többet belőled de egy kicsit általam.

Szereteted magasabb,mint a legmagasabb hegyek-
Mélyebb,mint a legmélyebb tengerek.

Uram! ez győzött bennem,
semmit sem belőlem, mindent általad.

Nos: Yessua neve: El Gibbor! vagyis: A Győzelmes vitéz. 1989 Június 14.-e... Ezen a napon én ráestem erre a szegletkőre, amikor szembesültem azzal a ténnyel, hogy mennyire semmi vagyok. a másodperc tört része alatt engem nem csak hogy legyőzött, hanem meg is győzött Yessua! Engem nem emberek vezettek az Úrhoz, hanem értem jött Ő! E miatt, és még sok más miatt is, félelmes számomra ez az Ige:

Luk.12,47-49
„És a mely szolga tudta az ő urának akaratát, és nem végezte el, sem annak akarata szerint nem cselekedett, sokkal büntettetik meg; A ki pedig nem tudta, és büntetésre méltó dolgokat cselekedett, kevesebbel büntettetik. És valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle; és a kire sokat bíztak, többet kívánnak tőle. Azért jöttem, hogy e világra tüzet bocsássak: és mit akarok, ha az immár meggerjedett?”

Ám Valójában engem nem a félelem hajt, hanem a Szerelem... Az Igazság az, hogy azóta én nem is akarok lenni, mert ami vagyok az csak bajt hoz. Botlás-tévelygés-bűn. De Jézus... Nos amit én szeretnék, és amiért könyörgök is: Jézus: Te élj bennem! Had tűnjek el, hogy csak Te maradhass! Szóval Ő engem le és meg győzött! Azóta szolgálom őt! A következő kérdésünk: "Mi az amiről őket felismeri a világ?" Erre a kérdésre az azonnali válasz: Az egymás iránti szeretet! Mondják ezt sokan, és egyben ettől lesz erőtlen a bizonyságtételük is Istenről... Áldott Testvérek: Én tudom hogy ez van megírva a János 13-ban és Jn. 15-ben, de azt is mondtam hogy az Ige Isteni bölcsességgel íródott, az állhatatlanok és felületesek távoltartására...Ez egy konklúzió, ami több összetevőből áll, és ha nem ismered az összetevőket, akkor tartalmatlan a bizonyságtevésed! Figyeljünk csak a követendő példára:

Mt 7,28-29
„És lőn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, álmélkodik vala a sokaság az ő tanításán: Mert úgy tanítja vala őket, mint a kinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.”

Ez a Hatalom pedig az Ismeret! Ha te Ismered Őt, akkor ugyan azzal a Hatalommal szósz, és ezt el sem rejtheted! Még csak le sem tagadhatod! Akár Péter...

Mt 26,73
„Kevés idő múlva pedig az ott álldogálók menének hozzá, és mondának Péternek: Bizony te is közülök való vagy; hiszen a te beszéded is elárul téged.”

Ettől az Ismerettől vagy: HITELES BIZONYSÁGTEVŐ! EZ A HITELED ALAPJA! Te hallod Őt, ismered Őt, közösséged van Vele, és bizonyos hogy tudod: Miről, illetve kiről beszélsz! Ha valaki egy idegen településen útbaigazítást kér, nyilvánvaló hogy attól kér, aki Ismerős azon a helyen... Miért lenne ez másként a mi esetünkben? Tehát a Főpásztor Ismerete és Ismerése, amiről Jézus beszél a Jn.10-ben, tesz bennünket szilárdakká, magabiztosakká,Hitelesekké, és ez ad nekünk Erőt-Hatalmat. Figyeljük csak hogyan nyilatkozik erről Pál:

I Kor.9,19-27
„Mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem. És a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg; a törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem; A törvény nélkül valóknak törvénynélkülivé, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg. Az erőtleneknek erőtelenné lettem, hogy az erőteleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket. Ezt pedig az evangyéliomért mívelem, hogy részestárs legyek abban. Nem tudjátok-é, hogy a kik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat? Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Mindaz pedig a ki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető; azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra; úgy viaskodom, mint a ki nem levegőt vagdos; Hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem; hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek.”

A 26-os Igét kívánom, annak minden vonzatával együtt, mindannyiunknak! Most pedig jussunk értelemre ez felett a kérdés, vagy sokkal inkább, az arra érkező válasz terjedelme és alapja felett: Meg van írva:

Mt 10,34
„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert.”

És az is írva van:

Ésaiás próféta könyve 2,1-5
„Ésaiásnak, Ámós fiának beszéde, a melyet látott Júda és Jeruzsálem felől. Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az Úr házának hegye, hegyeknek felette, és magasabb lészen a halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden pogányok; És eljönnek sok népek, mondván: Jertek menjünk fel az Úr hegyére, Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az Ő útaira, és mi járjunk az Ő ösvényein, mert tanítás Sionból jő, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde; Ki ítéletet tesz a pogányok között, és bíráskodik sok nép felett; és csinálnak fegyvereikből kapákat, és dárdáikból metszőkéseket, és nép népre kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanul. Jákóbnak háza! jertek járjunk az Úrnak világosságában!”

Mindezek fényében megértjük: Jézus ebbe a világba kontrasztot hozott! Bár nekünk Istennel és nem e világgal való békességet adott, ami azt jelenti: Hogy bár a világ és e világ fejedelmének ellenségei lettünk, de az Istennel Jézus engesztelő áldozata és a neki való engedelmesség által Békességünk van! Mi értjük, hogy nem az emberekkel van harcunk, hanem azzal, aki őket irányítja! Erről beszél Pál is:

Eff.6,12
„Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.”

Így tehát míg Istennel, és Istenben (!) egymással békességünk van, vonatkozásul: Ézsaiás 2,1-5-ig... Addig a világgal és a világban élőkkel bizony háborúságot szenvedünk! vonatkoztatva: Mt.10,34. Most pedig, változtatok a hangomon, és nem leszek szelíd... Az Hogy ez eddig nem teljesedett be a Keresztyénség teljességén, az azért van, mert nem adnak kontrasztot! Nem élik a Hitüket a világ előtt! Lássuk a kulcsot, és figyeljük mily ajtók tárulnak fel előttünk ebben a kérdésben:

Róma 15,4
„Mert a melyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg: hogy békességes tűrés által és az írásoknak vígasztalása által reménységünk legyen.”

Meg van írva:

Gal 4,29
„De valamint akkor a test szerint született üldözte a Lélek szerint valót, úgy most is.”

Kain-kontra: Ábel; Yichak-kontra: Yismáél; Yisráél-kontra Edom; Yisráél-kontra világ! (Edom-Szíria-Asszír birodalom- Görögök- Róma... és mint hogy Róma az új világrend letéteményese, Róma indulatával: Spanyol ország (első holokauszt) ; Törökország; Ukrajna, (Babijaar); Oroszország- majd később a Szovjet tagok államai..., Németország, Anglia; Francia ország;...stb. Ebben az összefüggésben meglátjuk: E világ folyamatos erőkifejtéseket tesz, a Zsidók kiirtására! És nincs szünet! Hiszen a Testi, mindíg is üldözte a lelkit! Időről-időre, azt mondják: Újra fellángol az Antiszemitizmus! Ezt sem érti mindenki... Had térjek ki erre picit bővebben: Noénak három fia volt, akik vele együtt megmaradta: Sém... Ő a Sémiták-vagy másként Szemiták Ősattya. Az Ő Leszármazottai a Héberek. Chám és Yafeth... Na tehát, azt mondtam: Időről-időre, azt mondják: Újra fellángol az Antiszemitizmus! Ez valójában ténylegesen nem igaz állítás! Mivelhogy az Antiszemitizmus folyamatosan tart! Ennek két féle módja van, úgy is mondhatnám: Az Izráél kiirtásának két gyakorlata ismeretes: Az Egyik a Véres véghezvitel, ennek egyik neve: Holokauszt. A Másik, a fehérgalléros gyilkosok módszere, ami a kívül valók számára láthatatlan: Ez két részből tevődik össze: Az egyik adja a másik alapját... Tehát a táptalaja a Közöny... és a véghezvitel pedig a Zsidóság ellehetelenítése, (Zsidótörvények, közfelfogás, és a Keresztyénség tévelygése!) Gyűjtőnéven: Kirekesztés és ellehetelenítés... azaz a Lélek gyilkolása. Ez pedig: és lássátok be, mindig is volt, és a Messiás után 120-óta ki is terjedt és folyamatos, még a Keresztyénségben is. (Ez is Róma hatása) Olvastuk már az Ábrahámnak tett Isteni Igéretet, miszerint:

I Mózes 12,3
„És megáldom azokat, a kik téged áldanak, és a ki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei.”

Ezután olvastuk az Ezekiél 47-et, amiben megértettük, hogy mi ez a szalíd olajfa, és hogyan történik a nemzetekből az Izráél Istenéhez megtértek beoltatása, amiről Pál beszél a Róma 11-ben... Olvastuk az Ezekiél 34-ben azt, hogy azt mondja az Úr:

Ezekiél 34,11-13
„Mert így szól az Úr Isten: Ímé, én magam keresem meg nyájamat, és magam tudakozódom utána. Miképen a pásztor tudakozódik nyája után, a mely napon ott áll elszéledt juhai között; így tudakozódom nyájam után, és kiszabadítom őket minden helyről, a hova szétszóródtak a felhőnek s borúnak napján. És kihozom őket a népek közül s egybegyűjtöm a földekről, és beviszem őket az ő földjökre, és legeltetem őket Izráel hegyein, a mélységekben s a föld minden lakóhelyén.”

És eme Prófécia beteljesedéseként ezt is olvastuk:

Jn.10,16
„Más juhaim is vannak nékem, a melyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor.”

Ami tehát, a Hívők családjában az Idősebb Testvér sorsa, abban osztoznia kell a fiatalabb Testvérnek is... Ezért mondtam többször is: Amíg a Keresztyének asszimilálódott életet élnek és nem adnak a hitük diktálta: Kontrasztot... addig ugyan békességük lesz, és nem lesznek üldöztetéseik, de ez nem bölcsesség, hanem állhatatlanság és gyávaság!

 


Nyomtatás