A Megrostálás.

A Megrostálás.

Zak. 13.7-9
Fegyver, serkenj fel az én pásztorom ellen és a férfiú ellen, a ki nékem társam! így szól a Seregeknek Ura. Verd meg a pásztort és elszélednek a juhok, én pedig a kicsinyek ellen fordítom kezemet. És lészen az egész földön, így szól az Úr: a két rész kivágattatik azon és meghal, de a harmadik megmarad rajta. És beviszem a harmadrészt a tűzbe, és megtisztítom őket, a mint tisztítják az ezüstöt és megpróbálom őket, a mint próbálják az aranyat; ő segítségül hívja az én nevemet és én felelni fogok néki; ezt mondom: Népem ő! Ő pedig ezt mondja: Az Úr az én Istenem!

Tetsvéreim, ez az a prófécia amire Péter is utal levelében, amikor azt mondja:

1 Pét. 4.17
Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán: ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végök, a kik nem engedelmeskednek az Isten evangyéliomának?

Meg kell látni: A Hívők közösségéről szól minkét utalás-prófécia! De hogyan lehetséges ez? miként lesznek meg ezek? Mit jelent a megrostálás-szétválasztás? Egyáltalán: Miért szükséges ez? Nos: Jézus nyiltan beszél a szétválasztásról:

Mát. 13.24-30
Más példázatot is adott eléjök, mondván: Hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, a ki az ő földébe jó magot vetett; De mikor az emberek alusznak vala, eljöve az ő ellensége és konkolyt vete a búza közé, és elméne. Mikor pedig felnevekedék a vetés, és gyümölcsöt terme, akkor meglátszék a konkoly is. A gazda szolgái pedig előállván, mondának néki: Uram, avagy nem tiszta magot vetettél-e a te földedbe? honnan van azért benne a konkoly? Ő pedig monda nékik: Valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondának néki: Akarod-é tehát, hogy elmenvén, összeszedjük azokat? Ő pedig monda: Nem. Mert a mikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt netalán a búzát is kiszaggatjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek; a búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe.

Ez bizony a szétválasztás! A Konkoly hasonlatos a búzához! kalászos növény, az a nagy különbség hogy a konkoly mérgez! A Példa jelentése ez:

Mát. 13.37-43
Ő pedig felelvén monda nékik: A ki a jó magot veti, az az embernek Fia; A szántóföld pedig a világ; a jó mag az Isten országának fiai; a konkoly pedig a gonosznak fiai. Az ellenség pedig, a ki a konkolyt vetette, az ördög; az aratás pedig a világ vége; az aratók pedig az angyalok. A miképen azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik: akképen lesz a világnak végén. Az embernek Fia elküldi az ő angyalait, és az ő országából összegyűjtik a botránkozásokat mind, és azokat is, a kik gonoszságot cselekesznek, És bevetik őket a tüzes kemenczébe: ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Akkor az igazak fénylenek, mint a nap, az ő Atyjoknak országában. A kinek van füle a hallásra, hallja.

Tehát, vannak a juhok,és vannak a báránybőrbe bújt farkasok. Első pillantásra nem is lehet észre venni a különbséget! Gyülekezetbe járnak-Imádkoznak-velünk együtt szolgálnak... A különbség pedig csak egy adott helyzetben jelenik meg! Ez pedig nem más, mint az ALAP! Más alapon áll! Nem Jézus az alap esetükben! Bár beszélnek Jézusról-de nem tanítása szerint élnek-cselekednek! Róluk mondja Pál:

Tit. 1.16
Vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják, mivelhogy útálatosak és hitetlenek és minden jó cselekedetre méltatlanok.

2 Tim. 3.1-5
Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.


Ezen jelek árulkodnak a viselője lelkületéről! Ezek az úgy nevezett "ROSSZ GYÜMÖLCSÖK" Erre utalt Jézus, amikor azt mondta:

Mát. 7.15-18
Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, a kik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajjon a tövisről szednek-é szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét? Ekképen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt.

Mert Pál a Szentszellem által nyilván mondja az igaz hívők ismertető jegyeit, a JÓ GYÜMÖLCSÖKET:

Gal. 5.22-23
De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény.

Ne essék félre értés! Nem csak akkor kell szeretni amikor könnyű! Mert az Ige azt mondja:

Eféz. 4.2
Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben,


Az pedig hogy "elszenvedvén" feltételezi azt, hogy nem mindíg könnyű- nem minden esetben egyszerű! Ám akkor is a szeretet az ismertető jele azoknak akik Jézus útmutatása szerint járnak!

Ján. 13.35
Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.

Ján. 15.12
Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, a miképen én szerettelek titeket.

Ján. 14.15
Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok.


A Szeretet pedig a hármas kötelék! Ez fontos, mert nem a világ szerinti szeretetről szólunk! Isten szeret engem! én szeretem Istent, Isten szeret téged, mi szeretjük egyást! Mert:

1 Ján. 5.1
Mindaz, a ki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született; és mindaz, a ki szereti a szülőt, azt is szereti, a ki attól született.

Tehát még egyszer: NEM EGYMÁST HÍVTUK TESTVÉRNEK! ISTEN HÍVOTT MINKET GYERMEKEINEK, ÍGY LETTÜNK TESTVÉREK!!!

Ígytehát a Jelszó amit a zászlónkra tűzünk:

1 Ján. 4.16
És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet;és a ki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne.

Ezen rövid (-nek szánt) bevezető után beszélnék a bevezető Igéről, ami a szétválasztásra utal. Először is: Ennek a menete! Tehát lássuk a "kulcsot", aminek használatával világosan láthatjuk ami eljön,(sőt: már tart!)

Róm. 15.4
Mert a melyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg: hogy békességes tűrés által és az írásoknak vígasztalása által reménységünk legyen.

Akkor tehát lássuk és értsük Isten Igéjét! Első kör, a szolgaság házából való kijövetel! (Mózes második könyve) A Kivonulás előestéjén készülnek a tizedik, a leg rettenetesebb csapásra! még tart a kilencedik csapás: A SÖTÉTSÉG! A sötétség jelenti azt, hogy már érdektelen minden ami a látszatért van!

Mát. 16.26
Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért?

Nem fontos már hogy az emberek minek látnak-mit gondolnak rólam, nem érdekes többé semmi ami a szemnek szolgál. Csak az a fontos: Mit lát az Úr! ott van-e a vér? Látszik-e a megkülönböztetés azoktól, akikhez bemegy a pusztító??? És most a párhuzamok:

Zak. 14.6
És úgy lesz azon a napon: Nem lesz világosság, a ragyogó testek összezsugorodnak.


Tehát sötétség! És mi történik a sötétségben? Nos:

Zak. 14.13-14
És azon a napon lesz, hogy az Úr nagy háborúságot támaszt közöttök, úgy, hogy kiki a maga társának kezét ragadja meg, és a maga társának keze ellen emeli fel kezét.Sőt még Júda is harczolni fog Jeruzsálem ellen...


Ez tehát a zűrzavar sötétsége, A TESTVÉR HARC! Álljon itt bizonyságul még egy Ige:

Mik. 7.4-10
A ki jó közöttök, olyan mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor. A te őrállóidnak napja, a te megítélésed eljött; most következik el az ő zűrzavaruk. Ne higyjetek a barátnak; ne bízzatok a tanácsadóban; az öledben ülő előtt is zárd be szádnak ajtaját. Mert a fiú bolondnak tartja atyját, a leány anyja ellen támad, a meny az ő napára; az embernek saját háznépe az ellensége. Ám ez a Jézus Krisztusban Élő-Álló Igaz hívők reakciója: De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét; meghallgat engem az én Istenem! Ne örülj, én ellenségem! Elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a setétségben ülnék is, az Úr az én világosságom! Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene; mindaddig, a míg leperli peremet és meghozza ítéletemet. Kivisz engem a világosságra, meglátom az ő igazságát. De meglátja ellenségem is és szégyen borítja el, a ki ezt mondja nékem: Hol az Úr, a te Istened? Meglátják őt az én szemeim, hogy ímé széttapostatik, mint az utcza-sár.


Itt fog, (itt válik) nyilvánvalóvá: ki milyen alapon áll! Aki Jézus Krisztusban áll mozdíthatatlanul, Az nem küzd magáért! Az nem emel sem pajzsot-sem kardot! Az nem vádol-nem kárhoztat! Aki magát védi az elbukik! Aki nem védi magát azt az Úr védi! Íme az Ige:

Mát. 5.9
Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak.


Ezért mondja Pál:

Róm. 8.19
Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.

Itt válik nyilvánvalóvá, kik Isten fiai! A rostálás pedig meglehetősen kellemetlen eljárás! (annak aki szenvedi) Ez kihozza azt az emberből ami a szívében van. Aki nem Jézussal teljes, az bizony haragra gerjed az ellen, aki hozzá ütődik,akiről úgy gondolja: fájdalmat okoz neki. hiszen a rostálás megrázatás sorozata! Ezért mondja az Ige:

Zsid. 12.26-27
Kinek szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz, mondván: Még egyszer megrázom nemcsak a földet, hanem az eget is. Az a „még egyszer” pedig jelenti az állhatatlan dolgoknak mint teremtményeknek megváltozását, hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg.

Erre utal Pál, amikor azt mondja:

1 Kor. 11.19
Mert szükség, hogy szakadások is legyenek köztetek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek ti köztetek.


Ne feledjük :

2 Kor. 10.18
Mert nem az a kipróbált, a ki magát ajánlja, hanem a kit az Úr ajánl.


Mert ugyan sokan tesznek bizonyságot „MAGUKRÓL” ( !!!) De a megrázatásban nyilvánvalóvá válik az hogy bizony nem azok, akiknek MAGUKAT MUTATJÁK! Ők a „tévtanítók” egyben. Megpróbálják elhitetni-maguk mellé állítani a hitben gyengébbeket. Igyekeznek hogy további botránkozásokat-szakadásokat idézzenek elő! Ily módon töltve be a mértéküket. De nekik szól az Ige:

Gal. 5.10
de a ki titeket megzavar, elveszi az ítéletet, bárki legyen.

Aki békességben elszenvedi ezen időszakot, arról ledörzsölődik minden tisztátalanság-sallang, minden ami nem Istentől van! Tehát megtisztul! Erre utal a beköszönő Ige:

Zak. 13.9
És beviszem a harmadrészt a tűzbe, és megtisztítom őket, a mint tisztítják az ezüstöt és megpróbálom őket, a mint próbálják az aranyat; ő segítségül hívja az én nevemet és én felelni fogok néki; ezt mondom: Népem ő! Ő pedig ezt mondja: Az Úr az én Istenem!

És:

Mát. 13.43
Akkor az igazak fénylenek, mint a nap, az ő Atyjoknak országában. A kinek van füle a hallásra, hallja.

Tehát:

1 Pét. 4.12-13
Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, a mely próbáltatás végett támadt köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek; Sőt, a mennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vígadozva örvendezhessetek.

{flike}


Nyomtatás