A Kitöltetlen csekk.

A Kitöltetlen csekk.


Isten Igéje:

Ézsaiás 53,7.    
Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt; és száját nem nyitotta meg!


Gyakran halljuk a "dogmatikus" utalást: "Jézus nem védte magát!" Jézus eltűrte a vádakat! Jézus nem védekezett! Persze mindezek ugyan igaz állítások, ámde korántsem teljesek, és a lényeget eltakarják! Mielőtt kifejteném ezzel kapcsolatos álláspontomat, szeretném figyelmeteket Isten Igéjén tartani! Isten parancsolata ezt mondja:

IV. Mózes 15,22-36
És ha megtévelyedtek, és nem cselekszitek meg mind e parancsolatokat, a melyeket szólott vala az Úr Mózesnek; Mind azokat, a melyeket parancsolt az Úr néktek Mózes által, az naptól fogva, a melyen parancsolta azokat az Úr, és azután a ti nemzetségeiteknek is: Akkor, hogyha a gyülekezet tudtán kivül esik a tévedés, az egész gyülekezet áldozzék egy fiatal tulkot egészen égőáldozatul, kedves illatul az Úrnak, és étel- és italáldozatot is hozzá szokás szerint, és egy kecskebakot bűnért való áldozatul. És végezzen engesztelést a pap Izráel fiainak egész gyülekezetéért, és megbocsáttatik nékik, mert tévedés volt az; ők pedig vigyék be az ő áldozatjokat tűzáldozatul az Úrnak, és a bűnért való áldozatjokat az Úr elé az ő tévedésökért. És megbocsáttatik Izráel fiai egész gyülekezetének, és a közöttök tartózkodó jövevénynek; mert az egész nép tévedésben volt. Hogyha csak egy ember vétkezik tévedésből: áldozzék egy esztendős kecskét bűnért való áldozatul. A pap végezzen engesztelést azért a tévedő emberért, a ki tévedésből vétkezett az Úr előtt, és ha engesztelést szerez néki, megbocsáttatik néki. A benszülöttnek Izráel fiai között és a jövevénynek, a ki közöttök tartózkodik: egy törvényetek legyen néktek a felől, a ki tévedésből cselekszik. De a mely ember felemelt kézzel cselekszik, akár benszülött akár jövevény, az Urat illeti az szidalommal, vágassék ki azért az az ő népe közül; Mivelhogy az Úrnak szavát megvetette, és az ő parancsolatját megszegte, kiirtatván kiirtassék az az ember, az ő hamissága legyen ő rajta. Mikor pedig Izráel fiai a pusztában valának, találának egy férfiat, ki fát szedeget vala szombatnapon. És elvivék azt, a kik találták vala azt fát szedegetni, Mózeshez és Áronhoz és az egész gyülekezethez. És őrizet alá adák azt, mert nem vala kijelentve, mit kelljen vele cselekedni. És monda az Úr Mózesnek: Halállal lakoljon az a férfi, kövezze őt agyon az egész gyülekezet a táboron kivül. Kivivé azért őt az egész gyülekezet a táboron kivül, és agyon kövezék őt, és meghala, a miképen parancsolta vala az Úr Mózesnek.

Itt mint látjuk a NEM SZÁNDÉKOS BŰNÖK BOCSÁNATÁRÓL,ÉS A SZÁNDÉKOSSÁG ÍTÉLETÉRŐL BESZÉL A SZENTÍRÁS!

Ismerjük el testvérek őszintén: A mi esetleges bűneink nem "véletlen bűnök" nem is "tévedések" A tévedés témaköre: amikor a villásdugót "véletlenül" a malac orrába dugjuk, a konektor helyett! Amit vétünk azt pedig BŰNNEK NEVEZI A SZENTÍRÁS!

És most vissza Isten Igéjéhez! Tehát a "bocsánatos bűnökért" volt áldozás a pap előtt. Az elkövető pedig ott állt, és végignézte, hogy a bűnéért vér fojt, és végig kellett néznie az "áldozati bárány" haláltusáját és kínszenvedését, annak tudatában hogy ezt neki kellene szenvednie!   Azonban a "szándékos bűnért" nem volt áldozás, Mert Isten Igéje így szólt:

IV.Mózes 15,30.    
De a mely ember felemelt kézzel cselekszik, akár benszülött akár jövevény, az Urat illeti az szidalommal, vágassék ki azért az az ő népe közül!


Hiszen az Urat szidalmazta, az Úr Igéjét vetette meg! Na erre nincs bocsánat, hiszen ez egy egyszerű képlet: Kivonta az elkövető azt, aki feloldozást adhatott volna!!!

Ennek fényében tehát célszerűnek tűnhet, "védekezni-magyarázkodni-mentegetőzni... : "nem is tettem" ; "Nem is én voltam" ; "csak véletlenül történt" "DÉMONI BEFOLYÁS ALATT ÁLLTAM !!!" Ezzel szemben Isten Igéje ezt mondja:

Jak 5,16    
Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.


Ill. konklúzióként bűneink megvallására utal:

LUK.18,13-14
A vámszedő pedig távol állván, még szemeit sem akarja vala az égre emelni, hanem veri vala mellét, mondván: Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek! Mondom néktek, ez megigazulva méne alá az ő házához, inkább hogynem amaz: mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik; és a ki megalázza magát, felmagasztaltatik.


Mert a Bűnbánó bűnösnek kegyelmet ad az Úr!

Ez 33,11    
Mondjad nékik: Élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg, térjetek meg gonosz útaitokról! hiszen miért halnátok meg, oh Izráel háza!?


Mielőtt újra téveszmékhez,tévtanításokhoz fordulnánk, miszerint Jézus azokat a parancsolatokat eltörölte... Értsük meg végre: Nem törölte el, hanem nemcsak hogy helyben hagyta, de azokat megerősítve, szigorította is!

Mt.5,21-22
Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj, mert a ki öl, méltó az ítéletre. Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, a ki haragszik az ő atyjafiára ok nélkül, méltó az ítéletre: a ki pedig azt mondja az ő atyjafiának: Ráka, méltó a főtörvényszékre: a ki pedig ezt mondja: Bolond, méltó a gyehenna tüzére...


Kiteljesítette-benső hozzáállás szerintivé szigorította! Jézus minden esetben a "Mózesi" törvényekre utalt!

Luk.10,25-26
És ímé egy törvénytudó felkele, kísértvén őt, és mondván: Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? Ő pedig monda annak: A törvényben mi van megírva? mint olvasod?...


Tehát beszéljünk a címről inkább: vagyis a "kitöltetlen csekkről". Nem fedezetlen, hanem kitöltetlen csekket írtam, és nem véletlenül!  Mert: 

Gal 3,24    
Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg.


Jézus Krisztus, mint tökéletes engesztelő áldozat, teljes engesztelést szerzett MINDEN bűnünkért! Ám hogy valóban MINDEN bűnért szóljon az engesztelés, tehát azokért is amikről akkor, és még hosszú ideig nem is tudhatott Istent kivéve senki, EZÉRT AMIKOR AZT OLVASSUK ÉZSAIÁS KÖNYVÉBEN:

Ézsaiás 53,7.    
Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt; és száját nem nyitotta meg!


AKKOR NEM CSAK VÉDEKEZÉS MIATT NEM SZÓLT, HANEM HELYBEN HAGYÁS MIATT SEM! MÉGPEDIG AZÉRT HOGY NE ZÁRJA BE ELŐTTÜNK A "MODERN BŰNÖK" KORÁBAN AZ AJTÓT! Ugyanis mint áldozati bárányra, mint engesztelő áldozatra, végül is ráolvasták a közösség halálos bűneit! lássuk csak: volt Istenkáromlás,Szidalmazás,lázadás és lázítás...de a mi bűneink, amik teljességgel halálos bűnök nem voltak említve! ha akkor azokra a vádakra akár csak " Igen!-viszem a balhét" felkiáltással reagált volna, számunkra a Hit csupán érdekes időtöltés lenne csupán! Mert mi a mai napon is odamehetünk a kegyelem királyi székéhez, és irgalomért könyöröghetünk az általunk elkövetett bűnök miatt, és nem csupán egyszer, hanem minden esetben, ahogy a Szentszellem erre indít! Mert igen is nagy kegyelem a bűn felismerése, a bűnbánat pedig ennek a hatványa! Mindez a Szentszellem vezetése és segítsége nélkül nem lenne lehetséges! Mert a világban egyikünk sem indult bűnbánatra azért ha Isten ellen vétett. nem is bánhattuk volna azt, hiszen Istenről sem tudtunk. De amióta Jézus engesztelése után eljött a vígasztaló, az igazi tanító, azóta Isten világosságában járva egyre mélyebben, egyre kontrasztosabban, egyre több bűnünket vesszük észre, minek hatására egyre nagyobb bűnbánatra indulunk Isten kegyelméből! Mert minél közelebb  kerülünk Jézushoz, annál nagyobb bennünk a szomorúság a bűneink miatt!!! Ne legyen tévedés, mert erre utal Pál is, amikor azt mondja:

2Kor 7,10    
Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez; a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez.


A Szentszellem pedig: Lépésről-lépésre , Szintről-szintre vezet bennünket a tökéletessé válás útján, míglen kiábrázolódik bennünk Jézus!

Ámde most ezen a ponton, a fájdaloról szeretnék szólni. A fájdalomról ami az igaz hívők számára elkerülhetetlen! Mózes törvényében a bűnbocsánat akkor emelkedett "jogerőre", ha a rendelkezés szerint, végrehajtották az engesztelést! Ez nem változott semmit! Amikor tehát bűnbocsánatért folyamodott valaki, akkor tehát fogta a "bárányt", rátette a szenthelyen a kezét, a tanúk előtt ráolvasta a saját bűneit, azután a "bűnös báránynak" a törvény szerint meg kellett halnia! A valódi bűnös pedig végig kellett hogy nézze a haláltusáját, mindannak tudatában hogy hejettesítés történik, mert ezt neki kellett volna szenvednie! És ebben semmi változás nincs a mostani időre nézve!

Na tehát a fájdalom: Amennyiben azt állítjuk hogy szeretjük Jézust...ugye nem is kell tovább mondanom? Helyettem szenvedte! És Isten el is fogadta! Hiszen Jézus halála után őt fel is támasztotta a halálból!!! ( így lett tehát aláírva a csekk,tehát hatalmas és elképzelhetetlenül bőséges a fedezet, ámde kitöltetlen!)   Ám ez nem jogosít fel arra hogy további bűnökkel szaporítsam aljasságaimat! Így és mindezek fényében ugye egyre inkább felértékelődik a kegyelem, és Jézus Krisztus engesztelő áldozata. Nem szeretnék ismét Jézus helyettünk való nagyon is valós szenvedéseiről írni, hiszen azt megtettem már a "Kereszt" című sorozatban, amit olvashattok szintén itt, ebben a topikban. Ám tudatosítani azt igen is szeretném mindenkiben, hogy "VALAKI RETTENETESEN SZENVEDETT MIATTAM" és ez nem csak énrám-de mindannyiunkra, személy szerint értendő!

{flike}


Nyomtatás