Helyreállás

Helyreállás

1Móz 1,28
„És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.”

Isten első áldása, az első parancsolatával egybe kötve: Szaporodjatok- és Uralkodjatok! Mert Isten mindent az uralmunkba adott az Ő kegyelméből, így a körülményeink felett is uralkodóvá és nem a körülmények szolgáivá tett.

V. Mózes 28,13
„És fejjé tesz téged az Úr és nem farkká, és mindinkább feljebbvaló leszesz és nem alábbvaló, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataira, a melyeket én parancsolok ma néked, hogy tartsd meg és teljesítsd azokat;”

Tehát fő.. (vagyis fej és nem farok!) nekünk kellene a körülményeket alakítani, és nem a körülményekhez alakulni! Miért nem így van ez életünkben? A Sátán munkája? A tolvaj mesterkedése? Az Átok miatt? NEM! A hívő elsőszámú ellensége SAJÁT MAGA! AZ EGÓ!!! Amíg az ember, mint a teremtés koronája, saját hasznát keresi, mint a vágyak kielégülését, addig Sátánnak egy ujját sem kell mozdítania: sem értünk-sem ellenünk. Mert az ember mindenben a maga hasznát keresi, nem az Úrét! "Nekem így jó-szerintem így kell, nekem ez hasznos, nekem ez kell, nekem ez fontos! De hol van ebben az Úr???" Mert az Úr kezdetben nem így rendelkezett, mert kezdettől az emberrel való állandó közösségéről gondoskodott!

I. Mózes 3,8.
„És meghallák az Úr Isten szavát, a ki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala; és elrejtőzék az ember és az ő felesége az Úr Isten elől a kert fái között.”

Tehát az Isten alkonyatkor a kertben járt, és az embert kereste! Ez azt is jelzi: minden alkonyatkor az ember társaságában volt!!! A közhiedelemmel ellentétben az alkony nem a nap vége, hanem az új nap kezdete!!! Mert Isten rendelése ez:

1Móz 1,5
„És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a setétséget nevezé éjszakának: és lőn ESTE és lőn REGGEL, első nap.”

Tehát ESTE előbb azután REGGEL! Ezért a közelkeleten a nap nem éjféltől-éjjfélig tart, hanem naplementétől-naplementéig!!! Ez azt is jelenti: előbb a felüdülés, Istennel való közösségben! Azután a munka!!! Tehát Isten úgy rendelkezett, hogy a vele való kapcsolatban, minden teremtmény felett uralkodhatunk! De az ember a sikereket úgy gondolja: hogy az egót teszi az előtérbe! Kis tévedésnek tűnhet, de nézzük meg mit jelent ez, és mi ennek a következménye! Amennyiben az ember Isten elé helyez bár mit! Ami elsősorban magára és nem Istenre hívja fel a figyelmet: az bálvány az ember életében:

II. Mózes 20,3-5
„Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyűlölnek.”

A gyűlölet nem érzelmi megnyilvánulás,hanem a tisztelet megvonása, MEGVETÉS!!! Pl:

Lk 16,13
„Egy szolga sem szolgálhat két úrnak: mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak.”

Istennek kell lennie az első helyen, minden előtt Ő és az Ő parancsolatjainak kell lennie. Semmi sem foglalhatja el az első helyet, mert az az Istené! Ami elé kerül az BÁLVÁNY és minden bálványimádó: Az Úr haragját hozza magára! Az első parancsolat is a bálványimádat áldozatául esett:

1Móz 1,28
„És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet!”

Mert az ember előbb a maga hasznát keresi! Mert amikor nem akar gyermeket, és ennek ellenáll, vagy meggyilkolja a magzatát( ABORTUSZ) AZZAL LÉNYEGÉBEN ÁLDOZATOT MUTAT BE A SAJÁT SIKEREIÉRT A BÁLVÁNY IMÁDAT OLTÁRÁN! Mert előbb a karrier, a siker, a biztonság, az anyagi háttér kerül az első helyre: akkor nem csak hogy felcseréli az Istentől rendelt rendet: " fő leszel és nem farok" (te irányítod a körülményeket és nem azok téged, V Móz.28,13) hanem bálványt is imád, mert önmagát ill. önmaga hasznát helyezi Isten személye elé! Azt mondja ezért az Úr:

Jer 32,35
„És magaslatokat emeltek a Baálnak, a Ben-Hinnom völgyében, hogy megáldozzák fiaikat és leányaikat a Moloknak, a mit nem parancsoltam nékik, és még csak nem is gondoltam, hogy ez útálatosságot megcselekedjék, hogy Júdát vétekre vigyék.”

Ben Hinnom-vagyis Hinnom fia- mai "közismert neve: "gyehenna"; molok mint a termékenység bálványa. A jele az oszlop ( férfi nemiszerv!!!)!

3Móz 26,1
„Ne csináljatok magatoknak bálványokat, se faragott képet, se oszlopot ne emeljetek magatoknak, se kőszobrokat ne állítsatok fel a ti földeteken, hogy meghajoljatok előtte, mert én vagyok az Úr, a ti Istenetek.”

5Móz 16,22 ( ne a haszon és ne az élvezet legyen az első helyen!!!)
„Oszlopot se emelj magadnak, a mit gyűlöl az Úr, a te Istened.”

Hóseás 10,1-4
„Buja szőlőtő az Izráel, a mely termi az ő gyümölcseit. Gyümölcsének sokasága szerint sokasította meg oltárait, földének jósága szerint jó sok oszlopot állított fel. Csalárd a szívök; de most meglakolnak! Ő maga töri le oltáraikat; elpusztítja bálványaikat. Bizony mondják most: Nincsen királyunk, mert nem féljük az Urat, és a király mit segíthet rajtunk?! Össze-vissza beszéltek; hamisan esküdtek; szövetséget kötöttek; de mint a bürök a mező barázdáin, úgy sarjadzik ki az ítélet.”

Testvéreim: tegyük hát le a képzeteinket, a vélt vagy valós ismereteinket. Menjünk be eggyütt az Úr SHALOMJÁBA ( békességébe) a Sabbath-jába a pihenés és felüdülés idejébe. És legyünk hajlandók az alapok megismerésére, és ezen az újonan megismert-de teremtés kezdetétől letett alapon új épület felépítését együtt kezdjük újra! Jézus Krisztus vezetése szerint, az Atya Isten dicsőségére, és miért ne pont ma? A SABBAT kezdetén??? ( péntek naplementétől-szombat naplementéig!!!) Áldott Istenünk, ki a világ királya vagy, a te szent fiad, Jézus Krisztus nevében kérünk, adj nekünk világosságot ezen a te szent napodon, hogy a te világosságodban, botlás nélkül járhassunk, a tőled rendelt-nekünk készített utunkon. Köszönjük neked a te Szent fiadat, akit adtál értünk, és nekünk, aki a világosság számunkra, aki által megnyílott az út tehozzád, akiben tökéletessé is teszel bennünket, letisztítva rólunk minden sallangot, hogy helyreállítsd azt az állapotunkat, amikor úgy vélekedtél rólunk is mint minden teremtményedről:

Móz 1,31
„És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó. És lőn este és lőn reggel, hatodik nap.”

ÁMEN

{flike}


Nyomtatás