A hatodik napon

A hatodik napon


I Mózes 1, 24-31 
„Azután monda az Isten: Hozzon a föld élő állatokat nemök szerint: barmokat, csúszó-mászó állatokat és szárazföldi vadakat nemök szerint. És úgy lőn. Teremté tehát Isten a szárazföldi vadakat nemök szerint, a barmokat nemök szerint, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokat nemök szerint. És látá Isten, hogy jó. És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket. És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. És monda Isten: Ímé néktek adok minden maghozó fűvet az egész föld színén, és minden fát, a melyen maghozó gyümölcs van; az legyen néktek eledelül. A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, a melyekben élő lélek van, a zöld fűveket adom eledelűl. És úgy lőn. És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó. És lőn este és lőn reggel, hatodik nap.”

Isten Tehát a hatodik napon teremtette az embert, az Ő képére és hasonlatosságára. Mielőtt tovább mennék, ezennel szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy ahogy eddig-úgy ezen túl sem kívánok szám misztikával foglalkozni! Mindenek előtt azért sem, mert Isten semmi ilyen dologra ez eddig nem indított, másrészt meg azért, mert a matek soha nem volt az erősségem... Tudjuk azt, hogy a Szent Tan bizonysága szerint, vannak számok, amiknek különös tulajdonságai vannak! Ilyen például a Hetes szám, ami az Örökkévalót jelzi, illetve a teljességet! ennek fokozata a 777 ami a tökéletességet jelzi, vagyis a teljességre jutást. És ezennel egy téves értelmezés eloszlatása: a 6-os szám, nem a Sátán száma, hanem az emberé... ennek oka pedig az, hogy Isten az embert a hatodik napon teremtette! A Jelenések könyvében tehát, miszerint:

Jel 13,18    
„Itt van a bölcseség. A kinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat.”

Ez hát az az Ige, amit az elhamarkodottan "megfejtett" ámde a figyelmetlen Ige olvasás eredményeként, a Sátánnal azonosítanak! Sátánról szól az Ige? Nem, hanem az Anti Krisztusról! Mit jelent hát az AntiKrisztus száma? A Tökéletességre igyekvő testi embert! ezen nem kell meglepődni picit sem. Hisz Sátán mivel is csalta meg az emberpárt az Édenben?

Mózes I. könyve 3,1-5
„A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk; De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok. És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg; Hanem tudja az Isten, hogy a mely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.”


Tehát az emberben elplántálta a vágyat a tökéletességre jutásra... Mindezek fényében, lássuk a tényeket: Ábrahámnak két fia volt. Az első (Yismaél) testből született, tehát Testi!Jézus - Az Ige mondja:

Jn 3,6    
„A mi testtől született, test az...”

Pál pedig így folytatja:

1Kor 15,50    
„Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.”


Ábrahám másik fia, az Ígéret által, tehát Lélekből SZÜLETETT! Mert hiszen ismét az Ige mondja:

Jn 4,24    
„Az Isten lélek: és a kik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.”

És a Lelkiről így beszél az Ige:

Jn 3,6    
„... és a mi Lélektől született, lélek az.”


Pál így folytatja:

Gal 4,29    
„De valamint akkor a test szerint született üldözte a Lélek szerint valót, úgy most is.”


Tudjuk pedig, hogy Yismaél ága az arabok, azt is tudjuk,hogy az Arabok fő vallása az Iszlám... Nos pillantsunk bele az Iszlám tanaiba egy pillanatra, hogy megláthassunk egy érdekes momentumot:

1. Az iszlám megváltó
2. Mohamed leszármazottja
3. A világszerte élő minden muzulmán kalifája és imámja
4. Példátlan tekintélyű politikai, katonai és vallási világvezető
5. A földet sújtó nagy felfordulás és szenvedés korszaka után jelenik meg
6. Igazságot teremt az egész földön
7. Forradalmat indít az új világrend megteremtésére
8. Minden nemzet ellen háborút indít, amelyik szembeszáll vele
9. Hétéves békeszerződést köt egy papi családból származó zsidóval
10. Meghódítja Izraelt az iszlám számára, és a zsidók elleni végső harc élére áll
11. Hét éven keresztül uralkodik Jeruzsálemben
12. Az iszlámot teszi az egyetlen vallássá a földön
13. Megtalálja és Jeruzsálembe viszi a Frigyládát
14. Hatalmat kap Allahtól a szél, az eső és a termés felett
15. Hatalmas gazdagságot birtokol és oszt szét
16. Az arca csillagként fénylik, és mindenki rajongva szereti
(Forrás: John Walvoord: Olaj, Armageddon és a Közel-Kelet)

Vajon csak nekem tűnik úgy, hogy ezen ismérvek összevetve a Szent Tanban foglalt Dánieli próféciával-A II Thessz. levéllel, végül a Jelenések könyvével... számunkra az AntiKrisztust jeleníti meg? Mennyire felértékelődnek Pál szavai, miszerint:

Gal 4,29    
„De valamint akkor a test szerint született üldözte a Lélek szerint valót, úgy most is.”


Ráadásul a Jelenések könyvében az ominózus Ige így is kezdődik:

Jel 13,18    
„Itt van a bölcseség. A kinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert EMBERI szám...”


ÉRTJÜK E MÁR HOGY NINCS ÚJ A NAP ALATT??? (Prédikátor) Akkor most, eme rövid (-nek szánt) bevezető után, csapjunk a "lecsóba". Küzdhetünk-e valami ellen, ha nem tudjuk mi ellen kell küzdenünk? NEM! Akkor tehát tudjuk meg: Pál előre szólt!

Gal.5,19-21
„A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések, Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.”


Ezt pedig többszörösen igyekezett tudtunkra adni! Ne feledjük: ő az a Pál, aki elragadtatott, és hallott oly dolgokat,(II.Kor 9) amiket, (legalább is akkor még) nem volt szabad kibeszélni! Ezek is köztük lehettek... Többször-több levelében is írt erről, tehát rendkívüli fontossággal bír a felhívás!

Kolossé 2,18-23
„Senki tőletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásban és az angyalok tisztelésében, a melyeket nem látott, olyakat tudakozván, ok nélkül felfuvalkodván az ő testének értelmével. És nem ragaszkodván a Főhöz, a Kiből az egész test, a kapcsok és kötelek által segedelmet vévén és egybeszerkesztetvén, nevekedik az Isten szerint való nevekedéssel. Ha meghalván a Krisztussal, megszabadultatok e világ elemi tanításaitól, miért terheltetitek magatokat, mintha e világban élők volnátok, efféle rendelésekkel: Ne fogd meg, meg se kóstold, még csak ne is illesd. (A mik mind a velök való élés által elfogyasztásra vannak rendelve), az emberek parancsolatai és tanításai szerint? A melyek bölcsességnek látszanak ugyan a magaválasztotta istentiszteletben és alázatoskodásban és a test gyötrésében; de nincs bennök semmi becsülni való, mivelhogy a test hízlalására valók.”

Ezzel mintegy utal arra, hogy bizony a hívők soraiban vannak azok, akik a Testet követve élnek álhívő életet, vagyis hisznek ugyan, de nem az Istenben, hanem saját testi értelmükben. Ezen egyének ismérvei tehát: Versengés-vádlás-rágalmazás-irigység-magamutogatás! erről szemléletesen írt Pál a pásztori levelekben.

Timótheushoz írt II. levél 3,1-5
„Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. ÉS EZEKET KERÜLD.”


Ne feledjük testvérek:

Gal 6,7-8
„Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert a mit vet az ember, azt aratándja is. Mert a ki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; a ki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet.”


Azt pedig tudjuk Testvérek, hogy meg van írva:

1Thess 5,9    
„Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.”

Vajon ezt honnan vette Pál? Nos a Szent tan-ból...:

Jer 29,11    
„Mert én tudom az én gondolatimat, a melyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kivánatos véget adjak néktek.”

Ez Pedig honnan van? Nos ez is a Szent Tan ból! Hiszen Isten már a leg elején gondoskodott rólunk, hogy bemenvén a nyugalmába, megnyugodhassunk! Ezért teremtette a HETEDIK napot:

Mózes I. könyve 2,1-3
„És elvégezteték az ég és a föld, és azoknak minden serege. Mikor pedig elvégezé Isten hetednapon az ő munkáját, a melyet alkotott vala, megszűnék a hetedik napon minden munkájától, a melyet alkotott vala. És megáldá Isten a hetedik napot, és megszentelé azt; mivelhogy azon szűnt vala meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett vala Isten.”

Ezért írja a Zsidókhoz írt levél szerzője:

Zsidókhoz írt levél 4,1-16
„Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az ő nyugodalmába való bemenetel ígérete, valaki közületek fogyatkozásban levőnek ne láttassék. Mert nékünk is hirdettetett az evangyéliom, miképen azoknak: de nem használt nékik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, a kik hallották. Mert mi, hívők, bemegyünk a nyugodalomba, miképen megmondotta: A mint megesküdtem az én haragomban, nem fognak bemenni az én nyugodalmamba; jóllehet munkáit a világ megalapításától kezdve bevégezte. Mert valahol a hetedik napról ekképen szólott: És megnyugovék Isten a hetedik napon minden ő cselekedeteitől. És ugyanabban ismét: Nem mennek be az én nyugodalmamba. Mivelhogy annakokáért áll az, hogy némelyek bemennek abba, és a kiknek először hirdettetett az evangyéliom, nem mentek be engedetlenség miatt: Ismét határoz egy napot: Ma, szólván Dávid által annnyi idő multán, a mint előbb mondva volt. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket. Mert ha őket Józsué nyugodalomba helyezte volna, nem szólana azok után más napról. Annakokáért megvan a szombatja az Isten népének. Mert a ki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, a miképen Isten is a magáéitól, Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essék. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. És nincsen oly teremtmény, a mely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt mindenek meztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, a kiről mi beszélünk. Lévén annakokáért nagy főpapunk, a ki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. Mert nem oly főpapunk van, a ki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem a ki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.”

{flike}


Nyomtatás