Hitünk alapfogalmai

Hitünk alapfogalmai

Térjünk vissza az alapokhoz, tisztázzuk a hitéletünkre vonatkozó fogalmakat, állítsuk helyre a Hitünk alapjait!

Ésaiás próféta könyve 26,1-21
„Ama napon ez éneket énekelik Júda földén: Erős városunk van nékünk, szabadítását adta kőfal és bástya gyanánt! Nyissátok fel a kapukat, hogy bevonuljon az igaz nép, a hűség megőrzője. Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Te benned bízik; Bízzatok az Úrban örökké, mert az Úrban, Jehovában, örök kőszálunk van. Mert meghorgasztá a magasban lakozókat: a magas várost, megalázá azt, megalázá azt a földig, és a porba dobta azt; Láb tapodja azt, a szegény lábai, a gyöngék talpai! Az igaznak ösvénye egyenes, egyenesen készíted az igaznak útját. Mi is vártunk Téged, ítéleted ösvényén, oh Uram! neved és emlékezeted után vágyott a lélek! Szívem utánad vágyott éjszaka, az én lelkem is bensőmben Téged keresett, mivel ha ítéleteid megjelennek a földön, igazságot tanulnak a földnek lakosai. Ha kegyelmet nyer a gonosz, nem tanul igazságot, az igaz földön is hamisságot cselekszik, és nem nézi az Úr méltóságát. Uram! magas a Te kezed, de nem látják! de látni fogják, és megszégyenülnek, néped iránt való buzgó szerelmedet; és tűz emészti meg ellenségeidet. Uram! Te adsz nékünk békességet, hisz minden dolgainkat megcselekedted értünk. Uram! mi Istenünk! urak parancsoltak nékünk kívüled; de általad dicsőítjük neved! A meghaltak nem élnek, az árnyak nem kelnek föl: ezért látogatád meg és vesztéd el őket, és eltörléd emlékezetöket. Megszaporítád e népet, Uram! megszaporítád e népet, magadat megdicsőítéd, kiterjesztetted a földnek minden határait. Oh Uram! a szorongásban kerestek Téged, és halk imádságot mondtanak, mikor rajtuk volt ostorod. Miként a terhes asszony, a ki közel a szűléshez, vajudik, felkiált fájdalmiban, előtted olyanok voltunk, Uram! Mint terhesek vajudtunk, de csak szelet szűltünk: szabadulása nem lőn e földnek, és nem hulltak el a föld kerekségének lakói. Megelevenednek halottaid és holttesteim fölkelnek: serkenjetek föl és énekeljetek, a kik a porban lakoztok, mert harmatod az élet harmata, és visszaadja a föld az árnyakat! Menj be népem, menj be szobáidba, és zárd be ajtóidat utánad, és rejtsd el magad rövid szempillantásig, míg elmúlik a bús harag! Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, s felmutatja a föld a vért, és el nem fedi megöletteit többé!”


A 20-22-es vers "mintha a Széder estre vonatkozna nem? Ha véletlenül esetleg a Peszach idéződött volna fel bennetek,.... nos az nem a véletlen műve! Előtte rabszolgaság- utána lehetőség a szabad-Isten szerinti életre! Ám addig is:... Ezen Fejezetet megelőzően,a 22,14-ben olvasunk a határozatról, az Isten megváltozhatatlan döntéséről:

Ézs 22,14    
„És megjelenté magát füleimben a seregek Ura: Meg nem bocsáttatik e bűn tinéktek, míg meg nem haltok; szól az Úr, a seregek Ura.”

Ha megfigyeljük a döntés okait, egyértelműen a Testiségre- a Testi cselekedetekre ismerhetünk. Isten pedig a Testi életet véglegesen bűn alá rekesztette az Ésa.22,14 szerint, és az Ésa 26,10-ben ezt megerősíti, miszerint:

„Ha kegyelmet nyer a gonosz, nem tanul igazságot, az igaz földön is hamisságot cselekszik, és nem nézi az Úr méltóságát.”

A Bűn pedig teljességgel behálózta a testet! Erről prófétál Dávid:

Zsoltárok könyve 14,1-7
„Az éneklőmesternek; Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében: Nincs Isten. Megromlottak, útálatosságot cselekedtek; nincs, a ki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-é értelmes, Istent kereső? Mindnyájan elhajlottak; egyetemben elromlottak, nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy sem. Nem tudják-é ezt mind a gonosztévők, a kik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van! A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vajha eljőne Sionból Izráelnek a szabadítás! Mikor az Úr visszahozza népének foglyait, Jákób örül majd és vigad Izráel.”

Ebben a Zsoltárban is több van, mint az első-vagy akár sokadik olvasatra kitűnne! Először is, a témánál maradva mindjárt az első három vers:

„Az éneklőmesternek; Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében: Nincs Isten. Megromlottak, útálatosságot cselekedtek; nincs, a ki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-é értelmes, Istent kereső? Mindnyájan elhajlottak; egyetemben elromlottak, nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy sem.”

Ez rendkívül hasonlít a Noé özönvizét megelőző kijelentésre...

I.Mózes 6,5-9
„És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Megbáná azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódék az ő szívében. És monda az Úr: Eltörlöm az embert, a kit teremtettem, a földnek színéről; az embert, a barmot, a csúszó-mászó állatokat, és az ég madarait; mert bánom, hogy azokat teremtettem. De Noé kegyelmet talála az Úr előtt. Noénak pedig ez a története: Noé igaz, tökéletes férfiú vala a vele egykorúak között. Istennel jár vala Noé...”

Tehát a megromlott természetet, a bűnt gyűlölte meg Isten, és Vízzel pusztítja el a "TESTI ROMLOTTSÁGOT"!!! Ez csak volt, vagy ma is ismerős dolog előttünk? Jézus mondja:

Mk 16,16    
„A ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik.”


Van e különbség? Van! Mert az első példaadó értékű volt, ezt erősíti meg Ésa 26,10! Mert ha általános a bűnbocsánat, tehát arra is kiárad aki abból nem kér, hanem csak mintegy "véletlenül" sodródik a kegyelem felé, az az Igaz földön is gonoszságot fog cselekedni! Nézzétek csak:

I Mózes 9, 17-27
„És monda Isten Noénak: Ez ama szövetségnek jele, melyet szerzettem én közöttem és minden test között, mely a földön van. Valának pedig Noé fiai, kik a bárkából kijöttek vala: Sém és Khám és Jáfet. Khám pedig Kanaánnak atyja. Ezek hárman a Noé fiai s ezektől népesedék meg az egész föld. Noé pedig földmívelő kezde lenni, és szőlőt ültete. És ivék a borból, s megrészegedék, és meztelenen vala sátra közepén. Khám pedig, Kanaánnak atyja, meglátá az ő atyjának mezítelenségét, és hírűl adá künnlevő két testvérének. Akkor Sém és Jáfet ruhát ragadván, azt mindketten vállokra veték, és háttal menve takarák be atyjok mezítelenségét; s arczczal hátra meg sem láták atyjok mezítelenségét. Hogy felserkene Noé mámorából, és megtudá a mit vele az ő kisebbik fia cselekedett vala: Monda: Átkozott Kanaán! Szolgák szolgája legyen atyjafiai közt. Azután monda: Áldott az Úr, Sémnek Istene, néki légyen szolgája Kanaán! Terjeszsze ki Isten Jáfetet, lakozzék Sémnek sátraiban; légyen néki szolgája a Kanaán!”


Bizonyára feltűnt már nektek is: Khám látta meg Noah mezítelenségét, és hírül adta a testvéreinek, ám a fiát Kanaánt éri az átok! Miért? hogyan jött Ő a képbe? Nos az eredeti írás szerint itt egy rendkívül gyűlöletes bűn történt! Kanaán felfedte Noah szemérmét! Khám pedig az ő apja ezt észre vette, így derült ki az aljasság! Tehát a megtisztult, úgymond "szűz földön" nem is váratott magára sokáig a bűn! És mindezt csupán azért, mert Isten így mutatta meg nekünk: Nem lehet általános a Kegyelem, hanem csak azé lehet, aki akarja! Vannak e még különbözőségek, vagy épp ezek ismeretében párhuzamok? Igen vannak! Figyeljük csak ezt az Igét:

Apcsel 18,24-26
„Érkezék pedig Efézusba egy Apollós nevű zsidó, alekszandriai származású, ékesenszóló férfiú, ki az írásokban tudós vala. Ez meg volt tanítva az Úrnak útára; és lélekben buzgó lévén, szólja és tanítja vala nagy szorgalmatosan az Úrra tartozó dolgokat, jóllehet csak a János keresztségét tudja vala. És ez kezde nagy bátorsággal szólni a zsinagógában.”


Miért a különbség János Keresztsége, és az Apostolok általi keresztség között? Nos: János még a Teljesség előtt merítette be az embereket, ám ez megújulást nem eredményezett! Jézus által, midőn elvégeztetett az engesztelés, a bemerítés Szellemi szintre emelkedett, ami azt teszi: Nem csak a testi megtisztulás, hanem a bűn testének víz alatt tartása és a szellemben újjá született Isten gyermekének megszületése vált lehetővé! Jézus mondja:

Jn 4,23    
„De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul.”

Ezért mondja Péter:

I Péter 3,20-22
„A melyek engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketűrése a Noé napjaiban, a bárka készítésekor, a melyben kevés, azaz nyolcz lélek tartatott meg víz által; A mi minket is megtart most képmás gyanánt, mint keresztség, a mi nem a test szenyjének lemosása, hanem jó lelkiismeret keresése Isten iránt, a Jézus Krisztus feltámadása által; A ki Istennek jobbján van, felmenvén a mennybe; a kinek alávettettek az angyalok, hatalmasságok és erők.”


Ámde most még térjünk vissza a 14.Zsoltárhoz...Az Ember fiáról beszél, tehát nem Isten fiairól, vagyis a Testi emberről! Egyetemes és teljes a romlottság... Nincs menekvés az Ítélet elől... Ezt felismerve,Ézsaiás így könyörög Istenhez:

Ésa 64,5.    
„És mi mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan, és mint megfertéztetett ruha minden mi igazságaink, és elhervadánk, mint a falomb mindnyájan, és álnokságaink, mint a szél, hordának el bennünket!”


Jeremiás pedig így tanít:

Jer 13,23    
„Elváltoztathatja-é bőrét a szerecsen, és a párducz az ő foltosságát? Úgy ti is cselekedhettek jót, a kik megszoktátok a gonoszt.”


És így:

Jer 10,23    
„Tudom Uram, hogy az embernek nincs hatalmában az ő útja, és egyetlen járókelő sem teheti, hogy irányozza a maga lépését!”

Testi embernek nincs döntése a sorsa felől!!! ... Ám a Próféta által hirdeti az Úr a megváltást!

Ésaiás próféta könyve 52,1-15
„Serkenj föl, serkenj föl, öltözd fel erősségedet, Sion, öltözzél fel ékességed ruháiba, Jeruzsálem, szent város, mert nem lép te beléd többé körülmetéletlen, tisztátalan! Rázd ki magad a porból, kelj fel, ülj fel Jeruzsálem, oldd ki magadat nyakad bilincseiből, Sion fogoly leánya! Mert így szól az Úr Isten: Ingyen adattatok el, és nem pénzen váltattok meg! Mert így szól az Úr Isten: Égyiptomba ment alá népem először, hogy ott bujdossék, és azután Assiria nyomorgatá őt ok nélkül. És most mit tegyek itt? szól az Úr, hiszen népem elvitetett ok nélkül, és a rajta uralkodók ujjonganak, szól az Úr, és nevem szüntelen mindennap gúnyoltatik. Ezért hadd ismerje meg népem az én nevemet, ezért ama napon! Hogy én vagyok, a ki mondom: Ímé, itt vagyok! Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, a ki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, a ki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened! Halld őrállóidat! felemelik szavokat, ujjonganak egyetemben, mert szemtől-szembe látják, hogy mint hozza vissza Siont az Úr! Ujjongva énekeljetek mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert megvígasztalá az Úr népét, megváltá Jeruzsálemet. Feltűrte az Úr szent karját minden népeknek szemei előtt, hogy lássák a föld minden határai Istenünk szabadítását! Távozzatok, távozzatok, jertek ki, onnan, tisztátalant ne illessetek, jertek ki közülök, tisztítsátok meg magatokat, a kik az Úr edényeit hordozzátok. Mert ne sietséggel jertek ki, és ne futással menjetek; mert előttetek megy az Úr, és követni fog Izráel Istene! Ímé, jó szerencsés lesz szolgám, magasságos, felséges és dicső lesz nagyon. Miképen eliszonyodtak tőled sokan, oly rút, nem emberi volt ábrázatja, és alakja sem ember fiaié volt: Akképen ejt ámulatba sok népeket; fölötte a királyok befogják szájokat, mert a mit nékik nem beszéltek volt, azt látják, és mit nem hallottak volt, arra figyelnek.”


Azt mondja az Ige a hármas versben:

„Mert így szól az Úr Isten: Ingyen adattatok el, és nem pénzen váltattok meg!”

Mert a rabszolgatartó, e világ fejedelme, nem pénzért vett meg minket, hanem a tudatlanság árán, Istenünk pedig nem pénzen váltott meg minket, hanem a drága vér által, mi nem csak hogy megváltást hozott életünkbe, hanem lemossa a bűneinket is, vagyis megszentel-így tökéletessé tesz minket. Senki ne gondolja azt, hogy pusztán a hite elég arra, hogy az Úr bűnt ne tulajdonítson! Nem elég a hit, mert a Testben elkövetett bűnök következménye a halálos ítélet! Ésa 22,14 alapján! Mindezek fényében láthatjuk, Teljességgel meg kell halni! Meghalni a testi kívánságok számára, a testi élet számára, a testi célok számára, És ezek után élni Isten számára! így is van megírva: Gal.2,20- II kor. 5,15. Mindezek hogyan lehetnek? Nos: Jézus mondja János 3-ban:

Jn 3,7    
„Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.”

Pál erről így nyilatkozik:

1Kor 15,50    
„Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.”


Mi kell hát az Újjászületéshez? Egy oly állapot, amiről Pál így ír:

Rm 7,24    
„Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?”

Nem belenyugodva a romlottságba, nem is elfogadva azt! Hanem sóvárogni a szabadulást!!! És akkor most elölről:  Mindezek fényében, mi hát a megváltás? Lehetőség a Testi-romlandó élettől való elszakadásra, hogy Isten szerint éljünk az Ő gyermekeiként! Lehetőség a rabszolgaságból való szabadulásra, és az újjászületésre! Miért mondtam hogy csupán lehetőség? Jézus mondja:

Mk 14,24    
„És monda nékik: Ez az én vérem, az új szövetség vére, a mely sokakért kiontatik.”

Azért mondja hogy sokakért, mert bár mindenkié a "Lehetőség" ámde nem mindenki él ezzel!
Mert aki jól érzi magát a rabszolgasorban, vagy éppen nem is tartja rabszolgasornak a testi- bűnös életét, azokra a kegyelem nincs kényszerítő hatással! Mi az Újjászületés? Az az állapot, amikor már életem minden területén átadom az uralmat Istennek, hogy továbbá az Ő akarata szerint éljem a testben töltött hátralévő időt! Mi a Bűn?   Minden, ami elválaszt Istentől!minden, mit nem Isten akaratából-vagy éppen Isten tiltásának ellenére teszek. Mi a kegyelem? Minden mi Istentől rendeltetett javamra, ami Istennel való kapcsolatom javulására van! A kegyelem, nem egyenlő a bűnbocsánattal! A kegyelem magában foglalja a bűnbocsánatot is, ám a kegyelem több! /Nem azt mondtam hogy nagyobb-hanem azt hogy több!/ Ugyanis több mindent foglal magában! A Kegyelem, konklúzióként egyben az Isteni Gondviselés!!!

{flike}


Nyomtatás